Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Απαλλαγή των ιδιοκτητών απο τον φόρο εισοδήματος για ανείσπρακτα μισθώματα

Τέσσερις διατάξεις ευνοϊκές για τους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων αναμένεται να ισχύσουν και φέτος κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι διατάξεις αυτές αναγνωρίζουν δικαιώματα απαλλαγής ιδιοκτητών από τον φόρο εισοδήματος σε περιπτώσεις ανείσπρακτων ενοικίων, καθώς και μειώσεις στο ύψος των τελικών φορολογικών τους επιβαρύνσεων, λόγω έκπτωσης δαπανών από τα ακαθάριστα ποσά των εισπραχθέντων μισθωμάτων.

Αναλυτικά, οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που θα ισχύσουν και φέτος κατά τη φορολόγηση των ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων προβλέπουν:

1) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια. Τα ποσά των οφειλόμενων ενοικίων τα οποία δεν κατάφερε να εισπράξει εντός του 2017 φορολογούμενος-ιδιοκτήτης εκμισθούμενων ακινήτων δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά του και δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος, εφόσον:
α) Δηλωθούν σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας, και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα.
β) Έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, πριν την υποβολή της δήλωσης, να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή / υπεκμισθωτή.

2) Έκπτωση δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλων παγίων και λειτουργικών δαπανών. Αναγνωρίζεται και φέτος, αυτόματα κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, έκπτωση 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμισθώσεις ακινήτων ως συνολικό ποσό ετησίων δαπανών για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή για άλλες πάγιες και λειτουργικές ανάγκες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών. Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα επί του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, οπότε για την κατοχύρωση δεν απαιτείται η συμπλήρωση κάποιου ποσού στη φορολογική δήλωση ούτε η συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών.

3) Έκπτωση δαπανών για γαίες. Οι δαπάνες για γαίες εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών. Στα ποσά αυτά, τα οποία δηλώνονται στους κωδικούς 159-160 του πίνακα 4Δ2, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης ελών. Οι δαπάνες αυτές αποδεικνύονται από τα σχετικά παραστατικά παροχής υπηρεσιών που οφείλουν να έχουν εκδώσει οι επιχειρήσεις οι οποίες εκτέλεσαν τα συγκεκριμένα έργα.

4) Έκπτωση αποζημίωσης που καταβλήθηκε σε ενοικιαστή. Από το ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης επαγγελματικής στέγης εκπίπτει το ποσό της αποζημίωσης που έχει καταβάλει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή για την πρόωρη λύση της επαγγελματικής μίσθωσης. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής δηλώνεται στους κωδικούς 163-164 του πίνακα 4Δ2 της φορολογικής δήλωσης. Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, απαιτείται ο ιδιοκτήτης να έχει κρατήσει τη σχετική απόδειξη καταβολής της αποζημίωσης, την οποία οφείλει να έχει εκδώσει ο ενοικιαστής.

πηγη: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΜΗΝ ΤΣΙΓΚΟΥΝΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ. ΚΑΝΕΙ ... ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ !


Η διαπραγμάτευση της μεσιτικής αμοιβής δεν είναι ο,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ο πωλητής που θέλει να πουλήσει άμεσα ,αλλά και ο αγοραστής που θέλει ν αγοράσει … ευκαιρία.
Κανένας επαγγελματίας μεσίτης, δεν θα επιλέξει να προτείνει στον πελάτη του,  κατά προτεραιότητα , το ακίνητο από το οποίο κερδίζει τα λιγότερα χρήματα . Ελάτε στη θέση του μεσίτη. Αν από τη μια δουλειά κερδίζατε 100χιλιάδες και από την άλλη 50χιλιάδες, ποια δουλειά θα προτιμούσατε να κάνετε?
Όταν αποφασίσετε να πουλησετε ένα ακινητο είθιστε να βάζετε ένα επιπλέον ποσο στο τιμημα , ένα 10, 15%,  προκειμένου να αντιμετωπίσετε την μείωση που θα έρθει κατά την διαπραγμάτευση. Σ αυτό τον υπολογισμό προσθέστε και μια υπεραμοιβή για τον μεσίτη σας, υποσχεθείτε του εγγράφως βέβαια , ένα , δυο ή και τρία τοις εκατό υψηλότερη αμοιβή από εκείνη που σας ζητάει και σας υπόσχομαι ότι δεν θα πιστεύετε στα αποτελέσματα αυτής της κίνησης.
Δυστυχώς είναι η εποχή των παζαριών , με αποτέλεσμα πολλά ακίνητα να μένουν στα αζήτητα λόγω της νοοτροπίας των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι ζητούν από τους επαγγελματίες μεσίτες μείωση του ποσοστού μεσιτικής αμοιβής. Και δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες αλλα και αγοραστές πέφτουν στα νύχια μη επαγγελματιών παράνομων μεσιτών , ανθρώπων που δεν έχουν λειτουργικά και διαφημιστικά έξοδα,  άρα μπορούν να δεχθούν μείωση αμοιβής και θεωρούν ότι την ίδια έκπτωση που μπορεί να κάνει ο παράνομος μεσίτης θα δεχθεί  και ο νόμιμος επαγγελματίας. Άπειρες κυριούλες ,χωρίς άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και χωρίς να ανήκουν σε νόμιμο μεσιτικό γραφείο, αλλά και κύριοι , συνταξιούχοι ή άνεργοι, επιλέγουν να κάνουν τη δουλειά του μεσίτη ευκαιριακά. Χωρίς γνώσεις, χωρίς έλεγχο, χωρίς φορολογικά και ασφαλιστικά έξοδα, χωρίς έδρα , μόνο με μια φωτοτυπία εντολής που έχουν κοπιάρει και εκτυπώσει μόνοι τους.
Ωστόσο επειδή η μεσιτεία δεν είναι χόμπι, ούτε ευκαιριακή εργασία, αλλά επάγγελμα , από τη σωστή εξάσκηση του οποίου πολλές φορές εξαρτάται η ζωή ενός ανθρώπου, η τύχη ενός ακινήτου, καλό θα είναι , να ελέγχετε με ποιους συνεργάζεστε.
Η μεσιτική αμοιβή δεν είναι βάσει νόμου προκαθορισμένη. Όπως οι πελάτες έχουν το δικαίωμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης, έτσι και οι μεσίτες μπορούν να ζητήσουν όποιο ποσοστό εκείνοι νομίζουν ότι θα κάνει την αγοραπωλησία συμφέρουσα γι αυτούς. Το 2% από κάθε πλευρά, πωλητή και αγοραστή και το ένα μίσθωμα στις μισθώσεις, είναι το μίνιμουμ που μπορεί να δεχθεί ένας νόμιμος πιστοποιημένος επαγγελματίας μεσίτης.
Σε λίγες ημέρες θα λειτουργήσει και το ΜΟΝΟ portal που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά επαγγελματίες μεσίτες, μέλη του συλλόγου μεσιτών Αττικής/Αθηνών, στο οποίο θα μπορείτε με ασφάλεια να καταφεύγετε κάθε φορά που θα χρειάζεστε την βοήθεια ενός σοβαρού επαγγελματία, ο οποίος ελέγχεται από τον σύλλογο του , για τον τρόπο λειτουργίας του και τις υπηρεσίες που προσφέρει στον πελάτη του.
Σε όλα τα άλλα portals, δυστυχώς, διαφημίζονται και μη επαγγελματίες, δεδομένου ότι πρόκειται περί εμπορικών διαφημιστικών ιστοσελίδων ,που δεν έχουν κανένα λόγο να αρνηθούν τα έσοδα από μη επαγγελματίες ούτε και μηχανισμό να τους ελέγξουν. Αποτέλεσμα είναι , πωλητές και αγοραστές να πέφτουν στα νύχια επιτήδειων που είτε λόγω άγνοιας, είτε ηθελημένα , κάνουν ζημιά στην αγοραπωλησία. 

Εβίτα Ελευθερουδάκη
real estate agent
Epsilon Team real estate