Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Airbnb : Παγίδες και μυστικά της φορολογίας

Άρθρο της Δήμητρας Παπαδοπούλου και Βικτωρίας Ηλιοπούλου δικηγόρων, με εξειδίκευση στο χρηματοοικονομικό και φορολογικό δίκαιο. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Airbnb παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων να εκμεταλλεύονται οικονομικά την ακίνητη περιουσία τους εκμισθώνοντάς την για σύντομα χρονικά διαστήματα, λίγες εβδομάδες ή, συχνά, και κάποιες μόνο ημέρες.
Παρότι η Airbnb γνώρισε σημαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, σε μεγάλο ποσοστό η σχετική αγορά λειτουργεί ακόμα εκτός νόμου. Οι ιδιοκτήτες αγνοούν την διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 4446/2016 για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και δεν δηλώνουν τα εισοδήματα από την Airbnb στις φορολογικές δηλώσεις τους. Έτσι, παραμένουν εκτεθειμένοι έναντι των Φορολογικών Αρχών σε περίπτωση ενδεχόμενου ελέγχου και κινδυνεύουν να τους επιβληθούν σημαντικά πρόστιμα.

Διαδικαστικό καθεστώς
Σύμφωνα με τον νόμο, ο ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής ενός ακινήτου (ο οποίος ονομάζεται διαχειριστής), προτού «ανεβάσει» οποιοδήποτε ακίνητο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Airbnb προκειμένου να το μισθώσει, πρέπει να εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TAXISnet. Αν διαχειρίζεται περισσότερα από ένα ακίνητα, οφείλει να εγγραφεί τόσες φορές όσα και τα ακίνητα που διαχειρίζεται. Αφότου εγγραφεί, ο διαχειριστής μπορεί πλέον να προχωρήσει στην ανάρτηση του ακινήτου, ωστόσο είναι υποχρεωμένος να την συνοδεύσει με τον αριθμό εγγραφής του στην ΑΑΔΕ σε εμφανές σημείο. Αν παραβιάσει αυτήν την υποχρέωση, ο διαχειριστής κινδυνεύει με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Ο διαχειριστής πρέπει, επίσης, να υποβάλλει στην ΑΑΔΕ την λεγόμενη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής», δηλαδή μία δήλωση με τις διάφορες συμφωνίες μίσθωσης που συνάπτει μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Οι Δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του TAXISnet μέχρι την 12η ώρα το βράδυ της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης, το πρόστιμο ορίζεται στο διπλάσιο του μισθώματος του ακινήτου, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Δήλωσης, το πρόστιμο ορίζεται σε 100 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν είναι ακόμα έτοιμη.
 

Φορολογικό καθεστώς
Αφότου «ανεβάσει» το ακίνητο στην πλατφόρμα της Airbnb και υποβάλλει την Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, ο διαχειριστής πρέπει πλέον να δηλώσει το εισόδημα στην φορολογική του δήλωση και να αποδώσει τους οφειλόμενους φόρους. Το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, μετά από πολλές εικασίες και συζητήσεις, ρυθμίστηκε ρητά προσφάτως με το Ν. 4472/2017 που αφορά στα εισοδήματα από την Airbnb που αποκτώνται από την 01.01.2017 και εφεξής.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω εισόδημα, εφόσον η εκμίσθωση επιπλωμένων κατοικιών συνοδεύεται αποκλειστικά από την παροχή κλινοσκεπασμάτων, λογίζεται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται αυτοτελώς ως εξής:

Για το εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 15%
Για το εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 35.000 εφαρμόζεται συντελεστής 35% και
Για το εισόδημα από 35.001 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται συντελεστής 45%
Αντιστοίχως, προβλέπεται η απαλλαγή του εν λόγω εισοδήματος από τον Φ.Π.Α.. Σημειωτέον, ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ειδικά για την περίπτωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της οικονομίας διαμοιρασμού εάν για τις εν λόγω μισθώσεις θα ισχύουν όσα ισχύουν εν γένει για τις λοιπές μισθώσεις αναφορικά με τα τέλη χαρτοσήμου. Ελλείψει, λοιπόν, τέτοιας διευκρίνισης τεκμαίρεται ότι οι εμπορικές μισθώσεις υπάγονται καταρχήν σε τέλος χαρτοσήμου με συντελεστή 3,6%.
Στην κάθε περίπτωση, τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες μισθώσεις ακινήτων, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έναρξης εργασιών για την λήψη Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., ενώ τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται σε έναρξη εργασιών.

Αντίθετα, εάν παρέχονται και άλλες υπηρεσίες εκτός της παροχής κλινοσκεπασμάτων (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού, παροχή φαγητού κ.λπ.), όπως είναι το συνήθως συμβαίνον, τότε το εισόδημα λογίζεται ως εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται ως εξής:

Για το εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 22%
Για το εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000 εφαρμόζεται συντελεστής 29%
Για το εισόδημα από 30.001 ευρώ έως 40.000 εφαρμόζεται συντελεστής 37% και
Για το εισόδημα από 40.001 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται συντελεστής 45%.
Αντιθέτως, όταν η άσκηση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων υπό τις ανωτέρω συνθήκες, διενεργείται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται με συντελεστή 29%.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αντιμετώπιση του εισοδήματος ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δημιουργεί και όλες τις συνακόλουθες φορολογικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν την άσκηση ατομικής ή μη επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως την υποχρέωση απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, Φ.Π.Α. (με μειωμένο συντελεστή 13%) κ.λπ. και εν γένει την υποχρέωση λογιστικής τήρησης διπλογραφικών ή απλογραφικών βιβλίων.

Για τα ως άνω εισοδήματα που είχαν αποκτηθεί πριν την 01.01.2017 παρά την απουσία θέσπισης ρητού νομοθετικού πλαισίου μέχρι τότε, προβλέφθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4446/2016 η δυνατότητα υποβολής αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που αφορούσαν τα επίμαχα εισοδήματα και τα οποία φορολογούνταν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις φορολογίας ακινήτων.
Τέλος, ειδικά για όσα καταλύματα λειτουργούν ως τουριστικά καταλύματα υπό το καθεστώς του Ν. 4276/2017 και διατίθενται μέσω της πλατφόρμας διαμοιρασμού θα πρέπει να αποδίδεται από τους διαχειριστές και φόρος διαμονής καθώς οι εν λόγω μισθώσεις δεν θεωρούνται πλέον αστικές, αλλά πρόκειται για υπηρεσίες διαμονής που παρέχονται από τουριστικές επιχειρήσεις-τουριστικά καταλύματα.

Συμπερασματικά, ναι μεν το ζήτημα της φορολόγησης των εισοδημάτων από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων ρυθμίστηκε νομοθετικά, ωστόσο όπως αποδεικνύεται στην πράξη, οι διαχειριστές στην πλειοψηφία τους συνεχίζουν να μην δηλώνουν τα εν λόγω εισοδήματα, λόγω της πεποίθησης που έχει εδραιωθεί στην σχετική αγορά ότι οι Φορολογικές Αρχές δύσκολα θα μπορέσουν να τους ελέγξουν, εξ’ αιτίας του τρόπου είσπραξης των μισθωμάτων.

Συγκεκριμένα, ο εκάστοτε διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώνεται με πίστωση χρημάτων στον τραπεζικό του λογαριασμό, αλλά μπορεί να πληρώνεται και μέσω PayPal, ενός ηλεκτρονικού «πορτοφολιού» που μέχρι προσφάτως δεν ήταν δυνατόν να «ανιχνευθεί» από τις Φορολογικές Αρχές για τον λόγο ότι η εγγραφή σ’ αυτό απαιτεί απλώς μία ηλεκτρονική διεύθυνση και όχι το ΑΦΜ του κατόχου. Ωστόσο, πρόσφατα ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Πολυμερής Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών (Ν. 4428/2016) σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή, σύμφωνα με την οποία όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να διαβιβάσουν συγκεκριμένα δεδομένα και πληροφορίες (όνομα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τον αριθμό και την αξία του λογαριασμού) στις αρμόδιες φορολογικές αρχές των άλλων συμβαλλόμενων χωρών.

Είναι σχεδόν βέβαιο, δε, ότι και η PayPal θα υποχρεωθεί σ’ αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, καθίσταται αναπόφευκτη η ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τα χρηματικά ποσά/εισοδήματα που εισπράττονται από την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Έτσι, ενώ μέχρι τώρα τα εισοδήματα που εισπράττονται μέσω PayPal από την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μπορούσαν πράγματι να παραμείνουν μη ανιχνεύσιμα από τις Φορολογικές Αρχές, πλέον αυτό αναμένεται να αλλάξει. Στο μέτρο μάλιστα που θα εφαρμοστεί και το Περιουσιολόγιο, στο οποίο αναγκαστικά όλοι θα δηλώνουν την κινητή και ακίνητή τους περιουσία, καθίσταται πλέον επικίνδυνη η μη δήλωση των εν λόγω εισοδημάτων.

Οι διαχειριστές των ακινήτων, λοιπόν, καλούνται να προσαρμόσουν τον τρόπο που εκμεταλλεύονται την πλατφόρμα της Airbnb στα νέα δεδομένα της ελληνικής και διεθνούς φορολογικής πραγματικότητας. Είναι δεδομένο ότι η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων συνιστά πλέον ένα πολύ δημοφιλή τρόπο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις καθιερώνεται ως κύριος τρόπος απόκτησης εισοδήματος. Με την τελευταία τροποποίηση του νόμου, μάλιστα, απαλείφθηκαν οι περιορισμοί που είχαν προβλεφθεί αρχικά (μίσθωση έως 2 ακινήτων ανά διαχειριστή – μίσθωση έως 90 ημέρες κατ’ έτος) που περιόριζαν αρκετά την ευχέρεια των ιδιοκτητών και είχαν υποστεί έντονη κριτική.

Επειδή, ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογικοί συντελεστές που προβλέπονται είναι ιδιαιτέρως υψηλοί, θα ήταν σκόπιμο να αξιολογηθεί η ωφέλεια από την μετατροπή της ερασιτεχνικής αυτής ενασχόλησης σε επιχειρηματικό πλέον πλάνο. Συγκεκριμένα, στο βαθμό που η βραχυχρόνια μίσθωση αποκτά χαρακτήρα μονιμότητας, η οργανωμένη πλέον παροχή τέτοιων υπηρεσιών θα μπορούσε επιχειρηματικά και φορολογικά να αντιμετωπισθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα επίμαχα εισοδήματα να φορολογούνται ως εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και να επωφελούνται όλων των ωφελειών που παρέχει ο νόμος προς τις επιχειρήσεις (έκπτωση δαπανών κ.λπ.), με αποτέλεσμα την πληρωμή μικρότερων φόρων.

Πηγή e-red

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ . ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 29/06/2018 - Αριθμός Φύλλου 114) το νέο Προεδρικό Διάταγμα των χρήσεων γης το οποίο προσδιορίζει το εύρος και περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης, που θα εφαρμόζονται εφεξής από τον πολεοδομικό σχεδιασμό για την οργάνωση και λειτουργία των οικιστικών κέντρων της χώρας αλλά και του εξω-αστικού χώρου.

«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, «με το νέο Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) των χρήσεων γης προσαρμόζονται στη σύγχρονη πραγματικότητα οι προβλέψεις του προηγούμενου ΠΔ (166/Δ’) και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιούργησε ο παλιός νόμος 4269/2014.

Με την κατάργηση του νόμου και την αντικατάσταση του από το παρόν σε ό,τι αφορά στις χρήσεις γης (και από το ν. 4447/2016 σε ό,τι αφορά στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού) επαναφέρουμε την κανονικότητα:

τόσο ως προς τον ρόλο που διαδραματίζει ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην υλοποίηση της πολιτικής χρήσεων γης
όσο και ως προς τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το ΣτΕ των κατηγοριών χρήσεων γης, στη βάση προσαρμογής και εξειδίκευσης στις ιδιαιτερότητες, ανάγκες και επιλογές των τοπικών κοινωνιών.
Το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και νέες ανάγκες έχοντας ως βασικούς άξονες:

τη διατήρηση της ζωντάνιας και συνοχής των ελληνικών πόλεων
τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
την ανάδειξη της σημασίας του εξωαστικού χώρου
Επίσης, στοχεύει:

στη βελτίωση της λειτουργίας των ελληνικών πόλεων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους
στην οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με τρόπο ώστε να μειώνονται οι δυσλειτουργίες και οι συγκρούσεις που απορρέουν από την ανάμιξη ασύμβατων μεταξύ τους χρήσεων
Περιεχόμενο

Τα βασικότερα στοιχεία του νέου ΠΔ έχουν ως εξής:

Καθορίζονται 13 γενικές κατηγορίες χρήσεων (άρθρο 1, παρ. Ι) οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και εξωαστικό χώρο, σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων. Εκτός από τις περιοχές κατοικίας (αμιγούς και γενικής) οι νέες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης περιλαμβάνουν υποδοχείς για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές συγκέντρωσης αστικών υποδομών και άλλων ιδιαίτερων χρήσεων, καθώς και περιοχές άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων.
Κάθε μία από τις γενικές κατηγορίες περιλαμβάνει συγκεκριμένες ειδικές χρήσεις (άρθρο 1, παρ. ΙΙ), οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί, σε σχέση με το προηγούμενο  ΠΔ και νόμο, ώστε να αποτυπωθεί το εύρος τόσο των αλλαγών στο σύγχρονο τρόπο ζωής, όσο και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων, που ο αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να ικανοποιήσουν.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται 47 ειδικές χρήσεις που εκτός από τις παραδοσιακές δραστηριότητες, λειτουργίες και υποδομές (όπως κατοικία, εκπαίδευση, πράσινο, βιομηχανία, μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ), περιλαμβάνουν και νέες όπως:

τα πράσινα σημεία και οι γωνιές ανακύκλωσης που αποτελούν βασικά εργαλεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων
η αστική γεωργία – λαχανόκηποι που επιτρέπουν την καλλιέργεια στις πόλεις γεωργικών προϊόντων για ατομική κατανάλωση
οι εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/ προσφύγων ως αναγκαίες δομές για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης
οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως βασική παραγωγική δραστηριότητα στην ύπαιθρο
τα κέντρα αποτέφρωσης νεκρών κλπ.
Τέλος, βασική αρχή για τον καθορισμό του περιεχομένου των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης (δηλ. του εύρους των ειδικών χρήσεων που επιτρέπονται στις επιμέρους γενικές κατηγορίες), αποτελεί τόσο η προστασία του αμιγούς πολεοδομικού χαρακτήρα κάθε γενικής χρήσης, που συνεπάγεται τον εμπλουτισμό της κύριας λειτουργίας (βλ. κατοικία, βιομηχανία, τουρισμός κλπ) με συμπληρωματικές και συμβατές  μεταξύ τους δραστηριότητες, όσο και η άρση μονοπωλιακών καταστάσεων (όπως ισχύει για την πρόβλεψη εγκατάστασης ΙΚΤΕΟ στις περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου).

Για την περαιτέρω προστασία των περιοχών κατοικίας (άρθρα 2 & 3) καθορίζονται ανώτατα μεγέθη για επιμέρους ειδικές χρήσεις με στόχο τον περιορισμό της όχλησης που τυχόν προκαλούν, π.χ. πολυκαταστήματα, αποθήκες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στον πολεοδομικό σχεδιασμό να περιορίσει τα προβλεπόμενα αυτά μεγέθη, επιπλέον της δυνατότητας που του παρέχεται να εξαιρέσει επιμέρους ειδικές χρήσεις από όλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης.
Στις περιοχές, υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων (άρθρα 8 -11) επιτρέπονται, με περιορισμούς, ειδικές δραστηριότητες του τριτογενή τομέα που κρίνεται ότι λειτουργούν συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τον δευτερογενή, π.χ. χώροι γραφείων, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, εκθεσιακά κέντρα κλπ. Επίσης, προβλέπεται η  γενική κατηγορία του Τεχνολογικού Πάρκου ως υποδοχέας εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων αιχμής, καθώς και η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εφοδιαστικής (Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής). Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τη γενική πρόβλεψη ότι οι διατάξεις του ΠΔ τίθενται σε εφαρμογή μόνο με την εκπόνηση νέων ή την αναθεώρηση υφιστάμενων πολεοδομικών σχεδίων (Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια), το ΠΔ έχει άμεση ισχύ σε όλες τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και σε περιοχές με κοινωφελείς λειτουργίες (άρθρο 6).
Με στόχο την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και την προστασία της γεωργικής γης προβλέπεται η γενική κατηγορία της αγροτικής χρήσης (άρθρο 14) στην οποία επιτρέπονται συμπληρωματικές με την αγροτική εκμετάλλευση δραστηριότητες, όπως η μεταποίηση τοπικά παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και η ανάπτυξη μικρής κλίμακας αγροτουριστικών καταλυμάτων. Για τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας γίνεται αναφορά στο ειδικό καθεστώς προστασίας που τη διέπει.
Για τη συνολική ρύθμιση των περιοχών του εξωαστικού χώρου που περιλαμβάνονται στην έκταση ενός δήμου (άρθρο 15), το ΠΔ παραπέμπει στις αντίστοιχες ζώνες που προβλέπει ο νέος νόμος 4447/2016 για το χωρικό σχεδιασμό, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά με τις περιοχές ειδικής προστασίας που προβλέπονται από τον ίδιο νόμο.
Τέλος, σε αντίθεση με τον ν. 4269/2014, οι οικισμοί καταργούνται ως γενική κατηγορία χρήσης. Ωστόσο, στο άρθρο 16 προβλέπεται ένα εύρος δραστηριοτήτων (ειδικών χρήσεων) που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε, νομίμως, οριοθετημένους οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους, μέχρι την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση του πολεοδομικού σχεδιασμού».

Πηγή Greenagenta.gr

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ. ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Από τις 12 Ιουνίου μπήκαν σε ισχύ νέες πολεοδομικές διατάξεις που συμπληρώνουν το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο της χώρας. Μάλιστα οι περισσότερες διατάξεις αφορούν εκπτώσεις και προσαυξήσεις σε πρόστιμα, τη δυνατότητα μεταβιβάσεων αυθαιρέτων, την διαγραφή προστίμων σε όσους οικιοθελώς κατεδαφίσουν τα αυθαίρετά τους και άλλες διατάξεις. Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να προσελκύσει όλο και περισσότερους ιδιοκτήτες να δηλώσουν τα αυθαίρετά τους.

Ποιες νέες διατάξεις διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις¨:

- Επιτρέπεται πλέον η σύνταξη συμβολαίου ακινήτων με αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί στο νόμο αυθαιρέτων και έχει πληρωθεί το πρόστιμο ή έχει καταβληθεί ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του προστίμου.

- Μπορούν να μεταβιβάζονται ακίνητα στα οποία υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας, με την οποία δημιουργούνται χώροι κύριας η βοηθητικής χρήσης χωρίς να μεταβάλλονται όμως τα στοιχεία κάλυψης, δόμησης, ύψους και όγκου του κτιρίου και δεν θίγονται στοιχεία του φέροντα οργανισμού

- Εργασίες που θα έπρεπε να εκδοθεί Άδεια Μικρής Κλίμακας

-  Εργασίες ή κατασκευές κατά παράβαση διατάξεων του Κτιριοδομικού κανονισμού

- Εργασίες και κατασκευές της που αφορούν αυθαίρετες μικρές παραβάσεις (π.χ. μείωση φύτευσης ακαλύπτου χώρου, αλλαγή στις διαστάσεις των εξωστών κλπ)

Προσοχή ! Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση όταν έχει γίνει αλλαγή χρήσης χώρων του κτιρίου.

Για τη σύσταση ή τροποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών
Στα συμβόλαια που έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών (π.χ. διαμερισμάτων), προσαρτώνται αντίγραφα του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, καθώς και των κατόψεων της αυτοτελούς ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν τις 8.9.1983 και για τις οποίες βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης η απώλεια του φακέλου της οικοδομικής άδειας, είναι δυνατή η προσάρτηση των αντιγράφων των σχεδίων ως προσαρτήθηκαν στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών.

Για τα αυθαίρετα που δηλώθηκαν σε προηγούμενους νόμους και δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία.
Στις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησης, δηλαδή δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο νέο νόμο. Στην περίπτωση αυτή, καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο των προηγούμενων νόμων υπαγωγής συμψηφίζονται με τα νέα πρόστιμα.

Απαγορεύεται η τακτοποίηση ετοιμόρροπων κτιρίων
Δεν τακτοποιούνται τα χαρακτηρισμένα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις «Περί επικινδύνων οικοδομών».

Αυθαίρετα μετά τις 28/07/2011
Αν ο ιδιοκτήτης, με υπεύθυνη δήλωση του, ενημερώσει ότι θα προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση του αυθαιρέτου που κατασκευάστηκε μετά τις 28/07/2011, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης.

Οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων που έχουν καταγραφεί από την Πολεοδομία με εκθέσεις αυτοψίας που έχουν συνταχθεί μετά τις 28.7.2011, οφείλουν να προβούν σε κατεδάφιση μέχρι τις 31.12.2018, μετά από έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών. Μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής των ανείσπρακτων προστίμων και αναστολή ποινικών διώξεων.

Τι ισχύει για τις πρόχειρες κατασκευές
Για πρόχειρες ή προσωρινές κατασκευές, καθώς και λυόμενες κατασκευές, που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες και άλλες ευαίσθητες περιοχές, εφαρμόζεται μόνο μία φορά η διαδικασία οικειοθελούς κατεδάφισης και καταβολής προστίμου 500 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής (επανάληψης της αυθαιρεσίας) επιβάλλονται κανονικά τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

Αυθαίρετα πριν από το έτος 1975
Εκτός από την κατοικία, δηλώνονται πλέον ως αυθαίρετες κατασκευές και άλλες χρήσεις κτιρίων, που υφίστανται πριν από το έτος 1975 (π.χ. τουριστικά καταλύματα, γραφεία, καταστήματα, βιοτεχνικά κτίρια κλπ), καταβάλλοντας μόνο το παράβολο των 250 ευρώ.

Αποθήκη έως 15 τ.μ. και ύψους έως 2,50 μέτρα
Αποθήκη ή αποθήκες συνολικού εμβαδού 15 τ.μ. και ύψους έως 2,50 μέτρα, τακτοποιούνται και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, με την καταβολή ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Νομιμοποιούνται οριστικά και εξαιρούνται της κατεδάφισης
Τακτοποιούνται οριστικά και εξαιρούνται πλέον από την κατεδάφιση τα αυθαίρετα μεσαίας κατηγορίας, δηλαδή αυτά που δεν παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% την κάλυψη και δόμηση και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το προβλεπόμενο ύψος και δεν υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και μέχρι τα 1.000 τ.μ. κτιρίου συνολικά, τα 1.000 τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις. Σημειωτέων ότι αυτή η κατηγορία αυθαιρέτων τακτοποιούνταν με τους προηγούμενους νόμους μόνο για 30 χρόνια.

Τι προστίθεται για τις εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες
Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, ή σε κτίσμα χωρίς σύσταση οροφοκτησίας εντός σχεδίου πόλεως, ανεξαρτήτως ποσοστού συγκυριότητας, αυθαίρετων κτισμάτων ή νόμιμων κτισμάτων με αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ή αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης μπορούν να ζητούν την τακτοποίηση αυθαιρέτων, ανεξαρτήτως της σύμφωνης γνώμης των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων.

Υπόχρεος προς καταβολή του παραβόλου υπαγωγής και των αναλογούντων προστίμων είναι ο δηλών την αυθαιρεσία συγκύριος.

Για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες
1) Ειδικώς στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου, είναι δυνατή η τακτοποίηση αυθαιρέτων, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση – κατασκευή της οικοδομής ή β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής.

2) Μετά την υπαγωγή του αυθαιρέτου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και οι δύο προϋποθέσεις με στοιχεία α και β, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Μείωση προστίμων στα υπόγεια, χώρους στάθμευσης κ.λπ.
Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,50 για τα υπόγεια, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ.

Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής
 Το πρόστιμο μειώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 8.10.2018,

β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.10.2018 έως τις 8.4.2019,

γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.

3) Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.4.2019 έως τις 8.10.2019,

β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά τις 9.10.2019,

γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
Οι Μακροχρόνιοι Άνεργοι και τα άτομα που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης καταβάλλουν παράβολο ποσού πενήντα (50) ευρώ, εφόσον η κύρια κατοικία τους έχει εμβαδόν έως και εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

Αυθαίρετα σε Στάσιμους Οικισμούς
Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που ευρίσκονται εντός στάσιμων οικισμών, με την προϋπόθεση ότι οι στάσιμοι οικισμοί ευρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2000 μ. από τη θάλασσα ή από χιονοδρομικά κέντρα και εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν συντελεσθεί μετά το έτος 1983, εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή του αναλογούντος παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, μειωμένου κατά 30%.

Γραμματή Μπακλατσή, Τοπογράφος - Πολεοδόμος Μηχανικός
Πηγή: Ταχυδρόμος


Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Συμφέρουσες οι μεταβιβάσεις μέσα στο 2018.

Στο Κολωνάκι, στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης, στη Μύκονο και στην Πάρο έγιναν οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, εξέλιξη που εκτινάσσει τον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ στα ύψη.

Μπορεί ο κύριος φόρος να διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα για κάποιες από τις ανωτέρω περιοχές, ωστόσο ο συμπληρωματικός φόρος που επιβάλλεται στα ακίνητα φορολογητέας αξίας άνω των 250.000 ευρώ αυξάνει πολύ τον τελικό φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες για το 2018.
Για παράδειγμα, στην ακριβότερη περιοχή του Κολωνακίου για διαμέρισμα 120 τ.μ. 2ου ορόφου ο ΕΝΦΙΑ και ο συμπληρωματικός φόρος ήταν το 2107 4.228,89 ευρώ, ενώ το 2018 θα εκτιναχθεί στα 5.688,89 ευρώ. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πληρώσει περισσότερα 1.460 ευρώ ή 34,5%. Η ίδια ακριβώς εικόνα και στη Μύκονο, όπου για μονοκατοικία 100 τ.μ. ο φόρος από τα 815,30 ευρώ θα φθάσει τα 1.196,46 ευρώ το 2018.

Μάλιστα, στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων παρατηρείται σημαντική αύξηση του συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ, εξαιτίας των μεγάλων αυξήσεων στις αντικειμενικές αξίες.

Στις περιοχές αυτές όσοι σκέφτονται να μεταβιβάσουν τα ακίνητα στα παιδιά τους συμφέρει να το πράξουν μέχρι το τέλος του έτους. Και αυτό καθώς οι νέες αντικειμενικές αξίες τίθενται σε ισχύ το 2018, αλλά μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Για τους υπόλοιπους 20 φόρους οι νέες αξίες θα εφαρμοσθούν από το 2019.
Οι ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι η μετάθεση του χρόνου εφαρμογής των νέων αντικειμενικών αξιών το 2019 για τις μεταβιβάσεις ακινήτων θα οδηγήσει αφενός στην αύξηση των αγοραπωλησιών κυρίως στις ακριβές περιοχές όπου αυξήθηκαν οι τιμές, αφετέρου θα εισέλθουν σημαντικά έσοδα στον κρατικό κορβανά. Σημειώνεται ότι από το τελευταίο τρίμηνο του 2017 είχε διαπιστωθεί κινητικότητα στις μεταβιβάσεις ακινήτων, κάτι που συνεχίσθηκε μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2018. Και αυτό, καθώς η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών λειτούργησε ως φόβος σε όσους ήθελαν να αγοράσουν ακίνητο ή να το μεταβιβάσουν στα παιδιά τους.

Από την επεξεργασία των νέων τιμών που δόθηκαν την περασμένη Τρίτη στη δημοσιότητα η Ηρώδου Αττικού συνεχίζει να είναι ο ακριβότερος δρόμος στην Ελλάδα και μάλιστα από χθες η τιμή ζώνης ανήλθε στις 9.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο από 8.500 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές: 
• Κολωνάκι: 21%
• Αγιος Νικόλαος Κρήτης: 54%
• Μύκονος: 36%
• Πάρος: 33%
• Μαλακάσα: 29%
• Πέραμα: 25%.

Αντιθέτως, οι μεγαλύτερες μειώσεις στις περιοχές:
• Καλαμαριά: 38%
• Πανόραμα: 36%
• Ψυχικό: 33%
• Βάρη: 25%
• Πόρτο Ράφτη: 24%.

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι στις λαϊκές περιοχές αυξήθηκαν οι κατώτατες τιμές ζώνης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται οριακά και ο ΕΝΦΙΑ από 1 έως 10 ευρώ. Ενδεικτικά:

• Ιλιον: από 750 ευρώ στα 850 ευρώ
• Καματερό: από 750 ευρώ στα 800 ευρώ
• Περιστέρι: από 750 ευρώ στα 800 ευρώ
• Κερατσίνι: από 700 ευρώ στα 800 ευρώ.

Πηγή: Καθημερινή / https://www.facebook.com/eakinita.gr/

Οι Αθηναίοι, οι μεγάλοι χαμένοι των νέων αντικειμενικών

«Η Αθήνα και οι μεγαλύτερες πόλεις για ακόμη μια φορά θα πληρώσουν το "μάρμαρο" των νέων αντικειμενικών και του ΕΝΦΙΑ, ενώ η επαρχία, παραμένει η μεγάλη αγαπημένη του φορολογικού μας συστήματος», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΠΟΜΙΔΑ

Σε ό,τι αφορά στις νέες αντικειμενικές αξίες, όπως υποστηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ, «αυτές παραμένουν βασικά ένα χειραγωγούμενο "πολιτικό μέγεθος", αφού δεν υπάρχουν "εμπορικές" τιμές σε μια ανύπαρκτη κτηματαγορά».

«Έγιναν μεγάλες ή μικρές αυξήσεις σε πάμπολλες -κυρίως μεσαίες- ζώνες της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου, ελάχιστες μειώσεις, αλλά ιδίως τραγικές παραλείψεις αναγκαίων παρεμβάσεων στο σύστημα, ώστε να συμβαδίζει με τη σημερινή σκληρή πραγματικότητα δεδομένου ότι: δεν μειώθηκαν κατά 50% οι συντελεστές εμπορικότητας των επαγγελματικών ακινήτων.

Επίσης δεν αναπροσαρμόστηκαν οι συντελεστές παλαιότητας των απαξιωμένων παλαιών ακινήτων, την στιγμή που ειδικά στον ΕΝΦΙΑ ισχύει αυξητικός συντελεστής ... "νεότητας" που επαυξάνει τη φορολογική επιβάρυνση όλων των νεώτερων κτισμάτων ακόμη και κατά 25%»

Σε ό,τι αφορά στις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι «θα τρίβουν τα μάτια τους όταν δουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2018, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, ιδιαίτερα της Αττικής. Με όλες αυτές τις αυξήσεις στις τιμές ζώνης, είναι αδύνατο να αληθεύουν στην πράξη τα στοιχεία για δήθεν μικρό αριθμό ιδιοκτητών που θα δουν αυξήσεις, ενώ η -καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα- αύξηση του αφορολόγητου ορίου του συμπληρωματικού φόρου από τις 200.000 στις 250.000 θα "ωφελήσει" τους περίπου 600.000 φορολογούμενους που κάθε χρόνο ματώνουν για να πληρώσουν τον συμπληρωματικό φόρο κατά (50.000 x 0,1%=) 50 ευρώ».
ΠΗΓΗ: red magazine

ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟ 17

Αυξήθηκαν κατά 1,7% το 2017 οι τιμές των γραφείων στο σύνολο της Ελλάδος, έναντι οριακής αύξησης κατά 0,2% το 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το 2017 οι τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση στην Αθήνα κατά 2,1%, στη Θεσσαλονίκη κατά 1% και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά 1,5%. Για το σύνολο του 2017, η μέση ετήσια αύξηση των μισθωμάτων γραφείων σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε σε 1% για το σύνολο της Ελλάδος (προσωρινά στοιχεία). Ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων ήταν 0,9% στην Αθήνα, 0,7% στη Θεσσαλονίκη και 1,2% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα μισθώματα των γραφείων κατά το β΄εξάμηνο του 2017, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν αύξηση 1,2% σε σχέση με το α΄εξάμηνο του 2017. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν -0,3% κατά το β΄ εξάμηνο του 2016 και 0,6% κατά το α΄ εξάμηνο του 2017.

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, για το σύνολο του 2017, οι  τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το 2016 για το σύνολο της Ελλάδος, καταγράφοντας θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής για πρώτη φορά από την εκκίνηση δημοσίευσης του δείκτη, το 2010. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 1,4% για την Αθήνα, 1% για τη Θεσσαλονίκη και 2,2% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ειδικά κατά το β΄ εξάμηνο του 2017, οι τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών παρουσίασαν αύξηση 1,1% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 0,1% το β΄ εξάμηνο του 2016 και 1% το α΄ εξάμηνο του 2017. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄εξάμηνο του 2017 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 1% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 0,8% στη Θεσσαλονίκη και 1,4% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Για το σύνολο του 2017, η μέση ετήσια μεταβολή των μισθωμάτων καταστημάτων σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε σε -1,1% (προσωρινά στοιχεία). Ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των μισθωμάτων ήταν 0,9% για την Αθήνα, 1,2% για τη Θεσσαλονίκη και 1,4% για την υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά το β΄εξάμηνο του 2017, τα μισθώματα των καταστημάτων μειώθηκαν οριακά κατά 0,4% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2017 για το σύνολο της χώρας. Κατά το β΄εξάμηνο του 2016 τα μισθώματα παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ κατά το α΄ εξάμηνο του 2017 κατέγραψαν μείωση 0,9%.
ΠΗΓΗ: red magazine

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Νέος ευνοϊκότερος νόμος, για τις ήπιες αυθαιρεσίες και οριστική νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Σημαντικές αλλαγές στην έκδοση οικοδομικών αδειών και εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας δυνατότητα μεταβίβασης ακινήτων στα οποία υπάρχουν ήπιες αυθαίρετες κατασκευές νέα χρονοδιαγράμματα για τις εκπτώσεις και τις προσαυξήσεις των προστίμων νομιμοποίησης αυθαιρέτων, περιλαμβάνει το άρθρο 34 του νομοσχεδίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κατατέθηκε την Παρασκευή 18 Μαίου στην Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Με τις νέες διατάξεις, θα επιτρέπεται η μεταβίβαση και σύσταση εμπράγματου δικαιώματος ορισμένα ακίνητα με οικοδομική άδεια και ήπιες αυθαιρεσίες στις εξής περιπτώσεις:
σε κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί κατά παράβαση εκδοθείσας οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, με την οποία δημιουργούνται χώροι κύριας η βοηθητικής χρήσης χωρίς να μεταβάλλονται τα στοιχεία της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους και του όγκου του διαγράμματος κάλυψης/δόμησης, και δεν θίγονται στοιχεία του φέροντα οργανισμού,
σε ακίνητα που εκτελούνται εργασίες μικρής κλίμακας (αντλητικές εγκαταστάσεις, κατασκευή ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία, δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή με εντολή της αρχαιολογικής υπηρεσίας κλπ) χωρίς έκδοση έγκρισης.
σε κατασκευές όπου εκτελούνται εργασίες ή υπάρχουν εγκαταστάσεις κατά παράβαση διατάξεων του κτιριοδομικού κανονισμού.

Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα οριστικής νομιμοποίησης αυθαιρέτων και όχι αναστολή από την κατεδάφιση για 30 χρόνια όπως ισχύει σήμερα για όσα ακίνητα δεν παραβιάζουν πάνω από το 20% τα πολεοδομικά μεγέθη (κάλυψης, δόμησης και ύψους)  σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας.

Νεα χρονοδιαγράμματα

Στο νομο προβλεπεται και παράταση στα ισχύοντα χρονοδιαγράμματα ένταξης στο νόμο με μειωμένα πρόστιμα

Σύμφωνα με τα νέα χρονοδιαγράμματα το πρόστιμο μειώνεται:
α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του 4495/17 έως τις 8.10.2018,
β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του 4495/17 από τις 9.10.2018 έως τις 8.4.2019,
γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) αν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

Αντίστοιχα το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:
α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του 4495/17 από τις 9.4.2019 έως τις 8.10.2019,
β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του 4495/17 μετά τις 9.10.2019,
γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

Επίσης, το υπουργείο καταργεί το όριο προϋπολογισμού των 25.000 ευρώ που ισχύει για την έγκριση συγκεκριμένων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Αφορά δοκιμαστικές τομές εδάφους και εκσκαφή με εντολή της αρχαιολογικής υπηρεσίας, τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για στεγαστικές ανάγκες ειδικών ομάδων πληθυσμού, αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα, κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων (όπως χωνευτήρι κλπ.), εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών, κατασκευή ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία, υπόγειους σταθμούς διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων, εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, στέγαστρα και προστεγάσματα κλπ.

Πηγή Red Magazine

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΣΤΑ ΥΨΗ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Σε πρωτοφανή επίπεδα έχουν αναρριχηθεί πλέον οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης και πώλησης κατοικιών στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν συμπαρασύρει προς τα πάνω και άλλες συνοικίες του κέντρου. Πρόκειται για σαφές δείγμα τού πώς έχει διαφοροποιήσει τα δεδομένα στην αγορά κατοικίας το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης ακινήτων Spitogatos, στην Αθήνα οι δημοφιλέστερες περιοχές ενοικίασης κατοικιών είναι κατά σειρά, και με βάση τις αναζητήσεις, οι Αμπελόκηποι, το Παγκράτι, το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, το ιστορικό κέντρο (Μοναστηράκι, Πλάκα, Κουκάκι, Ακρόπολη, Κεραμεικός, Μεταξουργείο κ.λπ.) και τα Iλίσια.

Το βασικότερο συμπέρασμα είναι η κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων, ιδίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα. Ξεχωρίζει και μάλιστα με μεγάλη διαφορά το ιστορικό κέντρο, όπου η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης αγγίζει πλέον τα 14 ευρώ/τ.μ., ποσό που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή, για ένα ακίνητο π.χ. 70 τ.μ., το μηνιαίο κόστος ανέρχεται σε σχεδόν 1.000 ευρώ, ποσό απαγορευτικό για ένα ελληνικό νοικοκυριό. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι οι περιοχές αυτές απευθύνονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά σε ξένους επισκέπτες, οι οποίοι μισθώνουν ακίνητα για λίγες ημέρες. Αντίστοιχα, σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο τιμών, έχουν αναρριχηθεί τα ενοίκια στο Κολωνάκι (12,6 ευρώ/τ.μ.) και στο Παγκράτι (9,3 ευρώ/τ.μ.), περιοχές όπου ακόμα και κατά τα χρόνια πριν από την οικονομική κρίση το μέσο ενοίκιο δεν ξεπερνούσε τα 10 ευρώ/τ.μ. στην πρώτη περίπτωση και τα 7 ευρώ/τ.μ. στη δεύτερη.Αντίστοιχα, οι περιοχές που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για την αγορά κατοικιών στην Αθήνα είναι, κατά σειρά, οι Αμπελόκηποι, το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, το ιστορικό κέντρο, το Παγκράτι και τα Εξάρχεια (μαζί με τη γειτονική Νεάπολη). Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει σημαντικά και τις ζητούμενες τιμές, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες επιχειρούν να αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια, αυξάνοντας τις απαιτήσεις τους. Χαρακτηριστική είναι κι εδώ η περίπτωση του ιστορικού κέντρου, όπου η μέση ζητούμενη τιμή εκτινάσσεται σε 3.480 ευρώ/τ.μ. Ασφαλώς, είναι πολύ μικρός ο αριθμός των συναλλαγών που γίνεται σε αυτό το ύψος, καθώς ελάχιστοι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να ξεπεράσουν τις 2.000-2.500 ευρώ/τ.μ., ακόμα και για επιπλωμένα και πρόσφατα ανακαινισμένα ακίνητα. Από την άλλη πλευρά, μοναδικά ακίνητα στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι, τα οποία μπορούν να αποφέρουν ποσά της τάξεως των 1.000 ευρώ/μηνιαίως κατά μέσον όρο, είναι πιθανό να μπορούν να πωληθούν και σε ύψος μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ/τ.μ.

Τα εν λόγω στοιχεία επιβεβαιώνουν πλήρως την τάση που καταγράφουν μεσιτικά γραφεία και φορείς της αγοράς ακινήτων την τελευταία διετία, δηλαδή τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης, τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές, για την απόκτηση διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ιστορικό κέντρο, προκειμένου να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της τάσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως είναι το Airbnb. Υπενθυμίζεται ότι τα ακίνητα που διατίθενται με τον τρόπο αυτό στην Αττική υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 8.500, εκ των οποίων οι 6.750 εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία εταιρειών που παρακολουθούν τις τάσεις στο Airbnb, στην Αθήνα το 58% των ακινήτων, ή 3.903, ανήκει σε εταιρείες και επενδυτές της αγοράς ακινήτων, Ελληνες και ξένους.

Νέα τάση η μετατροπή των κτιρίων γραφείων σε «μπουτίκ» ξενοδοχεία

Επιτακτική κρίνεται πλέον η ανάγκη πραγματοποίησης νέων επενδύσεων στην αγορά γραφείων, καθώς η έλλειψη σύγχρονων και ποιοτικών κτιρίων έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο ορατή, ανέφεραν στελέχη της αγοράς ακινήτων χθες, στο πλαίσιο του 13ου RED Business Forum. Αυτό οφείλεται τόσο στην απουσία νέων επενδύσεων τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης όσο και στην όψιμη τάση της αλλαγής χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια γραφείων, ιδίως του κέντρου της Αθήνας, προκειμένου να μετατραπούν σε σύγχρονα επιπλωμένα διαμερίσματα και να εκμισθωθούν μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου Airbnb. Μεγάλη απήχηση έχει και η δραστηριότητα της μετατροπής γραφείων σε «μπουτίκ» ξενοδοχεία.Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αγορά γραφείων, περιορίζοντας τις αποδόσεις των ακινήτων υψηλής ποιότητας, αυξάνοντας τις αξίες τους και ωθώντας και τις τιμές ενοικίασης προς τα πάνω. Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Παρασκευόπουλο, γενικό διευθυντή της Δανός/BNP Paribas Real Estate, ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της αγοράς γραφείων είναι η σημαντική μείωση των διαθέσιμων χώρων. «Δεν υπάρχουν νέες αναπτύξεις. Ελάχιστα έργα γίνονται στην αγορά της Αθήνας, όπου υπάρχει αύξηση της απορροφητικότητας και μείωση των χώρων», σημείωσε ο κ. Παρασκευόπουλος, συμπληρώνοντας ότι το απόθεμα κτιρίων γραφείων υψηλών προδιαγραφών μειώνεται σημαντικά, με τις αποδόσεις να υποχωρούν σε 7,5%-8% κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου τετραμήνου, από το 8% που ήταν στο τέλος του 2017. Μάλιστα, στα λιγοστά υψηλών προδιαγραφών γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, το ύψος των ενοικίων αγγίζει τα 20 ευρώ/τ.μ., ενώ στον άξονα της Κηφισίας, οι τιμές διαμορφώνονται σε 15 ευρώ/τ.μ.

Σε μια σημαντική παρέμβαση προχώρησε και η κ. Ντόρα Μπακογιάννη, σημειώνοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης του κυπριακού μοντέλου αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, με κίνητρο την αύξηση του συντελεστή δόμησης έως και 30%. «Αυτή η πολιτική ενίσχυσε την κυπριακή αγορά και δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ιδίως στα τουριστικά καταλύματα, οι επενδύσεις που έγιναν για αναβαθμίσεις κτιρίων έφτασαν τα 500 εκατ. ευρώ σε τρία χρόνια. Επίσης, ήρθε η ώρα να απλοποιήσουμε τη νομοθεσία για την αλλαγή χρήσης κτιρίων. Χιλιάδες κτίρια-φαντάσματα που κάποτε στέγαζαν βιομηχανίες και επιχειρήσεις παραμένουν σήμερα ανεκμετάλλευτα. Με διαδικασίες εξπρές μπορούν άμεσα να μεταβληθούν σε ενεργητικό απόθεμα. Θα καταθέσω και σχετική τροπολογία για το θέμα αυτό», ανέφερε η κ. Μπακογιάννη, συμπληρώνοντας ότι εξετάζεται και η παροχή φορολογικών κινήτρων σε συνταξιούχους από την Ε.Ε. για να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα.
πηγή : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Epsilon team real estate. Παρουσία παντού, εντός και εκτός Ελλάδος

Στην προσπάθεια μας να καλύψουμε τους πωλητές που μας εμπιστεύονται την περιουσία τους, δηλώνουμε παρουσία σε κάθε portal προώθησης ακινήτων , σε κάθε έντυπο , στην Ελλάδα και σε 75 χώρες .
Οι αγοραστές σήμερα προέρχονται στην πλειοψηφία τους από χώρες όλων των ηπείρων και απαιτούν επαγγελματική εξυπηρέτηση και έγκυρη πληροφόρηση. 
Επιπλέον προσφέρουμε συνεχή νομική υποστήριξη στους πελάτες μας από την εταιρεία Π.Λιάρτης - Σ. Νικηφοράκης & συνεργάτες , ένα από τα λίγα δικηγορικά γραφεία της χώρας με εξειδίκευση στις αγοραπωλησίες. 
Ο τρόπος και ο χώρος που επιλέγουμε να διαφημίζουμε τα ακίνητα των πελατών μας , εξαρτάται από το είδος του ακινήτου, το location , αλλά και από την συνεργασία που έχουμε με τους ιδιοκτήτες. Ένα ακίνητο που μας ανατίθεται αποκλειστικά, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έχει τη μέγιστη δυνατή διαφήμιση εντός και εκτός Ελλάδος.
Το κριτήριο μας για να αναλάβουμε ένα ακίνητο είναι η σωστή  του τιμή και ο συνεργάσιμος πωλητής. Συχνά αναγκαζόμαστε να αρνηθούμε την ανάθεση ενός ακινήτου για το οποίο ο πωλητής επιμένει σε εξωπραγματική τιμή και αρνείται τις προτάσεις μας, θεωρώντας ότι γνωρίζει περισσότερα από τους επαγγελματίες των αγοραπωλησιών. 
Συνεργαζόμαστε με όλα τα μεσιτικά γραφεία της χώρας προκειμένου να πουληθεί ένα ακίνητο γρηγορότερα, ανεξαρτήτως αν θα εισπράξουμε μονή ή διπλή αμοιβή, πάντα όμως υπό την προϋπόθεση ότι ο μεσίτης - ιδιοκτήτης του γραφείου  είναι μέλος των κατά τόπους συλλόγων μας. Άρα ελέγχεται ... 

Η Epsilon team είναι μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Αττικής - Αθηνών
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Απαλλαγή των ιδιοκτητών απο τον φόρο εισοδήματος για ανείσπρακτα μισθώματα

Τέσσερις διατάξεις ευνοϊκές για τους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων αναμένεται να ισχύσουν και φέτος κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι διατάξεις αυτές αναγνωρίζουν δικαιώματα απαλλαγής ιδιοκτητών από τον φόρο εισοδήματος σε περιπτώσεις ανείσπρακτων ενοικίων, καθώς και μειώσεις στο ύψος των τελικών φορολογικών τους επιβαρύνσεων, λόγω έκπτωσης δαπανών από τα ακαθάριστα ποσά των εισπραχθέντων μισθωμάτων.

Αναλυτικά, οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που θα ισχύσουν και φέτος κατά τη φορολόγηση των ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων προβλέπουν:

1) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια. Τα ποσά των οφειλόμενων ενοικίων τα οποία δεν κατάφερε να εισπράξει εντός του 2017 φορολογούμενος-ιδιοκτήτης εκμισθούμενων ακινήτων δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά του και δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος, εφόσον:
α) Δηλωθούν σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας, και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα.
β) Έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, πριν την υποβολή της δήλωσης, να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή / υπεκμισθωτή.

2) Έκπτωση δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλων παγίων και λειτουργικών δαπανών. Αναγνωρίζεται και φέτος, αυτόματα κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, έκπτωση 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμισθώσεις ακινήτων ως συνολικό ποσό ετησίων δαπανών για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή για άλλες πάγιες και λειτουργικές ανάγκες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών. Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα επί του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, οπότε για την κατοχύρωση δεν απαιτείται η συμπλήρωση κάποιου ποσού στη φορολογική δήλωση ούτε η συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών.

3) Έκπτωση δαπανών για γαίες. Οι δαπάνες για γαίες εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών. Στα ποσά αυτά, τα οποία δηλώνονται στους κωδικούς 159-160 του πίνακα 4Δ2, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης ελών. Οι δαπάνες αυτές αποδεικνύονται από τα σχετικά παραστατικά παροχής υπηρεσιών που οφείλουν να έχουν εκδώσει οι επιχειρήσεις οι οποίες εκτέλεσαν τα συγκεκριμένα έργα.

4) Έκπτωση αποζημίωσης που καταβλήθηκε σε ενοικιαστή. Από το ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης επαγγελματικής στέγης εκπίπτει το ποσό της αποζημίωσης που έχει καταβάλει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή για την πρόωρη λύση της επαγγελματικής μίσθωσης. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής δηλώνεται στους κωδικούς 163-164 του πίνακα 4Δ2 της φορολογικής δήλωσης. Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, απαιτείται ο ιδιοκτήτης να έχει κρατήσει τη σχετική απόδειξη καταβολής της αποζημίωσης, την οποία οφείλει να έχει εκδώσει ο ενοικιαστής.

πηγη: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΜΗΝ ΤΣΙΓΚΟΥΝΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ. ΚΑΝΕΙ ... ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ !


Η διαπραγμάτευση της μεσιτικής αμοιβής δεν είναι ο,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ο πωλητής που θέλει να πουλήσει άμεσα ,αλλά και ο αγοραστής που θέλει ν αγοράσει … ευκαιρία.
Κανένας επαγγελματίας μεσίτης, δεν θα επιλέξει να προτείνει στον πελάτη του,  κατά προτεραιότητα , το ακίνητο από το οποίο κερδίζει τα λιγότερα χρήματα . Ελάτε στη θέση του μεσίτη. Αν από τη μια δουλειά κερδίζατε 100χιλιάδες και από την άλλη 50χιλιάδες, ποια δουλειά θα προτιμούσατε να κάνετε?
Όταν αποφασίσετε να πουλησετε ένα ακινητο είθιστε να βάζετε ένα επιπλέον ποσο στο τιμημα , ένα 10, 15%,  προκειμένου να αντιμετωπίσετε την μείωση που θα έρθει κατά την διαπραγμάτευση. Σ αυτό τον υπολογισμό προσθέστε και μια υπεραμοιβή για τον μεσίτη σας, υποσχεθείτε του εγγράφως βέβαια , ένα , δυο ή και τρία τοις εκατό υψηλότερη αμοιβή από εκείνη που σας ζητάει και σας υπόσχομαι ότι δεν θα πιστεύετε στα αποτελέσματα αυτής της κίνησης.
Δυστυχώς είναι η εποχή των παζαριών , με αποτέλεσμα πολλά ακίνητα να μένουν στα αζήτητα λόγω της νοοτροπίας των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι ζητούν από τους επαγγελματίες μεσίτες μείωση του ποσοστού μεσιτικής αμοιβής. Και δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες αλλα και αγοραστές πέφτουν στα νύχια μη επαγγελματιών παράνομων μεσιτών , ανθρώπων που δεν έχουν λειτουργικά και διαφημιστικά έξοδα,  άρα μπορούν να δεχθούν μείωση αμοιβής και θεωρούν ότι την ίδια έκπτωση που μπορεί να κάνει ο παράνομος μεσίτης θα δεχθεί  και ο νόμιμος επαγγελματίας. Άπειρες κυριούλες ,χωρίς άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και χωρίς να ανήκουν σε νόμιμο μεσιτικό γραφείο, αλλά και κύριοι , συνταξιούχοι ή άνεργοι, επιλέγουν να κάνουν τη δουλειά του μεσίτη ευκαιριακά. Χωρίς γνώσεις, χωρίς έλεγχο, χωρίς φορολογικά και ασφαλιστικά έξοδα, χωρίς έδρα , μόνο με μια φωτοτυπία εντολής που έχουν κοπιάρει και εκτυπώσει μόνοι τους.
Ωστόσο επειδή η μεσιτεία δεν είναι χόμπι, ούτε ευκαιριακή εργασία, αλλά επάγγελμα , από τη σωστή εξάσκηση του οποίου πολλές φορές εξαρτάται η ζωή ενός ανθρώπου, η τύχη ενός ακινήτου, καλό θα είναι , να ελέγχετε με ποιους συνεργάζεστε.
Η μεσιτική αμοιβή δεν είναι βάσει νόμου προκαθορισμένη. Όπως οι πελάτες έχουν το δικαίωμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης, έτσι και οι μεσίτες μπορούν να ζητήσουν όποιο ποσοστό εκείνοι νομίζουν ότι θα κάνει την αγοραπωλησία συμφέρουσα γι αυτούς. Το 2% από κάθε πλευρά, πωλητή και αγοραστή και το ένα μίσθωμα στις μισθώσεις, είναι το μίνιμουμ που μπορεί να δεχθεί ένας νόμιμος πιστοποιημένος επαγγελματίας μεσίτης.
Σε λίγες ημέρες θα λειτουργήσει και το ΜΟΝΟ portal που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά επαγγελματίες μεσίτες, μέλη του συλλόγου μεσιτών Αττικής/Αθηνών, στο οποίο θα μπορείτε με ασφάλεια να καταφεύγετε κάθε φορά που θα χρειάζεστε την βοήθεια ενός σοβαρού επαγγελματία, ο οποίος ελέγχεται από τον σύλλογο του , για τον τρόπο λειτουργίας του και τις υπηρεσίες που προσφέρει στον πελάτη του.
Σε όλα τα άλλα portals, δυστυχώς, διαφημίζονται και μη επαγγελματίες, δεδομένου ότι πρόκειται περί εμπορικών διαφημιστικών ιστοσελίδων ,που δεν έχουν κανένα λόγο να αρνηθούν τα έσοδα από μη επαγγελματίες ούτε και μηχανισμό να τους ελέγξουν. Αποτέλεσμα είναι , πωλητές και αγοραστές να πέφτουν στα νύχια επιτήδειων που είτε λόγω άγνοιας, είτε ηθελημένα , κάνουν ζημιά στην αγοραπωλησία. 

Εβίτα Ελευθερουδάκη
real estate agent
Epsilon Team real estate

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

Θέλετε να μάθετε την αντικειμενική αξία του σπιτιού σας σήμερα και δεν έχετε φίλο συμβολαιογράφο ; Μπείτε στο www.antikeimenikes-axies.gr και ζητείστε την.
Θα σας κοστίσει από πέντε έως δέκα ευρώ, θα την παραλάβετε άμεσα, ενώ θα σας αποσταλεί και το πλήρες έντυπο του υπολογισμού της.
Η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου είναι το πρώτο στοιχείο που θα σας ζητήσει ο υποψήφιος αγοραστής , πριν ακόμα φθάσετε στον συμβολαιογράφο για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, δύναται κατά την κρίση του να υποβάλλει αίτημα στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, για το διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου. Σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή για την οποία επιβάλλεται η κατάσχεση υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ, η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι υποχρεωτική.
Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται προσδιορίζεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό του από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Σε περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, δεν απαιτείται εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.

Τρόπος προσδιορισμού εμπορικής αξίας ακινήτου

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επομένη του διορισμού του από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή ή στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με τη με αριθμ. 19928/292/10-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΕΓ 1147).
 
Καθορισμός αμοιβής του πιστοποιημένου εκτιμητή και τρόπος πληρωμής

1. Για την ενέργεια αναγκαστικής κατάσχεσης ή πλειστηριασμού ακινήτων υπέρ του Δημοσίου, η αμοιβή του πιστοποιημένου εκτιμητή ορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για κάθε εκτίμηση κτίσματος μετά του αναλογούντος σε αυτό γηπέδου, ορίζεται πάγια αμοιβή στο ποσό των εκατό ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (100,00 €+ ΦΠΑ). Για κτίσματα επιφανείας μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων η ανωτέρω αμοιβή προσαυξάνεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε εκατό τετραγωνικά μέτρα και όχι πέραν των διακοσίων ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (200,00 €+ ΦΠΑ).
Η αμοιβή των προηγούμενων εδαφίων δεν προσαυξάνεται για την επιφάνεια του γηπέδου επί του οποίου βρίσκονται τα κτίσματα.
Β. Για κάθε εκτίμηση ακάλυπτου γηπέδου, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ορίζεται πάγια αμοιβή στο ποσό των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).
Γ. Σε περίπτωση εκτίμησης περισσοτέρων του ενός ακινήτων του ιδίου οφειλέτη, συντάσσεται μία έκθεση εκτίμησης και ο πιστοποιημένος εκτιμητής δικαιούται για κάθε επί πλέον δικαίωμα επί ακινήτου την πάγια αμοιβή των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).
2. Η ανωτέρω αμοιβή θεωρείται έξοδο διοικητικής εκτέλεσης, βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 (Αμοιβές φυσικών προσώπων) και τον ΚΑΕ 0873 (Αμοιβές νομικών προσώπων), ανάλογα με τη νομική μορφή του εκάστοτε πιστοποιημένου εκτιμητή και βεβαιώνεται σε βάρος του καθού η εκτέλεση οφειλέτη από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία.
3. Ως δικαιολογητικά της αμοιβής του πιστοποιημένου εκτιμητή ορίζονται τα κατωτέρω:
α) αντίγραφο πράξης διορισμού του,
β) βεβαίωση ότι ο εκτιμητής κατέθεσε την έκθεση στο όργανο διορισμού,
γ) αντίγραφο απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης,
δ) τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό,
ε) αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού,
στ) διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον Διατάκτη, ζ) κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις διπλούν θεωρημένη από το όργανο διορισμού και υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Διατάκτη που θα περιλαμβάνει τα εξής:
i) τον φορέα / ειδικό φορέα / Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.),
iv) το δικαιούμενο ποσό,
v) τις σχετικές κρατήσεις,
vi) το καθαρό πληρωτέο ποσό.

Λοιπά Θέματα
1. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο πλειστηριασμός, νοείται και ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Πηγή:  www.antikeimenikes-aksies.gr
            Taxheaven

Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Δυστυχώς , για μια ακόμη φορά , τα χειρότερα ... έρχονται!
Με τρόπο άναρχο και ανεύθυνο, η πολιτεία αποφάσισε να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες και ανέθεσε τη δουλειά αυτή σε συγκεκριμένους εκτιμητές, αγνοώντας τους μεσίτες, οι οποίοι  αναμφισβήτητα είναι οι μόνοι που γνωρίζουν σήμερα τις πραγματικές τιμές της αγοράς και θα μπορούσαν έγκυρα να τις πιστοποιήσουν.
Ο σύλλογος μεσιτών Αθηνών στο τέλος Δεκεμβρίου έστειλε την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει απάντηση στην πρόταση του.

Οι αποκλίσεις ανάμεσα σε εμπορικές και αντικειμενικές αξίες είναι ήδη τεράστιες και με τη νέα βεβιασμένη αναπροσαρμογή , ειναι σίγουρο οτι θα αδικηθεί μεγάλη μερίδα ιδιοκτητών.
Δεδομένου ότι δεν θα αλλάξει το τελικό ποσό που υποχρεούται να εισπράττει το κράτος απο τον ΕΝΦΙΑ, 3,2 δισ, οι αυξομοιώσεις που θα γίνουν είτε θα αδικήσουν υπερβολικά , είτε θα ευνοήσουν σκανδαλωδώς τους ιδιοκτήτες αναλόγως της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο τους.

«Θα περίμενε κάποιος ότι η κυβέρνηση θα μάθαινε από τα λάθη της. Δύο χρόνια μετά την τελευταία απόπειρα, ωστόσο, επανέρχεται στο θέμα της εξίσωσης, αναθέτοντας το έργο καθορισμού των νέων τιμών σε πιστοποιημένους εκτιμητές. Στο σχετικό μητρώο υπάρχουν περίπου 400 εκτιμητές. Η πλειονότητα αυτών βρίσκεται στην Αθήνα, 50 στη Θεσσαλονίκη και σχεδόν άλλοι 50 στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Για 5.000 ευρώ (50 ευρώ για κάθε τιμή, με «ταβάνι» τις 100 τιμές), είναι βέβαιο πως αρκετές περιοχές της χώρας δεν θα συγκεντρώσουν ενδιαφέρον», σημειώνει στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), κ. Δημήτρης Μπινιάρης. Ο ίδιος προσθέτει: «Μία σοβαρή χαρτογράφηση της αγοράς δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα 20ήμερο».

Σε αντίθεση, ωστόσο, με την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, οι πράξεις στην περιφέρεια αποτελούν είδος προς… εξαφάνιση.  Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 15.000 αγοραπωλησίες που φέρεται να έγιναν το 2017, τη μερίδα του λέοντος είχαν τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και προβεβλημένες νησιωτικές περιοχές. Αυτο σημαίνει οτι θα υπάρξουν άλλες περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες οι εκτιμητές δεν θα μπορέσουν να βρουν συγκριτικά στοιχεία τιμών και με την πίεση του χρόνου παράδοσης του έργου ( εντος 20ημέρου ) μάλλον θα αναγκαστούν να αυθαιρετήσουν.

για την σύνταξη του άρθρου χρησιμοποιήθηκαν και στοιχεία
του ειδησεογραφικού portal newsit.gr και της εφημερίδας Ελ. Τύπος.Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

ΑΘΛΟΣ Η ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ

Αντιμέτωποι με ένα δαιδαλώδες σύστημα πιστοποιητικών και εγγράφων βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους. Στο βαρύ φορτίο των διοικητικών εγγράφων που επωμίζονται θα πρέπει να υπολογίσουν ότι τις επόμενες μέρες θα προστεθεί και η ηλεκτρονική ταυτότητα.

Εννέα συνολικά πιστοποιητικά και άδειες θα συνοδεύουν τη νέα απαίτηση του θεσμικού πλαισίου που έρχεται να προσθέσει υποχρεώσεις στη χιονοστιβάδα των δικαιολογητικών που βαραίνουν τα ακίνητα και συνδέονται με την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και την πρόληψη. Αν αναλογιστούμε ότι τη μεταβίβαση συνοδεύουν και πλήθος άλλων διοικητικών πράξεων, που σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ανέρχονται σε 23 (!) και με αυτά που χρειάζονται για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας γίνονται 29, είναι φανερό ότι οι μεταβιβάσεις αποδεικνύονται ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για την ιδιοκτησία μετά τους φόρους. Η νέα απαίτηση περιγράφεται αναλυτικά στο νομοσχέδιο «Για τον Ελεγχο και την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» που ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες από τη Βουλή, επισπεύδοντας τη λειτουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου,  η οποία πλέον καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις μεταβιβάσεις. Η ηλεκτρονική ταυτότητα, το πιστοποιητικό μηχανικού που ελέγχει ότι δεν υπάρχει πολεοδομική αυθαιρεσία σε ένα ακίνητο, αλλά και η επαναφορά του μέτρου της βεβαίωσης από τους ΟΤΑ ότι δεν υπάρχουν οφειλές για ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) είναι η νέα γενιά των πιστοποιητικών που προστίθεται στο βασίλειο της γραφειοκρατίας για τις δικαιοπραξίες στα ακίνητα, οι οποίες οδηγούν πολίτες και μηχανικούς στις ουρές των αρμόδιων υπηρεσιών. Συνολικά, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες. Στα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο, που είναι συνολικά οκτώ (φορολογική ενημερότητα, δήλωση περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, δήλωση φόρου υπεραξίας κ.ά.), στις βεβαιώσεις από μηχανικούς, που είναι 6 (βεβαίωση περί πολεοδομικής νομιμότητας, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφο οικοδομικής άδειας κ.ά.), στα έγγραφα για το Κτηματολόγιο, που είναι δύο (απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου), καισ τα πιστοποιητικά για τα δασικά και παραμεθόρια ακίνητα που είναι 7 (πράξη χαρακτηρισμού, βεβαίωση Δασαρχείου για ιδιωτικά δάση κ.ά.). Σε όλα αυτά προστίθεται πλέον και η ηλεκτρονική ταυτότητα, για την οποία μέρος των δικαιολογητικών προβλέπεται και στο σκέλος των βεβαιώσεων που απαιτούνται από τους μηχανικούς (οικοδομική άδεια, ενεργειακό πιστοποιητικό). 

Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα καθεστώς που δεν συμβαδίζει με τις αρχές λειτουργίας ενός σύγχρονου κράτους που επιδιώκει να μειώσει τη γραφειοκρατία και τις συναλλαγές μεταξύ πολιτών και Δημοσίου. Επιπλέον, εκτός από τη γραφειοκρατία προσθέτει και έξτρα κόστος για τις ιδιοκτησίες, καθώς τη δαπάνη ανεβάζουν η μελέτη στατικής επάρκειας (αν δεν υπάρχει), αλλά και ο πίνακας χιλιοστών του κτιρίου. 

Ενας πλήρες φάκελος για τα κτίρια

Η ηλεκτρονική ταυτότητα προβλέφθηκε στο θεσμικό πλαίσιο για τους ημιυπαίθριους το 2010, ωστόσο η εφαρμογή της μπλόκαρε στην έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που τη συνόδευαν, αλλά πρωτίστως στην αδιαφορία της Πολιτείας να τη θέσει σε  λειτουργία. Ετσι φτάσαμε στο 2016, όπου ο νόμος για τα αυθαίρετα και τον νέο πολεοδομικό σχεδιασμό τη συμπεριέλαβε ως βασική προϋπόθεση μαζί με το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος για να χαραχθούν οι κόκκινες γραμμές σε σχέση με το αμαρτωλό παρελθόν.

Τι είναι η ταυτότητα κτιρίου; Ενας πλήρης φάκελος με το ιστορικό ενός κτιρίου που αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάστασή του και όλες τις άδειες και παρακολουθεί όλες τις μεταβολές κατά τη διάρκεια ζωής του. Υπόλογος του φακέλου είναι ο εκάστοτε μηχανικός, για τον οποίο προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα (από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί) σε περίπτωση που δοθούν ψευδή στοιχεία. Ο νόμος ορίζει ότι για τα δημόσια κτίρια, τους ΟΤΑ, τα τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., τα πρατήρια καυσίμων, τα κτίρια εκπαίδευσης και υγείας αλλά και τα κτίρια συνάθροισης κοινού ισχύει η πρόβλεψη για σταδιακή υποβολή δικαιολογητικών αναφορικά με την ταυτότητα του κτιρίου εντός πενταετίας. Για όλα τα υπόλοιπα κτίρια, η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι απαραίτητη κατά τη μεταβίβαση με την προσάρτηση της σχετικής δήλωσης στο συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας. Η διαδικασία προβλέπει ότι η συμπλήρωση του φακέλου της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα γίνεται από τον μηχανικό, ενώ το σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων έχει αναλάβει το ΤΕΕ. Η βάση δεδομένων ανανεώνεται κάθε φορά που εκτελείται μια εργασία σε ένα κτίριο. Στη συνέχεια ο μηχανικός υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.
Εφόσον συμπληρωθούν τα στοιχεία του πιστοποιητικού πληρότητας και εκδοθούν τα αναγκαία πιστοποιητικά, δίνεται ο κωδικός ιδιοκτησίας, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον μηχανικό και στον ιδιοκτήτη για να εκδοθεί το πιστοποιητικό πληρότητας. Από  τη βεβαίωση του μηχανικού γλίτωσαν οι μισθώσεις, ωστόσο η γραμμή του υπουργείου, όπως τονίστηκε τις προηγούμενες μέρες από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη, είναι ότι τα αυθαίρετα κτίσματα δεν μισθώνονται. Επί του παρόντος η αυστηρότητα μένει σε θεωρητικό επίπεδο χωρίς να εξειδικεύεται. Αυτό όμως εγκυμονεί κινδύνους για τους ιδιοκτήτες σε περιπτώσεις τριβών με τους ενοικιαστές, καθώς μπορεί να αποτελέσει εστία εκβιασμών και καταγγελιών.

Τα δικαιολογητικά της ηλεκτρονικής ταυτότητας

Για να είναι σύννομοι οι πολίτες με τις απαιτήσεις του νέου νόμου, οι μηχανικοί τους θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Στα πιστοποιητικά που θα πρέπει να συγκεντρώσουν περιλαμβάνονται η οικοδομική άδεια του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της και τα σχέδια αυτής, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων, τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση, το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται (π.χ. σε περιπτώσεις αυθαιρέτων), ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν, και φυσικά το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου, το οποίο θα φέρνει έναν μοναδικό αριθμό και στο μέλλον θα είναι αρκετό για να γίνονται όλες οι δικαιοπραξίες στα ακίνητα. Αυτός είναι και ο αντίλογος που διατυπώνουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και στους κόλπους των μηχανικών. Οπως αναφέρουν, η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι το εργαλείο για να παταχθεί η γραφειοκρατία και να γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η διαφορά είναι ότι για τα ακίνητα που μεταβιβάζονται οι υποχρεώσεις αυτές επισπεύδονται.

Ποια πιστοποιητικά χρειάζονται

■ 8 πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα, δήλωση περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, δήλωση φόρου υπεραξίας κ.ά.)

■ 6 βεβαιώσεις από μηχανικούς (βεβαίωση περί πολεοδομικής νομιμότητας, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφο οικοδομικής άδειας κ.ά.)

■ 2 έγγραφα για το Κτηματολόγιο (απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου)

 ■ 7 πιστοποιητικά για τα δασικά και παραμεθόρια ακίνητα (πράξη χαρακτηρισμού, βεβαίωση Δασαρχείου για ιδιωτικά δάση κ.ά.)

■ 6 έγγραφα για την ηλεκτρονική ταυτότητα (πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, μελέτη στατικής επάρκειας, πίνακας χιλιοστών κ.ά.)

Πηγή: Μαριάννα Τζάνε / msn οικονομία

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η έκδοση σε ΦΕΚ και η ισχύς πλέον του νόμου «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» που ψηφίστηκε στις 18 Οκτωβρίου 2017.
Βάσει του άρθρου 82 του συγκεκριμένου νόμου ορίζεται ρητά ότι:

..Δεν επιτρέπεται η μίσθωση ή η παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκαταστασθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης....".

Αυτό σημαίνει ότι με την έκδοση του ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες, θα απαιτείται με ευθύνη του ιδιοκτήτη,  πριν από κάθε μίσθωση,  πιστοποιητικό μηχανικού περί μή αυθαιρέτου ή τακτοποίηση του ακινήτου.
Η ημερομηνία που θα θεωρείται ως ημερομηνία μίσθωσης του ακινήτου είναι εκείνη της κατάθεσης του μισθωτηρίου στο TAXISNET και όχι εκείνη που αναγράφεται στο συμβόλαιο, το οποίο υπέγραψαν οι δυο συμβαλλόμενοι.

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ , ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ !

Πραγματικότητα γίνεται πλέον η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».
Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και ειδικότερα καθορίζονται:


  • το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και των εκδιδόμενων πιστοποιητικών καθώς και οι προδιαγραφές των σχετικών εντύπων,
  • η διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, ανάλογα με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των κτιρίων.
  • Ορίζεται ότι, το έντυπο ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου. Παράλληλα, προβλέπεται η πραγματοποίηση, από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, δειγματοληπτικών ελέγχων, ετησίως, σε ποσοστό 3% των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.


Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που, κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους, έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, επιβάλλονται, πέραν των ποινικών κυρώσεων και των ήδη προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων, και πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000. ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου.

Σε περίπτωση υποτροπής των εν λόγω παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενες περιοχές της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 19 του ν. 1650/1986), τα όρια των ως άνω κυρώσεων διπλασιάζονται.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καταγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από τους σχετικούς ελέγχους των διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων (ηλεκτρονικό μητρώο, ΕΚΧΑ, ΔΕΗ και Κέντρο Διαλειτουργικότητας που λειτουργεί στη Ε.Γρ. Πληροφοριακών Συστημάτων), παράλειψη συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου, επιβάλλεται, από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 200 ευρώ μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Με υπουργική απόφαση, καθορίζεται το ύψος και η ειδική διαδικασία επιβολής κυρώσεων και είσπραξης του προστίμου μέσω του Πράσινου Ταμείου. Ομοίως, με υπουργική απόφαση, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Ο λογαριασμός για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αναμένεται να ανέλθει σε τουλάχιστον 500 ευρώ. Αυτό αναμένεται ότι θα είναι το ελάχιστο κόστος για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου στην Ελλάδα, εφόσον ασφαλώς το εν λόγω ακίνητο είναι καθόλα νόμιμο και δεν φέρει καμία πολεοδομική παράβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος αναμένεται να είναι αισθητά μεγαλύτερο.

Η ταυτότητα κτιρίου θα περιλαμβάνεται σειρά εγγράφων και στοιχείων για κάθε κτίριο της χώρας. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συγκεντρώσουν την οικοδομική άδεια του κτιρίου και τα σχέδια αυτής, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον υπάρχει, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων, τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική κατάσταση, το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται (π.χ. σε περιπτώσεις αυθαιρέτων), τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν, και τέλος το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου, το οποίο εκδίδεται από τον ελέγχοντα μηχανικό.

Αν και αρχικά προβλεπόταν η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου να εκδοθεί σε πέντε χρόνια από την στιγμή δημοσίευσης του νόμου αυτό άλλαξε.

Σε πέντε χρόνια θα πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου το ακίνητα του δημοσίου, τα κτίρια συνάθροισης κοινού, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία, τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., όλα τα σχολεία ιδιωτικά και δημόσια, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, παιδικοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας.

Σε ότι αγορά όλα τα υπόλοιπα ακίνητα της χώρας, δηλαδή τα διαμερίσματα και οι μονοκατοικίες, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου για να γίνει μεταβίβαση του ακινήτου. Άρα θα αναγκαστούν να βγάλουν τη σχετική ταυτότητα κατά την πώληση του ακινήτου ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αλλάζει τον ιδιοκτήτη.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, τα κτίρια διακρίνονται σε κατηγορίες, ως εξής:

α) Κατηγορία I:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.

Κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.

Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.

Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ.

Εκπαίδευση: δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας).

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία, παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.

Σωφρονισμός: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτης νέων,

β) Κατηγορία II:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης.

Για τα κτίρια της Κατηγορίας I η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ισχύος των παρόντων διατάξεων, ως ορίζεται στο άρθρο 62.

Για τα λοιπά κτίρια της Κατηγορίας II, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά την μεταβίβαση του κτιρίου, οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας, μετά την ημερομηνία ισχύος.

ΠΗΓΗ: http://michanikos-online.gr

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από πωλητή και αγοραστή. Νέα επικαιροποιημένη λίστα 1/10/2017ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο/α κτήσης)

2. Τοπογραφικό οικοπέδου πρόσφατο (εφόσον μεταβιβάζεται οικόπεδο), το οποίο θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, εξαρτημένο από κρατικό σύστημα συντεταγμένων, να φέρει τις υπεύθυνες δηλώσεις των Ν. 651/77 και 1337/83, τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή και απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Να φέρει το σημείο του βορρά και τους όμορους ιδιοκτήτες. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος ο μηχανικός θα αναγράφει τον ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης, καθώς και ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά και θα δηλώνει ότι θα το υποβάλει ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας του παραπάνω νόμου. Επίσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, ότι το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε είναι ταυτόσημο με αυτό που θα εισαχθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

Επίσης βάσει του νόμου 4483 του 2017, μπορεί πλέον ο μηχανικός επάνω στο τοπογραφικό να βεβαιώσει ότι μια έκταση δεν είναι δασική στην περιοχή, εφ όσον στην περιοχή έχουν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες και στον συγκεκριμένο χάρτη το ακίνητο δεν φαίνεται δασικό.

3. Άδεια οικοδομής από την Πολεοδομία

4. Τοπογραφικό οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη μεταβιβαζομένου ακινήτου (διαμερίσματος, αποθήκης, θέσης στάθμευσης), σφραγισμένα από την Πολεοδομία.

5. Ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 3  του Ν. 4178/2013, με το μοναδικό αριθμό του ακινήτου

6. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου

7. Έγγραφο περαίωσης της διαδικασίας τακτοποίησης ημιϋπαιθρίων χώρων
ή τακτοποίησης πολεοδομικών αυθαιρεσιών (εάν έγιναν με το Ν. 4178/2013, να απεικονίζονται σε κάτοψη)

8. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων - ΦΑΠ 2010, 2011, 2012 και 2013). Εκδίδεται ηλεκτρονικά.

9. Τ.Α.Π από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο

10. Πιστοποιητικό εξόφλησης του φόρου κληρονομίας, αν το ακίνητο προέρχεται από κληρονομία και ο θάνατος συνέβη μετά την 1-1-1995

11. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα ή αποδεικτικό υποβολής προς κτηματογράφηση

12. Μισθωτήριο αν υπάρχει στο ακίνητο

13. Φορολογική ενημερότητα πωλητή (να αναγράφεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται)

14. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, εφόσον ο μεταβιβάζων είναι έμπορος, μέλος ΟΕ κλπ ή έχει ανεγείρει οικοδομή τα τελευταία 10 χρόνια

15. Φωτοτυπίες ταυτότητας, διευθύνσεις, ΑΦΜ και ΔΟΥ συμβαλλομένων

16. Μεσίτης: τα στοιχεία του και η αμοιβή του αναλυτικά

17. Την ώρα του συμβολαίου πρέπει ο πωλητής να παραδώσει εξοφλημένους όλους τους τελευταίους λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΚοινόχρησταΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

18. Φωτοτυπίες ταυτότητας, διευθύνσεις, ΑΦΜ και ΔΟΥ συμβαλλομένων

19. Πληρωμή φόρου μεταβίβασης


Σημείωση:
- Η άδεια οικοδομής, το τοπογραφικό, το διάγραμμα κάλυψης και οι κατόψεις, απαιτούνται μόνον όταν πρόκειται να ληφθεί τραπεζικό δάνειο. Αλλιώς, είναι προαιρετικά, εφόσον τα θέλει ο αγοραστής για το αρχείο του ή τα ζητήσει ο μηχανικός του
- Αν το μεταβιβαζόμενο είναι εκτός σχεδίου και υπάρχει προοπτική δόμησής του, συνιστάται η λήψη πιστοποιητικού δασαρχείου, το οποίο ζητούν οι περισσότεροι ενήμεροι αγοραστές

Φόρος Μεταβίβασης:
- Ο φόρος μεταβίβασης μειώθηκε πλέον σε ποσοστό 3% της αξίας του ακινήτου. Στο ποσόν του φόρου θα προστεθεί επί πλέον ποσοστό 3%, για δημοτικό φόρο (π.χ. αξία ακινήτου 200.000,00 €, φόρος μεταβίβασης 6.000,00 €, δημοτικός φόρος 180,00 €, συνολικός φόρος 6.180,00 €)

Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας
Συνοπτικά οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας:

1. Ο αγοραστής, ο σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία που να πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο ή ποσοστό οικοπέδου, στο οποίο αναλογεί κτίσμα που ικανοποιεί τις στεγαστικές τους ανάγκες, σε δημοτικό διαμέρισμα πληθυσμού άνω των 3.000 κατοίκων

2. Να μην έχει γίνει μεταβίβαση επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας ή ποσοστό εξ αδιαιρέτου ακινήτου που ικανοποιούσε τις στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή κατά την τελευταία πενταετία

3. η αγοραπωλησία να μην γίνεται μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ή μεταξύ συζύγων

4. ο αγοραστής να μην μεταβιβάσει το ακίνητο για μία πενταετία, διαφορετικά θα πληρώσει το φόρο από τον οποίο απαλλάχθηκε, με βάση τη νεώτερη αξία του ακινήτου

- Απαλλαγή για απόκτηση πρώτης κατοικίας δεν δίνεται για δεύτερη φορά, παρά μόνον
α) αν δεν ικανοποιούνται πλέον οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή, λόγω μεταβολής της οικογενειακής κατάστασής του και
β) πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου της πρώτης απαλλαγής, με βάση τις αξίες της νέας αγοράς (σημερινές)

Προσοχή: 
- Πλέον, η απόκτηση πρώτης κατοικίας δεν εξαιρείται από το τεκμήριο απόκτησης ακινήτου (πόθεν έσχες), οπότε θα πρέπει να δικαιολογείται η προέλευση και φορολόγηση των χρημάτων του τιμήματος

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Κώδικας Δεοντολογίας Μεσιτών. Τον τηρεί ο μεσίτης που επιλέξατε;

Κώδικας Δεοντολογίας και Πρότυπα Καλής Πρακτικής
της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας

Εισαγωγή

Η θέσπιση του ν. 4072/2012 περί μεσιτών ακινήτων δημιούργησε ένα βασικό πλέγμα προστασίας εντολέα- πελάτη και εντολοδόχου- μεσίτη, εντός των κανόνων που θέτει η εθνική νομοθεσία και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας αποσκοπεί στην ισχυροποίηση του πλέγματος αυτού. Μέσα από μια αναλυτική περιγραφή των ειδικότερων υποχρεώσεων των μεσιτών, που διαμορφώθηκαν στην πράξη από την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, ο μεσίτης εφοδιάζεται με τις απαραίτητες γνώσεις για την καλύτερη άσκηση του επαγγέλματός του και την καλύτερη περιφρούρηση των συμφερόντων του εντολέα του.

Ο νόμος περί μεσιτών δεν εισάγει περιορισμό στην ποιότητα ούτε στο πλήθος των υπηρεσιών που ο μεσίτης μπορεί να προσφέρει στον πελάτη του. Περιγράφει την βασική δομή των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων εντός της οποίας οφείλουν να κινούνται οι συμβαλλόμενοι βάσει της σύμβασης μεσιτείας, αλλά δεν απαγορεύει την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών από τον μεσίτη, εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί.

Ο μεσίτης οφείλει να σέβεται τον πελάτη του, τους τυχόν άλλους αποδέκτες των υπηρεσιών του ακόμη και αν δεν συμβάλλεται με αυτούς, το κοινό αλλά και τους συναδέλφους του, προσπαθώντας συνεχώς να παραμένει ενημερωμένος για θέματα που αφορούν ακίνητη περιουσία.

Μέσω της υιοθέτησης του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας οι μεσίτες αναγνωρίζουν την λειτουργία τους σαν κομμάτι της οικονομικής ζωής της χώρας, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ακόμα και στους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, με σκοπό την εξάλειψη πρακτικών επιβλαβών για το κοινό ή πρακτικών που ενδέχεται να απαξιώσουν ή να προσβάλλουν το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίζει τις δεσμεύσεις των μεσιτών έναντι των εντολέων τους, των συναδέλφων τους και των καταναλωτών, οι οποίες είναι περισσότερες από αυτές που καθιέρωσε ο νόμος 4072/2012 περί Μεσιτών Ακινήτων. Συνεπώς οι μεσίτες που προσυπογράφουν τον παρόντα Κώδικα, υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα κάθε δέσμευση που περιγράφει αυτός, επιπλέον των απαιτήσεων του ανωτέρω νόμου.

2. Οι μεσίτες οι οποίοι δεσμεύονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των εδαφίων α και β του επόμενου άρθρου, είτε ενεργούν ως αντιπρόσωποι του εντολέα τους, είτε με νομικά αναγνωρισμένες ιδιότητες πέραν της αντιπροσώπευσης. Ωστόσο αν κάποιο καθήκον επιβάλλεται αποκλειστικά σε αντιπροσώπους από τον νόμο ή από κανονισμό, δεν θα επιβάλλεται από τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας στους Μεσίτες ακινήτων που ενεργούν με ιδιότητες πέραν της αντιπροσώπευσης.

3. Οι Μεσίτες εξακολουθούν να δεσμεύονται από τα καθήκοντα που επιβάλλονται από τον παρόντα Κώδικα, σε μια συναλλαγή επί ακινήτων ακόμη και όταν ενεργούν ως εντολείς στο όνομα και για λογαριασμό του εντολέα τους, δυνάμει πληρεξουσίου.

4. Οι καλυπτόμενες δραστηριότητες είναι όλες όσες σχετίζονται με ακίνητη περιουσία, περιγράφονται στον νόμο και στον παρόντα Κώδικα και οι οποίες διενεργούνται είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ίδιου του μεσίτη ή του συνεργάτη του, είτε ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο μέσο.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι καλυπτόμενες δραστηριότητες μπορεί να είναι μεσιτεία οικιστικών ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, μεσιτεία εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων, μεσιτεία γης, εκτίμηση ακίνητης περιουσίας, παροχή συμβουλών για ακίνητη περιουσία, μελέτες βέλτιστης αξιοποίησης, κοινοπραξία, πλειστηριασμοί ακινήτων, πτωχεύσεις, διεθνής κτηματομεσιτική κ.λ.π.

Άρθρο 2

Ορισμοί

α. Μεσίτης αστικών συμβάσεων είναι, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας επί ακινήτων, μέσω της υπόδειξης ευκαιριών ή την μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων κ.λ.π.

β. Συνεργαζόμενος μεσίτης: Μεσίτης με τον οποίο υπάρχει σχέση συνεργασίας που έχει συναφθεί είτε με σύμβαση έργου, είτε με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, είτε με σύμβαση δικαιόχρησης (franchise) και ο οποίος δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας για τους σκοπούς της συνεργασίας του με τον Μεσίτη- μέλος Συλλόγου της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος.

γ. Υπάλληλος Μεσιτικού γραφείου είναι το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με υπαλληλική σχέση με τον μεσίτη δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων του παρόντος Κώδικα από τα ανωτέρω πρόσωπα, φέρει ο μεσίτης, ο οποίος υποχρεούται να τα εκπαιδεύει ώστε να διασφαλίζεται καλύτερα η κατά τον Κώδικα παροχή υπηρεσιών στον καταναλωτή.

δ. Καταναλωτής είναι κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2251/ 1994 περί προστασίας καταναλωτών, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα για τα οποία προορίζονται οι υπηρεσίες του μεσίτη και τα οποία κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και: α) κάθε αποδέκτης διαφημιστικού μηνύματος, β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ καταναλωτή, εφόσον δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.
Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα, ο καταναλωτής μπορεί να είναι είτε:

i) Εντολέας, δηλαδή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αναθέσει στον μεσίτη την υπόδειξη ευκαιρίας ή την μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα, με έγγραφη εντολή, ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται στον ν. 4072/2012, είτε

ii) Εν δυνάμει πελάτης, δηλαδή ο υποψήφιος αγοραστής, πωλητής, μισθωτής ή εκμισθωτής ακινήτου που δεν έχει αναθέσει ακόμη μεσιτική εντολή στον Μεσίτη.

ε. Τρίτο μέρος είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετιζόμενο με συναλλαγή επί ακινήτων, το οποίο λαμβάνει πληροφορίες από τον Μεσίτη, αλλά δεν έχει συμβατική σχέση με αυτόν ή την εταιρεία του και το οποίο δεν οφείλει αμοιβή ή άλλη αποζημίωση στον μεσίτη. Τέτοια πρόσωπα είναι ενδεικτικά, δικηγόροι, μηχανικοί ή τυχόν άλλοι εκπρόσωποι του εντολέα, οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε ανάθεση εντολής στον μεσίτη.

Άρθρο 3

Γενικά καθήκοντα απέναντι στον καταναλωτή (εντολέα ή εν δυνάμει πελάτη) ή σε τρίτα μέρη

1. Απαγόρευση διακρίσεων:

Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα αρνούνται ισότιμες επαγγελματικές υπηρεσίες σε άτομα για λόγους φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα συμβάλλουν σε σχέδιο ή συμφωνία με σκοπό τη διάκριση εις βάρος ενός ή περισσότερων ατόμων βάσει φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Οι Μεσίτες ακινήτων κατά την πρόσληψη προσωπικού ή την ανάθεση έργου σε ανεξάρτητο συμβαλλόμενο για τους σκοπούς της δραστηριότητάς τους δεν θα κάνουν διακρίσεις εις βάρος ενός ή περισσότερων ατόμων βάσει φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα τυπώνουν, δεν θα παρουσιάζουν ούτε θα κυκλοφορούν οποιαδήποτε δήλωση ή διαφήμιση αναφορικά με την πώληση ή ενοικίαση κάποιας ιδιοκτησίας στην οποία υποδεικνύεται προτίμηση, περιορισμοί ή διάκριση βάσει φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

2. Παροχή πληροφοριών:

Οι Μεσίτες ακινήτων όταν εμπλέκονται στην πώληση ή μίσθωση κατοικίας δεν θα παρέχουν χωρίς να ερωτηθούν πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική, θρησκευτική ή εθνική σύνθεση οποιασδήποτε γειτονιάς ούτε θα εμπλέκονται σε δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πωλήσεις πανικού, ωστόσο έχουν δικαίωμα να παρέχουν άλλες δημογραφικές πληροφορίες.

Όταν δεν εμπλέκονται στην πώληση ή εκμίσθωση κατοικίας, οι Μεσίτες ακινήτων μπορούν να παρέχουν δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με κάποια ιδιοκτησία, συναλλαγή ή επαγγελματική ανάθεση σε κάποιο συμβαλλόμενο μέρος σε περίπτωση που οι εν λόγω πληροφορίες (α) κρίνονται απαραίτητες από τον Μεσίτη ακινήτων για να συμβάλουν ή να ολοκληρώσουν με τρόπο μια συναλλαγή επί ακινήτου ή μια επαγγελματική ανάθεση και (β) έχουν αποκτηθεί ή προέρχονται από αναγνωρισμένη, έμπιστη, ανεξάρτητη και αμερόληπτη πηγή. Η πηγή των εν λόγω πληροφοριών καθώς και τυχόν προσθήκες, διαγραφές, τροποποιήσεις, ερμηνείες και άλλες αλλαγές θα γνωστοποιούνται λεπτομερώς.

3. Προώθηση ακίνητης περιουσίας:

Οι Μεσίτες ακινήτων θα είναι έντιμοι και ειλικρινείς στις επαφές τους σχετικά με την ακίνητη περιουσία και θα παρουσιάζουν πραγματική εικόνα στη διαφήμιση, στην προώθηση και άλλες δηλώσεις. Οι Μεσίτες ακινήτων θα εξασφαλίζουν ώστε η ιδιότητά τους ως επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα των ακινήτων να είναι εμφανής στη διαφήμιση, στην προώθηση και σε άλλες δηλώσεις καθώς και ότι οι παραλήπτες των κοινοποιήσεών τους είναι ενήμεροι ή έχουν ειδοποιηθεί ότι οι εν λόγω κοινοποιήσεις προέρχονται από επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων.

Οι Μεσίτες ακινήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον όρο «ελεύθερο» και παρόμοιους όρους στις διαφημίσεις και άλλες δηλώσεις τους υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι όροι που διέπουν τη διαθεσιμότητα του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας γνωστοποιούνται με σαφήνεια την ίδια στιγμή.

4. Διαφήμιση υπηρεσιών:

Οι Μεσίτες ακινήτων μπορούν να παρουσιάζουν τις υπηρεσίες τους ως «δωρεάν» ή χωρίς κόστος ακόμα κι αν πρόκειται να λάβουν αμοιβή από άλλη πηγή κι όχι από τον πελάτη τους υπό την προϋπόθεση ότι η πιθανότητα ο Μεσίτης ακινήτων να αποκτήσει οφέλη από τρίτους θα γνωστοποιείται με σαφήνεια την ίδια στιγμή προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα που παραβιάζουν τις διατάξεις περί ανταγωνισμού.

Η προσφορά πριμοδοτήσεων, βραβείων, εκπτώσεων σε εμπορεύματα και άλλων κινήτρων για την εντολή ανάθεσης, πώληση, αγορά ή μίσθωση δεν είναι από μόνη της αντιδεοντολογική ακόμα κι εάν η λήψη των εν λόγω οφελών εξαρτάται από την εντολή ανάθεσης, πώληση, αγορά ή μίσθωση μέσω της προσφοράς του Μεσίτη ακινήτων. Ωστόσο, οι Μεσίτες ακινήτων πρέπει να επιδεικνύουν επιμέλεια και ειλικρίνεια σε κάθε τέτοια διαφήμιση ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική δήλωση ώστε το ενδιαφερόμενο μέρος για τη λήψη ή ωφέλεια από την προσφορά του Μεσίτη ακινήτων να έχει ξεκάθαρη, εις βάθος, προηγούμενη αντίληψη όλων των όρων και των προϋποθέσεων της προσφοράς. Η προσφορά κινήτρων για πραγματοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπόκειται στα όρια και στους περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας και στον παρόντα Κώδικα δεοντολογίας.

Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα διαφημίζουν ούτε θα επιτρέπουν σε εργαζόμενους ή συνεργαζόμενα πρόσωπα να διαφημίζουν υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων ή ιδιοκτησίας υπό ανάθεση εντολής σε οποιοδήποτε μέσο (π.χ. ηλεκτρονικά, σε έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λπ.) χωρίς τη γνωστοποίηση της επωνυμίας της εταιρείας του Μεσίτη ακινήτων με εύλογο και εμφανή τρόπο.

Ο παρών Κώδικας αναγνωρίζει ότι η γνωστοποίηση του ονόματος της εταιρείας ενδέχεται να μην είναι πρακτική σε ηλεκτρονική απεικόνιση περιορισμένων πληροφοριών (π.χ. εικόνες επισκόπησης, μηνύματα κειμένου, «tweets», κ.λπ.). Οι εν λόγω απεικονίσεις εξαιρούνται από την απαίτηση γνωστοποίησης που ορίζεται στον παρόντα Κώδικα αλλά μόνο εφόσον συνδέονται με απεικόνιση που συμπεριλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.

Οι Μεσίτες ακινήτων όταν διαφημίζουν ακίνητη περιουσία υπό ανάθεση προς πώληση/μίσθωση στην οποία έχουν μερίδιο ιδιοκτησίας θα γνωστοποιούν την ιδιότητά τους ως κύριοι/ιδιοκτήτες και Μεσίτες

Μόνο οι Μεσίτες ακινήτων που συμμετείχαν στη συναλλαγή ως μεσίτες ανάθεσης ή ως εκπρόσωποι του πωλητή μπορούν να ισχυριστούν ότι «πούλησαν» την ιδιοκτησία

5. Διαφήμιση στο διαδίκτυο:

α. Η υποχρέωση των Μεσιτών ακινήτων να παρουσιάζουν μια πραγματική εικόνα στη διαφήμιση και στις δηλώσεις τους προς το κοινό συμπεριλαμβάνει το περιεχόμενο που αναρτάται στο διαδίκτυο καθώς και τα URLs και τα ονόματα τομέα (domain names) που χρησιμοποιούν και απαγορεύει στους Μεσίτες ακινήτων να:

i. εμπλέκονται σε παραπλανητικές ή μη εξουσιοδοτημένες παρουσιάσεις κτηματομεσιτικών ιστοσελίδων,

ii. χειρίζονται (π.χ. παρουσιάζουν περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί από άλλους) εντολή ή άλλο περιεχόμενο με τρόπο που έχει απατηλό και παραπλανητικό αποτέλεσμα,

iii. χρησιμοποιούν με δόλιο τρόπο metatags, λέξεις-κλειδιά ή άλλες τεχνικές/μεθόδους για να κατευθύνουν, οδηγήσουν ή να εκτρέψουν την κυκλοφορία στο διαδίκτυο, ή να

iιv. παρουσιάζουν περιεχόμενο που αναπτύχθηκε από άλλους είτε χωρίς παραχώρηση είτε χωρίς διανομή, ή να

v. παραπλανούν με άλλο τρόπο τους καταναλωτές.

β. Οι Μεσίτες ακινήτων που σκοπεύουν να μοιραστούν ή να πωλήσουν πληροφορίες καταναλωτών που συγκέντρωσαν μέσω διαδικτύου θα γνωστοποιούν την πιθανότητα με εύλογο και εμφανή τρόπο.

γ. Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα :

i. χρησιμοποιούν URLs ή ονόματα τομέα (domain names) που δεν παρουσιάζουν πραγματική εικόνα, ή

ii. καταχωρίζουν URLs ή ονόματα τομέα (domain names) τα οποία εφόσον χρησιμοποιηθούν δεν θα παρουσιάζουν πραγματική εικόνα

δ. Η υποχρέωση παρουσίασης πραγματικής εικόνας στη διαφήμιση, στην προώθηση και στις δηλώσεις επιτρέπει στους Μεσίτες ακινήτων να χρησιμοποιούν και να παρουσιάζουν μόνο επαγγελματικές αναθέσεις, πιστοποιήσεις και άλλα διαπιστευτήρια τα οποία νόμιμα δικαιούνται

6. Ιστοσελίδα:

α. Η υποχρέωση παρουσίασης πραγματικής εικόνας στις δηλώσεις προς το κοινό συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες που παρουσιάζονται, παρέχονται ή εκτίθενται στις ιστοσελίδες των Μεσιτών ακινήτων. Οι Μεσίτες ακινήτων θα καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους είναι τρέχουσες. Όταν καταστεί εμφανές ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα των Μεσιτών ακινήτων δεν είναι πια τρέχουσες ή ακριβείς, τότε οι Μεσίτες θα πρέπει να προβούν στην άμεση επικαιροποίησή τους.

β. Οι ιστοσελίδες του Μεσίτη ακινήτων θα γνωστοποιούν την επωνυμία της εταιρείας και τα στοιχεία της νόμιμης δραστηριότητας (ΑΦΜ, ΑΡ. ΓΕΜΗ κλπ) με εύλογο και εμφανή τρόπο.

γ. Οι ιστοσελίδες των Μεσιτών ακινήτων και των κατόχων αδειών που δεν αποτελούν μέλη της Ομοσπονδίας αλλά συνεργάζονται με εταιρεία Μεσίτη ακινήτων θα γνωστοποιούν την επωνυμία της εταιρείας και τον αριθμό ΓΕΜΗ του μεσίτη με εύλογο και εμφανή τρόπο.

7. Προστασία εντολέα:

Κατά την εκπροσώπηση κάποιου αγοραστή, πωλητή, εκμισθωτή, μισθωτή ή άλλου εντολέα για τους σκοπούς της πώλησης ή εκμίσθωσης κάποιου ακινήτου, οι Μεσίτες ακινήτων δεσμεύονται να προστατεύουν και να προωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του εντολέα τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Μεσίτες ακινήτων στους εντολείς και στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα καλής πρακτικής και ικανότητας που εύλογα απαιτούνται στους κλάδους που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία στους οποίους δραστηριοποιούνται.

Ειδικότερα, οι μεσίτες απαγορεύεται να:

α. προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις, σε απόκρυψη σχετικών νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή γεγονότων αναφορικά με την ιδιοκτησία ή αναφορικά με τη συναλλαγή.

β. συμμετέχουν στην αναφορά ψευδούς τιμήματος σε έγγραφο διάφορο αυτού της μεσιτικής εντολής ανάθεσης.

γ. παρέχουν πρόσβαση σε ιδιοκτησία υπό ανάθεση με διαφορετικούς όρους από αυτούς που καθορίζονται από το ιδιοκτήτη.

δ. τοποθετούν ενδείξεις που αναφέρουν ότι μια ιδιοκτησία είναι προς πώληση, ενοικίαση, μίσθωση ή ανταλλαγή χωρίς τη συγκατάθεση του πωλητή/εκμισθωτή.

ε. να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν ή να επιτρέπουν ή παρέχουν τη δυνατότητα σε άλλους να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν την υπό ανάθεση ή υπό διαχείριση ιδιοκτησία με όρους και προϋποθέσεις διαφορετικές από αυτές που έχουν εγκριθεί από τον ιδιοκτήτη ή τον πωλητή.

Αντίθετα, οι μεσίτες:

α. δεν υποχρεούνται να ανακαλύπτουν τυχόν κρυμμένα πραγματικά ελαττώματα στην ιδιοκτησία ούτε να παρέχουν συμβουλές για θέματα εκτός του πεδίου της εντολής ή πληρεξουσιότητας επί ακινήτων ούτε να γνωστοποιούν εμπιστευτικά γεγονότα που εμπίπτουν στο πεδίο των σχέσεων εκπροσώπησης ή μη.

β. οφείλουν μόνο να γνωστοποιούν ανασταλτικούς παράγοντες τους οποίους αποδεδειγμένα γνωρίζουν ή όφειλαν να γνωρίζουν με βάση την εμπειρία τους στον χώρο των ακινήτων.

γ. θα επισκέπτονται το μίσθιο μόνο κατόπιν προκαθορισμένης συνάντησης για τους σκοπούς της επίδειξης ή της επιθεώρησης της καταχωρισμένης ιδιοκτησίας.

δ. θα τηρούν σε ειδικό λογαριασμό χωριστά από τα δικά τους κεφάλαια σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τα χρήματα που έρχονται στην κατοχή τους υπέρ άλλων προσώπων όπως μεσεγγυήσεις, καταπιστευματικά ταμεία, λεφτά πελατών κ.λπ. .

Σε κάθε περίπτωση ο Μεσίτης πρέπει να ενημερώνει τον εντολέα του ότι υπόκειται στις διατάξεις του παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας και να διαθέτει έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα του Κώδικα χωρίς χρέωση.

8. Προστασία εν δυνάμει πελάτη:

Οι Μεσίτες ακινήτων, στην προσπάθειά τους να γίνουν εκπρόσωποι κάποιου αγοραστή/μισθωτή, οφείλουν να ενημερώνουν τον εν λόγω αγοραστή ή μισθωτή ως προς τα οφέλη που αυτός θα έχει στην περίπτωση που επιλέξει να κάνει χρήση των υπηρεσιών τους. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνεται με ειλικρίνεια και χωρίς να χρησιμοποιούνται παραπλανητικές πρακτικές.

Η υποχρέωση του μεσίτη για προστασία των συμφερόντων του εντολέα του είναι πρωταρχική αλλά δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να συμπεριφέρεται έντιμα προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ειδικότερα, κατά την εξυπηρέτηση κάποιου αγοραστή, πωλητή, εκμισθωτή, μισθωτή ή άλλου μέρους χωρίς την ιδιότητα του εντολοδόχου δυνάμει σύμβασης εντολής, οι Μεσίτες ακινήτων παραμένουν υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έντιμα, ενώ δεν θα παρενοχλούν τον αποδέκτη της υπηρεσίας προκειμένου να τους αναθέσει μεσιτική εντολή.

9. Απόκτηση συμφέροντος από Μεσίτη:

Oι Μεσίτες ακινήτων δεν θα αποκτήσουν συμφέρον ούτε θα αγοράσουν ή παρουσιάσουν προσφορές για τους εαυτούς τους, για μέλος του στενού οικογενειακού τους κύκλου, για τις εταιρείες τους ή μέλη αυτών ή για νομικά πρόσωπα στα οποία έχουν μερίδιο, σχετικά με ιδιοκτησία, χωρίς να γνωστοποιήσουν την πραγματική τους πρόθεση στον ιδιοκτήτη ή στον αντιπρόσωπο ή μεσίτη του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση πώλησης ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας στην οποία έχουν συμφέρον κατά την παραπάνω έννοια, οι Μεσίτες ακινήτων θα αποκαλύπτουν την κυριότητα ή το συμφέρον τους εγγράφως στον αγοραστή ή στον εκπρόσωπο αυτού.

Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα αναλαμβάνουν να παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες σχετικά με ιδιοκτησία ή την αξία αυτής σε περίπτωση που έχουν υπάρχον ή ενδεχόμενο συμφέρον εκτός κι αν το εν λόγω συμφέρον γνωστοποιείται συγκεκριμένα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι Μεσίτες ακινήτων ενημερώνουν τον πελάτη τους για κέρδος που μπορεί να αποκτήσουν κατά την προώθηση της ακίνητης περιουσίας του εντολέα τους.

Τέλος, οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα συστήνουν ή προτείνουν σε εντολέα ή αποδέκτη υπηρεσιών τη χρήση υπηρεσιών άλλου οργανισμού ή επιχείρησης στην οποία έχουν άμεσο συμφέρον χωρίς να γνωστοποιήσουν το εν λόγω συμφέρον τη στιγμή της σύστασης ή πρότασης.

10. Διπλή εντολή:

Οι Μεσίτες ακινήτων μπορούν να εκπροσωπούν τον πωλητή/εκμισθωτή αλλά και τον αγοραστή/μισθωτή στην ίδια συναλλαγή μόνο υπό τον όρο της τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζονται στον ν. 4072/2012.

Σε καμία περίπτωση δεν θα δέχονται αμοιβή από παραπάνω από ένα συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς έγγραφη γνωστοποίηση προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και έγκριση του εντολέα ή των εντολέων τους.

11. Περί προσφοράς/ αντιπροσφοράς:

Οι Μεσίτες ακινήτων μπορούν να γνωστοποιούν την ύπαρξη προσφορών ακινήτων για την ιδιοκτησία καθώς και το ύψος αυτών των προσφορών, μόνο κατόπιν έγκρισης του ιδιοκτήτη.

Οι Μεσίτες οφείλουν να υποβάλλουν προσφορές και αντι-προσφορές αντικειμενικά και το συντομότερο δυνατόν, ενώ απαγορεύεται να συνεχίζουν να προωθούν την ιδιοκτησία μετά την αποδοχή κάποιας πρότασης από τον πωλητή/εκμισθωτή.

12. Υποχρέωση εμπιστευτικότητας:

Α. Η υποχρέωση των Μεσιτών ακινήτων να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες που τους παρέχουν οι εντολείς τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης μεσιτείας εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της σύμβασης αυτής.

Β. Οι Μεσίτες ακινήτων απαγορεύεται να προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη των επαγγελματικών σχέσεων με τους εντολείς τους :

1) αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών των εντολέων τους,

2) χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών των εντολέων τους εις βάρος άλλων εντολέων,

3) χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών εντολέων προς όφελος των ιδίων ή προς όφελος τρίτων εκτός:

α) εάν μετά από πλήρη γνωστοποίηση οι εντολείς συμφωνούν, ή

β) εάν οι Μεσίτες υποχρεούνται να το πράξουν δια δικαστικής εντολής, ή

γ) εάν ο εντολέας έχει πρόθεση να διαπράξει κάποιο έγκλημα και οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την πρόληψη του εγκλήματος, ή

δ) εάν απαιτείται η υπεράσπιση του Μεσίτη ακινήτων ή των υπαλλήλων ή συνεργατών του έναντι κάποιας κατηγορίας πλημμελούς συμπεριφοράς.

Οι πληροφορίες που αφορούν μη εμφανή πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου δεν θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας.

13. Διαχείριση περιουσίας:

Οι Μεσίτες ακινήτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή του σχετικού πληρεξουσίου δυνάμει του οποίου προβλέπεται η από αυτούς διαχείριση περιουσίας, θα διαχειρίζονται με επιμέλεια την περιουσία των πελατών. Οι Μεσίτες ακινήτων που προσλαμβάνονται για να διαχειρίζονται την ακίνητη περιουσία του πελάτη θα επιδεικνύουν την δέουσα επιμέλεια και θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία της έναντι εύλογων προβλεπόμενων ενδεχόμενων και απωλειών.

14. Ενημέρωση αγοραστή/ μισθωτή:

Κατά τη σύναψη συμφωνιών με αγοραστή/μισθωτή, οι Μεσίτες ακινήτων οφείλουν να ενημερώσουν τους δυνητικούς εντολείς σχετικά με:

α) τις πολιτικές της εταιρείας του Μεσίτη ακινήτων σχετικά με τη συνεργασία,

β) το ποσό ή ποσοστό της αμοιβής που πρόκειται να καταβάλει ο εντολέας

γ) την πιθανότητα για πρόσθετη ή λόγω συμψηφισμού αμοιβή από άλλους μεσίτες, από τον πωλητή ή εκμισθωτή ή άλλα μέρη,

δ) οποιαδήποτε πιθανότητα ο εκπρόσωπος του αγοραστή/μισθωτή να ενεργεί ως διπλός αντιπρόσωπος εν γνώσει του, π.χ αντιπρόσωπος εκμισθωτή, κ.λπ. και

ε) την πιθανότητα οι πωλητές ή οι εκπρόσωποι των πωλητών να μην αντιμετωπίζουν την ύπαρξη, τους όρους ή τις προϋποθέσεις των προσφορών ως εμπιστευτικές εκτός κι αν η εμπιστευτικότητα απαιτείται από τον νόμο, κανονισμό, ή από συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

15. Παροχή υπηρεσιών εκτός πεδίου αρμοδιότητας:

Η ικανότητα που απαιτείται να έχει ο μεσίτης για την παροχή των υπηρεσιών προς τον εντολέα του, σχετίζεται με τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ αυτών καθώς και με τα καθήκοντα που επιβάλλονται ρητά από τον παρόντα Κώδικα και αυτά που επιβάλλονται από τον νόμο.

Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα αναλαμβάνουν να παρέχουν ειδικές επαγγελματικές υπηρεσίες αναφορικά με κάποιο είδος ιδιοκτησίας εκτός του πεδίου αρμοδιότητάς τους. Δεν απαιτείται η υποχρέωση κατοχής ιδιαίτερης εμπειρίας και γνώσης σε άλλους επαγγελματικούς ή τεχνικούς κλάδους.

Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα εμπλέκονται σε δραστηριότητες που συνιστούν παροχή νομικών συμβουλών και θα συνιστούν τη λήψη γνώμης νομικού συμβούλου όταν είναι προς το συμφέρον συμβαλλόμενου μέρους στη συναλλαγή.

Ειδικότερα, όταν η μεσολάβηση του μεσίτη αφορά σε ακίνητο εκτός των γεωγραφικών ορίων της έδρας του, ή σε υπηρεσία εκτός του πεδίου αρμοδιότητάς του συνιστάται, για την άρτια διεκπεραίωση της εντολής του, να επιδιώκει τη συνεργασία με συναδέλφους δραστηριοποιούμενους στην περιοχή όπου βρίσκεται το ανωτέρω ακίνητο ή με συναδέλφους οι οποίοι είναι αρμόδιοι στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι μεσίτες οφείλουν να αναζητήσουν την συνδρομή συναδέλφων τους μεσιτών, εξειδικευμένων στο εν λόγω είδος ιδιοκτησίας ή στην εν λόγω παροχή υπηρεσίας αντίστοιχα, οι οποίοι κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας μπορεί να τους παράσχουν αποφασιστική συνδρομή, χάρη στην άμεση αντίληψη που λογικά διαθέτουν για τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς ή του τύπου του ακινήτου.

Τα πρόσωπα που θα κληθούν να παράσχουν την εν λόγω βοήθεια θα γνωστοποιούνται στον πελάτη στον οποίο θα παρουσιάζεται αναλυτικά και η συμβολή τους στην ανάθεση.

16. Συμβουλευτικές υπηρεσίες:

Όταν οι Μεσίτες ακινήτων παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εντολείς στις οποίες συμπεριλαμβάνονται γνώμες και συμβουλές επ’ αμοιβή (όχι προμήθεια), οι εν λόγω συμβουλές θα παρέχονται με αντικειμενικό τρόπο.

Εάν οι υπηρεσίες μεσιτείας ή συναλλαγής πρόκειται να παρασχεθούν μαζί με συμβουλευτικές υπηρεσίες, μπορεί να καταβληθεί ξεχωριστή αμοιβή με προγενέστερη συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του Μεσίτη ακινήτων.

Όταν παρέχονται από τον Μεσίτη προϊόντα ή υπηρεσίες σχετικές με ακίνητα (π.χ. ασφάλιση ιδιοκτήτη κατοικίας, προγράμματα εγγύησης, ενυπόθηκης χρηματοδότησης, ασφάλισης τίτλου, κ.λπ.), αυτός οφείλει να γνωστοποιεί στον πελάτη ή στον αποδέκτη υπηρεσιών προς τον οποίο γίνεται η σύσταση τυχόν οικονομικά οφέλη ή αμοιβές πέρα από τις αμοιβές διαμεσολάβησης, που ο Μεσίτης ακινήτων ή η εταιρεία του μπορεί να λάβει ως άμεσο αποτέλεσμα της εν λόγω σύστασης.

17. Εκτιμήσεις/ αποτιμήσεις - Γνωμοδοτήσεις/ Πραγματογνωμοσύνες:

Για την προετοιμασία εκτιμήσεων ή άλλων αποτιμήσεων οι αμοιβές των μεσιτών δεν θα εξαρτώνται από το ποσό της εκτίμησης ή της αποτίμησης.

Οι Μεσίτες ακινήτων κατά την προετοιμασία γνωμοδοτήσεων για την αξία ή την τιμή των ακινήτων οφείλουν:

α. να είναι καταρτισμένοι για το είδος της υπό εκτίμηση ιδιοκτησίας,

β. να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες και πηγές ώστε να διατυπώσουν ακριβή γνώμη και

γ. να είναι εξοικειωμένοι με την περιοχή όπου βρίσκεται η εν λόγω ιδιοκτησία, ή, σε περίπτωση που δεν είναι, να ενημερώνονται από συνεργαζόμενο μεσίτη που έχει την σχετική εξοικείωση, εκτός εάν η έλλειψη κάποιου από αυτά τα στοιχεία γνωστοποιείται εκ των προτέρων στο πρόσωπο που ζητά τη γνωμοδότηση. Εάν ο Μεσίτης έχει αναλάβει να προετοιμάσει γνωμοδότηση ή πραγματογνωμοσύνη για την αξία ή την τιμή ενός ακινήτου, για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην εντολή ανάθεσης, η συγκεκριμένη γνωμοδότηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω στοιχεία υπό α έως ι.

Την ίδια υποχρέωση έχει ο Μεσίτης στην περίπτωση που η ανωτέρω γνωμοδότηση ή πραγματογνωμοσύνη δεν διενεργείται για παροχή βοήθειας προς δυνητικό αγοραστή να σχηματίσει προσφορά αγοράς.
α. εξακρίβωση της εν λόγω ιδιοκτησίας

β. ημερομηνία προετοιμασίας

γ. καθορισμένη αξία ή τιμή

δ. περιοριστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων σκοπού και ατόμων στα οποία απευθύνεται

ε. υπάρχον ή μελλοντικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας εκπροσώπησης του πωλητή/εκμισθωτή ή των αγοραστών/μισθωτών

στ. βάση γνωμοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων δεδομένων αγοράς

ζ. σε περίπτωση που η γνωμοδότηση δεν αποτελεί εκτίμηση, μια σχετική δήλωση

η. γνωστοποίηση σχετικά με το εάν και πότε πραγματοποιήθηκε αυτοψία του εξωτερικού χώρου της ιδιοκτησίας

θ. γνωστοποίηση σχετικά με το εάν και πότε πραγματοποιήθηκε αυτοψία του εσωτερικού χώρου της ιδιοκτησίας

ι. γνωστοποίηση σχετικά με το εάν στο πρόσωπο του Μεσίτη ακινήτων υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, εκτός κι αν το συμβαλλόμενο μέρος που ζητά τη γνωμοδότηση απαιτεί ειδικό τύπο αναφοράς ή διαφορετικό σύνολο δεδομένων

Οι υποχρεώσεις του Κώδικα Δεοντολογίας αναφορικά με τους τομείς σχετικά με την ακίνητη περιουσία, πέραν της εκτίμησης, θα ερμηνεύονται και θα ισχύουν σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας και πρακτικής που εύλογα απαιτούν οι πελάτες, για να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της συναλλαγής, τη διαθεσιμότητα βοήθειας από εμπειρογνώμονες και σε περίπτωση που ο Μεσίτης ακινήτων είναι εκπρόσωπος ή υποαντιπρόσωπος, τις υποχρεώσεις διαμεσολαβητή.

18. Επικοινωνία με τα μέρη/ πρόσβαση σε έγγραφα:

Για την προστασία όλων των μερών, οι γνωστοποιήσεις θα γίνονται με έγγραφο τύπο συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της τηλεομοιοτυπίας και θα παρέχονται από τους Μεσίτες ακινήτων πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης.

Οι Μεσίτες ακινήτων, για την προστασία όλων των συμβαλλομένων μερών θα διασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανάθεσης εντολής εκπροσώπησης, των συμβάσεων αγοραπωλησίας και μισθώσεων θα καταρτίζονται εγγράφως σε σαφή και κατανοητή γλώσσα εκφράζοντας συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των συμβαλλομένων. Θα δίδεται αντίγραφο της κάθε συμφωνίας σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος μετά την υπογραφή ή μονογραφή.

Για την προστασία όλων των συμβαλλομένων μερών, οι Μεσίτες ακινήτων θα καταβάλλουν τη δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίσουν την διάθεση προς όλα τα μέρη των εγγράφων που σχετίζονται με την αγορά, την πώληση ή τη μίσθωση ακινήτου και ειδικότερα, κατ’ ελάχιστον, τους τίτλους ιδιοκτησίας, την οικοδομική άδεια καθώς και τα έγγραφα της Σύστασης οριζοντίου Ιδιοκτησίας και Κανονισμού του Κτιρίου όπως και τα προσαρτημένα σε αυτά σχεδιαγράμματα, καθώς και τις τροποποιήσεις τους.

Οι Μεσίτες ακινήτων όταν βοηθούν ή παρέχουν τη δυνατότητα σε πελάτη ή αποδέκτη υπηρεσιών να εγκαθιδρύσει συμβατική σχέση (π.χ. συμφωνίες ανάθεσης εντολής εκπροσώπησης, συμφωνίες αγοράς, μισθώσεις, κ.λπ.) με ηλεκτρονικό τρόπο, θα καταβάλλουν εύλογη προσπάθεια να εξηγήσουν τη φύση και να γνωστοποιήσουν τους συγκεκριμένους όρους της συμβατικής σχέσης πριν συμφωνήσει σε αυτούς κάποιο συμβαλλόμενο μέρος.

Άρθρο 4

Συνεργασία με δημόσιες αρχές:

Σε περίπτωση που κατηγορηθούν για αντιδεοντολογική συμπεριφορά ή τους ζητηθεί να παρουσιάσουν στοιχεία ή να συνεργαστούν με κάθε άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε διαδικασία επαγγελματικών προδιαγραφών ή έρευνα, οι Μεσίτες ακινήτων θα θέτουν όλα τα σχετικά γεγονότα υπόψη των αρμόδιων κατά το νόμο οργάνων και θα δεν θα ενεργούν με σκοπό να διακόψουν ή να εμποδίσουν τη διαδικασία.

Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα προβαίνουν σε μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή διάδοση των ισχυρισμών, των ευρημάτων ή της απόφασης που σχετίζονται με την ακροαματική διαδικασία, την προσφυγή, τη διαιτητική ακροαματική διαδικασία. Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα εμποδίζουν τις διαδικασίες έρευνας με ενέργειες ή με την απειλή ενεργειών δυσφήμισης, συκοφαντίας ή διασυρμού εναντίον οποιουδήποτε μέρους σε μια από τις ανωτέρω διαδικασίες βάσει της κατάθεσης κάποιου αιτήματος διαιτησίας, καταγγελίας για ζητήματα δεοντολογίας ή μαρτυρίας ενώπιον οποιουδήποτε δικαιοδοτικού οργάνου.

Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα παρεμποδίζουν τις ερευνητικές ή πειθαρχικές διαδικασίες με την κατάθεση πολλαπλών καταγγελιών για ζητήματα δεοντολογίας βάσει του ιδίου γεγονότος ή της ίδιας συναλλαγής.

Άρθρο 5

Καθήκοντα έναντι άλλων μεσιτών

1. Δηλώσεις/ καταγγελίες για άλλους μεσίτες:

Οι Μεσίτες ακινήτων απαγορεύεται να προβαίνουν σε παραπλανητικές δηλώσεις για άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων, για την εργασία ή τις επαγγελματικές τους πρακτικές.

Η υποχρέωση αποφυγής ψευδών ή παραπλανητικών δηλώσεων για άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων, για την εργασία ή τις επαγγελματικές τους πρακτικές συμπεριλαμβάνει το καθήκον δημοσίευσης, επανάληψης, αναμετάδοσης ή αναδημοσίευσης ψευδών, ανακριβών ή παραπλανητικών δηλώσεων άλλων. Το εν λόγω καθήκον ισχύει είτε οι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις επαναλαμβάνονται αυτοπροσώπως, εγγράφως, με τεχνολογικά μέσα (π.χ. διαδίκτυο) ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Η υποχρέωση αποφυγής ψευδών, ανακριβών ή παραπλανητικών δηλώσεων για άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων, για την εργασία ή τις επαγγελματικές τους πρακτικές συμπεριλαμβάνει το καθήκον δημοσίευσης σχετικής διευκρίνισης ή απόσυρσης δηλώσεων σε ηλεκτρονικά μέσα τα οποία ελέγχει ο Μεσίτης ακινήτων, μόλις ο τελευταίος λάβει γνώση ότι η δήλωση είναι ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική.

Οι Μεσίτες ακινήτων απαγορεύεται να προβαίνουν σε ψευδείς ή αβάσιμες καταγγελίες για ζητήματα δεοντολογίας.

2. Περί αποκλειστικής εντολής άλλου μεσίτη:

Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα εμπλέκονται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ούτε θα προβαίνουν σε πράξεις ασυμβίβαστες με τις συμφωνίες αποκλειστικής σχέσης αντιπροσώπευσης ή μεσιτείας που άλλοι Μεσίτες έχουν συνάψει με τους πελάτες τους.

Η παραπάνω υποχρέωση δεν στοχεύει στην απαγόρευση καινοτόμων επαγγελματικών πρακτικών που είναι κατά τα άλλα δεοντολογικές ούτε διαφωνιών με άλλους Μεσίτες ακινήτων σχετικά με προμήθεια, αμοιβές, αποζημίωση ή άλλες μορφές πληρωμών ή εξόδων.

Δεν απαγορεύεται η πραγματοποίηση γενικών ανακοινώσεων προοπτικών που περιγράφουν τις υπηρεσίες τους και τους όρους της διαθεσιμότητάς τους ακόμα και σε περίπτωση που ορισμένοι αποδέκτες έχουν συνάψει συμφωνίες ή άλλες αποκλειστικές σχέσεις με άλλον Μεσίτη ακινήτων. Μια γενική τηλεφωνική έρευνα, μια γενική αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διανομή που απευθύνεται προς όλους τους εν δυνάμει πελάτες σε μια γεωγραφική περιοχή ή σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, επιχείρηση, λέσχη ή οργανισμό, άλλη κατηγοριοποίηση ή ομάδα θεωρείται «γενική» για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα.

Οι Μεσίτες ακινήτων δεν απαγορεύεται να επικοινωνούν με τον πελάτη άλλου μεσίτη για τον σκοπό προσφοράς ή σύναψης σύμβασης που παρέχει διαφορετικό είδος υπηρεσίας στον τομέα των ακινήτων, που δεν σχετίζεται με το είδος της υπηρεσίας που του παρέχεται τη δεδομένη χρονική στιγμή (π.χ. διαχείριση περιουσίας σε αντίθεση με τη μεσιτεία) ή προσφοράς του ίδιου είδους υπηρεσίας για ιδιοκτησία που δεν εμπίπτει στο πεδίο των αποκλειστικών συμφωνιών με άλλους μεσίτες.

Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα επιδιώκουν συμφωνίες με αγοραστές/μισθωτές που υπόκεινται σε αποκλειστικές συμφωνίες. Ωστόσο, σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Μεσίτη ακινήτων και ο μεσίτης αρνηθεί να γνωστοποιήσει την ημερομηνία λήξης της αποκλειστικής συμφωνίας με τον αγοραστή/μισθωτή, τότε ο Μεσίτης ακινήτων μπορεί να επικοινωνήσει με το εν λόγω αγοραστή/μισθωτή για να εξασφαλίσει τις εν λόγω πληροφορίες και να συζητήσει τους όρους βάσει τον οποίων ο εν λόγω Μεσίτης ακινήτων μπορεί να συνάψει μαζί του μια μελλοντική σύμβαση ή εναλλακτικά να συνάψει συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ κατόπιν λήξης της υπάρχουσας αποκλειστικής συμφωνίας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ενός Μεσίτη ακινήτου έρθει σε επαφή με άλλους Μεσίτες ακινήτων σχετικά με την δημιουργία αποκλειστικής σχέσης για παροχή του ίδιου είδους υπηρεσίας και οι Μεσίτες ακινήτων δεν έχουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο ξεκινήσει τις εν λόγω συζητήσεις, μπορούν να συζητήσουν τους όρους βάσει των οποίων μπορεί να συνάψουν μελλοντική συμφωνία ή εναλλακτικά να συνάψουν συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ κατόπιν λήξης της υπάρχουσας αποκλειστικής συμφωνίας.

Το γεγονός ότι κάποιος εν δυνάμει πελάτης διατήρησε κάποιον Μεσίτη ακινήτων ως αποκλειστικό εκπρόσωπο ή μεσίτη σε μία ή περισσότερες συναλλαγές στο παρελθόν δεν αποκλείει άλλους Μεσίτες ακινήτων να επιδιώξουν μελλοντική επαγγελματική σχέση με τον εν λόγω εν δυνάμει πελάτη.

Το γεγονός ότι έχει συναφθεί αποκλειστική συμφωνία με κάποιον Μεσίτη ακινήτων δεν αποκλείει ούτε εμποδίζει κάθε άλλο Μεσίτη ακινήτων από το να συνάψει παρόμοια συμφωνία μετά τη λήξη ισχύος της προηγούμενης συμφωνίας.

Οι Μεσίτες ακινήτων, πριν από τη σύναψη συμφωνίας εκπροσώπησης, έχουν θετική υποχρέωση να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να διευκρινίσουν εάν ο εν δυνάμει πελάτης έχει ήδη αποκλειστική και σε ισχύ συμφωνία για παροχή της ίδιας υπηρεσίας σχετικά με ακίνητη περιουσία.

Όλες οι συναλλαγές που υπόκεινται σε αποκλειστική συμφωνία θα διεξάγονται με τον εκπρόσωπο ή μεσίτη του πελάτη και όχι με τον ίδιο τον πελάτη, εκτός κι αν υπάρχει συναίνεση του εν λόγω εκπροσώπου ή μεσίτη του πελάτη ή οι εν λόγω συναλλαγές ξεκινήσουν με πρωτοβουλία του πελάτη.

Πριν από την παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών (όπως την κατάρτιση έγγραφης προσφοράς αγοράς ή την παρουσίαση συγκριτικής ανάλυσης αγοράς) σε εν δυνάμει πελάτες, οι Μεσίτες ακινήτων θα τους ρωτούν εάν είναι συμβαλλόμενα μέρη σε αποκλειστική συμφωνία εκπροσώπησης. Οι Μεσίτες ακινήτων δεν θα παρέχουν εν γνώσει τους ουσιαστικές υπηρεσίες σχετικά με δυνητική συναλλαγή σε εν δυνάμει πελάτες που είναι συμβαλλόμενα μέρη σε αποκλειστικές συμφωνίες εκπροσώπησης, εκτός κι αν υπάρχει συναίνεση των αποκλειστικών εκπροσώπων των εν δυνάμει πελατών ή με πρωτοβουλία των εν δυνάμει πελατών.

Οι Μεσίτες ακινήτων είναι ελεύθεροι να συνάψουν συμβατικές σχέσεις ή να διαπραγματευτούν με πωλητές/εκμισθωτές, αγοραστές/μισθωτές ή άλλους που δεν υπόκεινται σε αποκλειστική συμφωνία αλλά δεν θα τους υποχρεώσουν συνειδητά να καταβάλουν πάνω από μία προμήθεια εκτός κι αν έχουν δώσει εν γνώσει τους συγκατάθεση.

Οι Μεσίτες ακινήτων υποχρεούνται να συνεργάζονται με άλλους μεσίτες εκτός κι αν η συνεργασία δεν είναι προς όφελος του πελάτη. Η υποχρέωση συνεργασίας δεν συμπεριλαμβάνει την υποχρέωση να μοιράζονται προμήθειες, αμοιβές ή άλλως να αποζημιώνουν άλλον μεσίτη.

3. Αντιδεοντολογικές πρακτικές προσέκλυσης:

Τηλεφωνικές ή προσωπικές προσελκύσεις ιδιοκτητών οι οποίοι έχουν δώσει αποκλειστική εντολή ανάθεσης της ιδιοκτησίας τους σε άλλον Μεσίτη ακινήτων καθώς και

Τυχόν αλληλογραφία ή άλλες μορφές ηλεκτρονικών προσελκύσεων εν δυνάμει πελατών των οποίων οι ιδιοκτησίες είναι αποκλειστικά ανατεθειμένες σε άλλον Μεσίτη ακινήτων όταν οι εν λόγω προσελκύσεις δεν αποτελούν μέρος γενικής αποστολής αλληλογραφίας αλλά απευθύνονται στοχευμένα στους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες

4. Ζητήματα συνεργασίας:

Οι Μεσίτες ακινήτων, που ενεργούν ως εκπρόσωποι αγοραστή/ μισθωτή ή πωλητή/ εκμισθωτή θα γνωστοποιούν την εν λόγω σχέση στον εκπρόσωπο ή στον μεσίτη του αντισυμβαλλόμενου μέρους κατά την πρώτη τους επαφή

Οι Μεσίτες ακινήτων πριν ή μετά τη λύση της σχέσης τους με την εταιρεία με την οποία συνεργάζονται με σύμβαση εργασίας η έργου, δεν θα προκαλέσουν πελάτες της να ακυρώσουν αποκλειστικές συμβατικές συμφωνίες μεταξύ αυτών και της εν λόγω εταιρείας. Κάτι τέτοιο δεν εμποδίζει τους Μεσίτες ακινήτων (κύριους) να συνάψουν με τους συνεργαζόμενους κατόχους αδειών συμφωνίες που διέπουν τη δυνατότητα εκχώρησης αποκλειστικών συμφωνιών.

Οι Μεσίτες ακινήτων που ενεργούν για λογαριασμό των πωλητών/εκμισθωτών καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των προφορών συνεργασίας. Οι συνεργαζόμενοι μεσίτες δεν πρέπει να υποθέτουν ότι η προσφορά συνεργασίας συμπεριλαμβάνει προσφορά αμοιβής, εκτός κι αν κάτι τέτοιο ορίζεται ρητά στην προσφορά συνεργασίας. Οι όροι της αμοιβής εφόσον υπάρχουν θα εξακριβώνονται από τους συνεργαζόμενους μεσίτες πριν την έναρξη των προσπαθειών αποδοχής της προφοράς συνεργασίας.

Αποτελεί υποχρέωση των υποαντιπροσώπων να γνωστοποιούν εγκαίρως όλα τα σχετικά γεγονότα στον αντιπρόσωπο του εντολέα πριν αλλά και μετά τη σύναψη σύμβασης πώλησης ή μίσθωσης.

Οι Μεσίτες ακινήτων θα γνωστοποιούν την ύπαρξη αποδεκτών προσφορών, συμπεριλαμβανομένων προσφορών με άλυτα ζητήματα σε κάθε μεσίτη που επιδιώκει συνεργασία.

Κατά την αναζήτηση πληροφοριών από άλλον Μεσίτη ακινήτων σχετικά με την υπό διαχείριση ιδιοκτησία, οι Μεσίτες ακινήτων θα γνωστοποιούν την μεσιτική ιδιότητά τους και εάν το συμφέρον τους είναι προσωπικό ή εκ μέρους κάποιου πελάτη και στη δεύτερη περίπτωση τη σχέση τους με τον πελάτη.

Το καθήκον συνεργασίας σχετίζεται με την υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών για την καταχωρισμένη ιδιοκτησία και τη διάθεση αυτής σε άλλους μεσίτες για να τη δείχνουν σε ενδεχόμενους αγοραστές/μισθωτές σε περίπτωση εφόσον είναι προς το συμφέρον των πωλητών/εκμισθωτών.

5. Θέματα αμοιβών

Σε περίπτωση συνεργασίας περισσοτέρων του ενός μεσιτών, ο επιμερισμός των αμοιβών γίνεται βάσει της αρχής ότι η αμοιβή καθενός εξ αυτών καταβάλλεται από τη συμβαλλόμενη πλευρά που αυτός εξυπηρέτησε και βάσει των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρείχε, με τις κάτωθι ειδικότερες διαφοροποιήσεις:

Ο μεσίτης που παρέχει μια απλή πληροφορία – σύσταση πελάτη (όνομα και τηλέφωνο πελάτη ή στοιχεία ακινήτου) χωρίς συμμετοχή στις υποδείξεις και τις διαφημιστικές ενέργειες, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με το έτερο μέρος εισπράττει ό, τι αμοιβαίως συμφωνηθεί.

Μειώσεις των αμοιβών ή πληρωμή με αξιόγραφα, που γίνονται για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων συναδέλφων, βαρύνουν μόνο το συνάδελφο που τις συμφώνησε.

Σε περίπτωση που εμπλέκεται αδειούχος Μεσίτης που απασχολείται ως Συνεργάτης σε Μεσιτικό γραφείο, την ευθύνη διανομής της αμοιβής έχουν καταρχήν τα Μεσιτικά γραφεία και ακολούθως σε δεύτερο στάδιο συντελείται η κατανομή της αμοιβής που αντιστοιχεί σε κάθε Γραφείο μεταξύ του ίδιου και των Συνεργατών του.

Τυχόν προμήθειες από δάνεια τις εισπράττει ο μεσίτης που εκπροσωπεί τον αγοραστή εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, εγγράφως. Τυχόν αλλαγές στην αμοιβή που προσφέρεται για υπηρεσίες συνεργασίας πρέπει να κοινοποιούνται στον Μεσίτη ακινήτων πριν υποβάλλει προσφορά αγοράς/μίσθωσης της ιδιοκτησίας. Αφού ο Μεσίτης ακινήτων υποβάλει προσφορά αγοράς ή μίσθωσης της ιδιοκτησίας, ο μεσίτης καταχώρισης δεν δύναται να προσπαθήσει να τροποποιήσει μονομερώς την προσφερόμενη αμοιβή αναφορικά με τη συναλλαγή για την οποία συνεργάζονται.

Άρθρο 6

Διαμεσολάβηση ή Διαιτησία μεταξύ μεσιτών

Α. Προϋποθέσεις

1. Σε περίπτωση συμβατικών διαφορών ή συγκεκριμένων μη συμβατικών διαφορών όπως ορίζονται κατωτέρω μεταξύ Μεσιτών ακινήτων που απορρέουν από τις σχέσεις τους ως Μεσίτες ακινήτων, οι τελευταίοι θα καταφύγουν σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτεί η Ομοσπονδία από τα μέλη της. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης οι Μεσίτες ακινήτων μπορούν να υποβάλουν τη διαφορά σε διαιτησία αντί να αντιδικήσουν επί του ζητήματος

2. Η υποχρέωση συμμετοχής σε διαμεσολάβηση ή διαιτησία συμπεριλαμβάνει υποχρέωση των Μεσιτών ακινήτων να αναγκάσουν τις εταιρείες τους να προβούν σε διαμεσολάβηση ή διαιτησία και να δεσμευτούν από το αποτέλεσμα της διαιτητικής απόφασης.

3. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση δεν απαιτείται στις περιπτώσεις όπου όλα τα μέρη της διαφοράς ενημερώνουν την Ομοσπονδία εγγράφως ότι επιλέγουν να μην προβούν σε διαμεσολάβηση στις εγκαταστάσεις της. Το γεγονός ότι όλα τα μέρη αρνούνται τη συμμετοχή σε διαμεσολάβηση δεν απαλλάσσει τους Μεσίτες ακινήτων από την δυνατότητα προσφυγής σε διαιτησία.

Β. Υπαγόμενες διαφορές

Συγκεκριμένες μη συμβατικές διαφορές που υπάγονται σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω είναι:

1. Όταν κάποιος μεσίτης στον οποίο έχει ανατεθεί εντολή (κύριος μεσίτης) έχει αποζημιώσει συνεργαζόμενο μεσίτη και κάποιος άλλος συνεργαζόμενος μεσίτης μεταγενέστερα ισχυρίζεται ότι ήταν η αιτία που προκάλεσε την πώληση ή μίσθωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αιτών μπορεί να στραφεί κατά του πρώτου συνεργαζόμενου μεσίτη και η διαμεσολάβηση να προχωρήσει χωρίς να στραφεί η αίτηση κατά του κύριου μεσίτη.

2. Σε περίπτωση διαιτησίας μεταξύ δύο (ή περισσότερων) συνεργαζόμενων μεσιτών όπου ο κύριος μεσίτης δεν είναι μέρος, το επίδικο ποσό καθώς και το ποσό του θα επιδικασθεί από την απόφαση διαμεσολάβησης περιορίζεται στο ποσό που είχε καταβληθεί στον καθ’ ου από τον κύριο μεσίτη και σε κάθε ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε συμβαλλόμενο μέρος σε συναλλαγή με τις οδηγίες του καθ’ ου. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που η αίτηση στρέφεται κατά του κύριου μεσίτη, ο τελευταίος μπορεί να προσεπικαλέσει τον πρώτο συνεργαζόμενο μεσίτη. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της επιτροπής διαμεσολάβησης σχετικά με την αιτία που προκάλεσε την πώληση ή μίσθωση θα είναι αμετάκλητη αναφορικά με όλες τις υφιστάμενες ή μεταγενέστερες αξιώσεις των μερών για αποζημίωση που απορρέουν από τη συγκεκριμένη συνεργατική συναλλαγή.

3. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του αγοραστή ή του μισθωτή αποζημιώνεται από τον πωλητή ή εκμισθωτή και όχι από τον μεσίτη και ως εκ τούτου μειώνει την προμήθεια που οφείλεται από τον πωλητή ή εκμισθωτή και μετά από τις εν λόγω ενέργειες, κάποιος άλλος συνεργαζόμενος μεσίτης ισχυρίζεται ότι αποτέλεσε την αιτία που προκάλεσε την πώληση ή μίσθωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αιτών μπορεί να στραφεί κατά του πρώτου συνεργαζόμενου μεσίτη και η διαμεσολάβηση να ξεκινήσει χωρίς να στραφεί η αίτηση κατά του κύριου μεσίτη.

4. Σε περίπτωση διαμεσολάβησης μεταξύ δύο (ή περισσότερων) συνεργαζόμενων μεσιτών όπου ο κύριος μεσίτης δεν αποτελεί μέρος, το επίδικο ποσό καθώς και το ποσό του θα επιδικασθεί από την απόφαση διαμεσολάβησης περιορίζεται στο ποσό που είχε καταβληθεί στον καθ’ ου από τον κύριο μεσίτη και σε κάθε ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε συμβαλλόμενο μέρος σε συναλλαγή με τις οδηγίες του καθ’ ου. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που η αίτηση στρέφεται κατά του κύριου μεσίτη, ο τελευταίος μπορεί να προσεπικαλέσει τον πρώτο συνεργαζόμενο μεσίτη. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της επιτροπής διαμεσολάβησης σχετικά με την αιτία που προκάλεσε την πώληση ή μίσθωση θα είναι αμετάκλητη αναφορικά με όλες τις υφιστάμενες ή μεταγενέστερες αξιώσεις των μερών για αποζημίωση που απορρέουν από τη συγκεκριμένη συνεργατική συναλλαγή.

5. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του αγοραστή ή μισθωτή αποζημιώνεται από τον αγοραστή ή μισθωτή και ως εκ τούτου ο μεσίτης μειώνει την προμήθεια που οφείλεται από τον πωλητή ή εκμισθωτή και κάποιος άλλος συνεργαζόμενος μεσίτης μεταγενέστερα ισχυρίζεται ότι ήταν η αιτία που προκάλεσε την πώληση ή μίσθωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αιτών μπορεί να στραφεί κατά του πρώτου συνεργαζόμενου μεσίτη και η διαμεσολάβηση να προχωρήσει χωρίς να στραφεί η αίτηση κατά του κύριου μεσίτη. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που η αίτηση στρέφεται κατά του κύριου μεσίτη, ο τελευταίος μπορεί να προσεπικαλέσει τον πρώτο συνεργαζόμενο μεσίτη. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της επιτροπής διαμεσολάβησης σχετικά με την αιτία που προκάλεσε την πώληση ή μίσθωση θα είναι αμετάκλητη αναφορικά με όλες τις υφιστάμενες ή μεταγενέστερες αξιώσεις των μερών για αποζημίωση που απορρέουν από τη συγκεκριμένη συνεργατική συναλλαγή.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση/ Πίνακας Πιστοποιημένων Μεσιτών

Οι Μεσίτες που προσχωρούν στον παρόντα Κώδικα, μετά την διαπίστωση της πλήρους συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις του, λαμβάνουν σχετική πιστοποίηση και καταχωρούνται σε ειδικό πίνακα Πιστοποιημένων Μεσιτών που τηρείται ηλεκτρονικά και αναρτάται δημόσια στην ιστοσελίδα της ΟΜΑΣΕ.

Για την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την ΟΜΑΣΕ, στην οποία αναλαμβάνουν κατά δήλωσή τους να τηρούν τους όρους αυτού, καθώς και να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα της ΟΜΑΣΕ κατά τον έλεγχο τήρησής τους.

Άρθρο 8

Μηχανισμός ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Η ΟΜΑΣΕ μέσω των αρμοδίων οργάνων της οφείλει να διασφαλίζει τον έλεγχο της τήρησης όλων των όρων του παρόντος καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων των όρων αυτών.

Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων του παρόντος γίνεται
α. είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας από καταναλωτή, τρίτο μέρος, ή από άλλο μεσίτη, ή
β. κατόπιν διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου σε ετήσια βάση.

Οι κυρώσεις για την μη τήρηση των όρων του παρόντος είναι:
α. Διαγραφή του μεσίτη από τον Πίνακα πιστοποιημένων μεσιτών
β. Ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης για την διαγραφή, στην ιστοσελίδα της ΟΜΑΣΕ

Η ίδια κύρωση επιβάλλεται και στην περίπτωση που ο Μεσίτης αρνείται ή παρακωλύει την διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου από τα όργανα της ΟΜΑΣΕ.
Σε περίπτωση που στο μέλλον η Ομοσπονδία θεσπίσει όργανο διαιτησίας, οφείλουν όλοι οι μεσίτες να σέβονται και να υπακούν στις αποφάσεις της Διαιτητικής Επιτροπής, επί ποινής πειθαρχικού παραπτώματος σε αντίθετη περίπτωση.