Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΕ ΨΥΧΙΚΟ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ & ΔΕΛΦΟΥΣ

Τα πάνω κάτω φέρνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία κρίνεται παράνομος ο τρόπος προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και κατά συνέπεια και ο προσδιορισμός του ΕΝΦΙΑ σε 4 περιοχές της χώρας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την υπουργική απόφαση καθορισμού των αντικειμενικών αξιών κατά το σκέλος εκείνο μόνο που αφορά τις 4 εν λόγω περιοχές (σε αυτές μόνο τις περιοχές είχαν ακίνητα οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ) και όχι για την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς ο προσδιορισμός έγινε οριζόντια (χαρακτηριστικά όπως αναφέρεται στις αποφάσεις καθορίστηκαν «συλλήβδην για όλες τις ζώνες ορισμένης περιφέρειας»).

Δηλαδή χωρίς να υπάρχει διαφανής, ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (νόμος 3852/2010), αλλά ούτε λήφθηκε υπόψη η γνώμη του κάθε Δήμου ή Κοινότητας, όπως προβλέπεται.

Οι 4 αυτές περιοχές είναι 3 στην Αττική και συγκεκριμένα Φιλοθέη, Ψυχικό, Νέο Βουτζά, αλλά και για τους Δελφούς Άμφισσας.

Σύμφωνα με το euro2day, οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν σημαίνουν ότι πρέπει να επιστραφεί ο ΕΝΦΙΑ του 2016 στους ιδιοκτήτες ακινήτων των 4 αυτών περιοχών και αυτό γιατί κρίθηκε ότι δεν μπορεί ένα μήνα πριν την εκπνοή του 2016 να τροποποιηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Όμως, η Κυβέρνηση πρέπει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 να έχει προσδιορίσει τις νέες αντικειμενικές αξίες στις 4 αυτές περιοχές προκειμένου να καθοριστεί -σύμφωνα με αυτές και όπως προβλέπει το ΣτΕ- ο ΕΝΦΙΑ για το 2017.

Οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ των περιοχών αυτών κρίθηκε μη νόμιμος από 8.6.2016, δηλαδή από την ημέρα συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο της 7μελούς σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ.
Ειδικότερα, η 7μελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος με τις υπ΄ αριθμ. 2334-2337/2016 αποφάσεις της και με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ, επισημαίνει ότι «κατά την έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ερμηνευoμένων υπό το φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιορισμός από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία, ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης (ελάχιστης εύλογης αγοραίας) αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης.

Η τοιαύτη ειδική μέθοδος πρέπει, ιδίως, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την παρατεταμένη και σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, συνεπεία της οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και μετά».

Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν: «Κατά την κοινή πείρα, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου είναι η τοποθεσία του, ο ως άνω ορισμός πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ή κοινότητας δήμου, κατόπιν συνεκτίμησης (διενεργούμενης κατ' εφαρμογή της προαναφερόμενης ειδικής μεθόδου) συγκεκριμένων, περιλαμβανόμενων στο διοικητικό φάκελο, πρόσφορων και επίκαιρων στοιχείων για την πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων στη σχετική ζώνη ή, σε περίπτωση αιτιολογημένης διαπίστωσης της ανυπαρξίας τέτοιων στοιχείων, με συνεκτίμηση ανάλογων υφιστάμενων στοιχείων για τις όμορες/γειτονικές ζώνες ή για άλλες ζώνες που κρίνονται αιτιολογημένα ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις ομοιότητες όσον αφορά την αγορά ακινήτων.

Μεταξύ των στοιχείων που (πρέπει να) λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό, είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 261 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (απλή) γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου».

Επομένως, υπογραμμίζεται στις αποφάσεις του ΣτΕ, «η πρόταση ή/και ο κανονιστικός καθορισμός των τιμών εκκίνησης δεν χωρεί νομίμως, αν γίνεται (κατά παραγνώριση των προαναφερόμενων, συναγόμενων από το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, όρων) συλλήβδην για όλες τις ζώνες ορισμένης περιφέρειας ή του συνόλου της επικράτειας, κατά γενική επίκληση και εκτίμηση στοιχείων αναγόμενων σε διάφορες περιοχές και δίχως συγκεκριμένη μεθοδολογία, που να έχει τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά».

Ως προς τις αιτήσεις ακυρώσεως και τις περιοχές που απασχόλησαν τους δικαστές, αναφέρεται στις αποφάσεις του ΣτΕ:

«Ο καθορισμός των τιμών εκκίνησης στην επίδικη ζώνη έγινε στο πλαίσιο συλλήβδην προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών για τις ζώνες του συνόλου της επικράτειας, αναλόγως της τιμής που είχαν πριν από την επίδικη αναπροσαρμογή, βάσει εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, η οποία πρότεινε οριζόντιες ποσοστιαίες μεταβολές ανά ομάδα τιμών ζώνης γενικά των ακινήτων της οικείας περιφέρειας, χωρίς να εκφέρει εξατομικευμένη κρίση για τις επιμέρους ζώνες της, ειδικότερα, δε, για την επίδικη ζώνη, με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που έλαβε υπόψη της σχετικά με τη ζώνη αυτή, και χωρίς να προκύπτει η εφαρμογή (από την επιτροπή και, περαιτέρω, από τον υπουργό) ορισμένης, οικονομετρικά άρτια μεθοδολογίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών».

Κατόπιν αυτών οι έγιναν δεκτές οι αιτήσεις των κατοίκων των 4 αυτών περιοχών και οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος της με το οποίο καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης των 4 περιοχών.

Τέλος, το ΣτΕ «σταθμίζοντας τα συμφέροντα των διαδίκων, αποδίδει μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αποτροπής του κινδύνου ουσιώδους διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους για το έτος φορολογίας 2016, και, συνακόλουθα, κρίνει, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, ότι η ακύρωση καθεμίας των επίμαχων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο».

ΠΗΓΗ: E-RED

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ... ΕΙΔΟΣ !!!


Θέμα χρόνου είναι η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα δίνει στους πολίτες, που δεν μπορούν να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς, τη δυνατότητα να εκχωρούν ακίνητο στο Δημόσιο, για να καλύπτουν την φορολογική υποχρέωση που απορρέει από τον φόρο κληρονομιάς.


Η σχετική νομοθετική πρόβλεψη υπάρχει από το 2014, εντούτοις δεν είχε εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την αύξηση του φαινομένου της αποποίησης κληρονομιάς από πολλούς πολίτες, φαινομένου που αυξήθηκε λόγω της αύξησης των χρεών και της φορολογίας στα ακίνητα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης προσήλθε στη Βουλή, προκειμένου να απαντήσει σε σχετική ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρη Καμμένου.

«Πράγματι, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, από το 2014, η οποία δίνει δυνατότητα σε πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς - όχι οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση αλλά μόνο το φόρο που προκύπτει μετά από κληρονομιά- να τον πληρώσουν με μεταβίβαση ακινήτου στο δημόσιο, είτε του συγκεκριμένου ακινήτου είτε άλλου ακινήτου.

Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και αφορά τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν με άλλο τρόπο την συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση αλλά δυστυχώς από το 2014 δεν έχει προχωρήσει η έκδοση της απόφασης που ορίζει ο συγκεκριμένος νόμος», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και εξήγησε ότι η έκδοση της απόφασης δεν προχωρούσε, διότι είχαμε συγκεκριμένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις.

«Τώρα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και στο τελικό της επεξεργασίας της, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, βρίσκεται υπουργική απόφαση με την οποία θα μπορεί το υπουργείο Οικονομικών, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ο πολίτης δεν θα μπορεί να πληρώσει το φόρο κληρονομιάς με μετρητά, να τον πληρώνει μέσω ακινήτου.

Ούτως ή άλλως για το δημόσιο το ίδιο είναι, διότι αν δεν γινόταν αποδοχή κληρονομιάς το ακίνητο πάλι θα περνούσε στο δημόσιο», είπε ο κ. Αλεξιάδης και πρόσθεσε: «Δίνουμε έτσι με ένα τρόπο στους πολίτες τη δυνατότητα να κρατήσουν την περιουσία τους και να ρυθμίσουν αυτό το πρόβλημα με εκχώρηση ακινήτου».

Ο κ. Αλεξιάδης επισήμανε ότι υπάρχουν ζητήματα αναφορικά με το πώς θα γίνεται η εκτίμηση του ακινήτου ή η επιλογή μεταξύ των ακινήτων, που θα δίνει ο φορολογούμενος και «το πώς θα λύνονται αυτά, θα προβλέπεται στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες».

Με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση στοιχείων από τα ειρηνοδικεία της χώρας για τις αποποιήσεις κληρονομιών, ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι «και στο παρελθόν δεν γινόταν αποδοχή κληρονομιάς λόγω χρεών αλλά σήμερα αυτός ο αριθμός είναι αυξημένος επειδή έχουν μεγαλώσει τα χρέη προς τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και έτσι αυτό το φαινόμενο είναι αυξημένο».

«Στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση, έχουμε προβλέψει αν κάποιος χρωστάει 30.000 ευρώ στο δημόσιο και το ακίνητο που το δημόσιο θα συμφωνήσει να εκχωρηθεί για τη φορολογική υποχρέωση κάνει 50000, αυτά τα 20000 διαφορά, να μην τα χάνει ο πολίτης αλλά να υπάρχει ειδική διαδικασία ώστε ο πολίτης να προστατεύεται και να μην χάνει το δημόσιο», είπε επίσης ο κ. Αλεξιάδης.

ΠΗΓΗ: ERED

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Ότι πληρώνεις παίρνεις!

Δεν είναι σύμπτωμα της κρίσης το παζάρι ,απλώς στις μέρες μας έχει xάσει τον … προσανατολισμό του !
Παζάρι κάνεις στον υπαίθριο πωλητή luis Vuitton στην πλατεία Συντάγματος, δεν κάνεις στο κατάστημα της Via Μonte Napoleone στο Μιλάνο .
Παζάρι κάνεις  εκεί που σε… παίρνει και ξέρεις ότι θα επιτύχεις καλύτερη τιμή.
Και προπαντός παζάρι κάνεις εκεί που η καλύτερη τιμή μεταφράζεται σε κέρδος και όχι σε ζημία.
Ζητώντας μείωση από τον επαγγελματία στην μεσιτική αμοιβή αγοραπωλησίας , το μόνο που επιτυγχάνεις είναι να καθυστερήσεις την πώληση του ακινήτου σου. Γιατί  και οι μεσίτες, όπως όλοι οι επαγγελματίες, επιλέγουν να προωθήσουν στην αγορά το προϊόν με το μεγαλύτερο κέρδος.
Οι επαγγελματίες του real estate στην Ελλάδα πλήγηκαν όσο και οι ιδιοκτήτες από τις μειώσεις τιμών των ακινήτων , δεδομένου ότι αμείβονται με ποσοστό επι του τελικού τιμήματος και όχι με εφ άπαξ  προκαθορισμένη αμοιβή.
Αντιθέτως τα κόστη λειτουργίας τους παρέμειναν τα ίδια , σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, όπως σε συγκεκριμένα διαφημιστικά portals ακινήτων,  αυξήθηκαν.
Υπερπολλαπλασιάστηκε ο κόπος που καταβάλλεται για την προσέλκυση πελατών ,ενώ οι συνεχείς αλλαγές των νόμων και του φορολογικού πλαισίου,  απαιτούν πλέον καθημερινή ενημέρωση ώστε οι απαντήσεις στους εν δυνάμει αγοραστές , Έλληνες και μη, να είναι σαφείς και έγκυρες.
Η Epsilon team αμείβεται με minimum 2% στις αγοραπωλησίες , ποσοστό που διαμορφώνεται ανοδικά  σε ακίνητα με χαρακτηριστικά  που αυξάνουν τη δυσκολία πώλησης τους  και ένα μίσθωμα στις εντός Αττικής  ενοικιάσεις.
Στις προσφερόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες προώθησης των ακινήτων σε επιλεγμένα portals εξωτερικού , συνεργασία με μεσιτικά γραφεία εξωτερικού ,  έγκυρες απαντήσεις σε οποιοιδήποτε νομικό θέμα που αφορά στο ακίνητο από τις εξειδικευμένες  σε αγοραπωλησίες νομικες  εταιρείες ,  Π. ΛΙΑΡΤΗΣ – Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  και               Α. ΤΣΙΡΩΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ,  καθώς και ένα οικονομικό και κοινωνικό προφίλ του πελάτη στις περιπτώσεις ενοικίασης.

Εβίτα Ελ. Ελευθερουδάκη
broker/ owner
Epsilon team real estate Plus

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS: ΑΛΛΑΓΕΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων αποφάσισε το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. 2282/Β/22.7.201 (http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/ΦΕΚ_Β_2282-22.7.2016.pdf).

Στη νέα υπουργική απόφαση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής ρυθμίσεις:

•Επιτρέπεται η ανάληψη ποσού από τους δικαιούχους έως του ποσού των οκτακοσίων σαράντα (840) ευρώ κατʼ ανώτατο όριο, ανά δύο εβδομάδες.

•Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου και λήξη προθεσμιακής κατάθεσης  σε πιστωτικό ίδρυμα.

•Επιτρέπονται αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 22.7.2016, κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε μετρητά.

•Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η ανάληψη μετρητών, έως του ποσοστού 30% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 22.7.2016, μεταφέρονται από το εξωτερικό με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς στην Ελλάδα.

Οι αλλαγές και οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (capital controls), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν περιέχονται αναλυτικά, σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών http://www.hba.gr/.

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΛΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ...

Σε εφιάλτη εξελίσσεται η ιδιοκτησία ακινήτων στην Ελλάδα.
Εκτός από τον ΕΝΦΙΑ, νέα χαράτσια έρχονται για όσους θέλουν να προχωρήσουν στη μίσθωση των ιδιοκτησιών τους. Και όχι μόνο...
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα θελήσουν να νοικιάσουν ή να μεταβιβάσουν ένα ακίνητο θα πρέπει να συγκεντρώσουν τρία νέα έγγραφα.
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, πρόκειται για τα πιστοποιητικά:

  1. Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
  2. Πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας
  3. Βεβαίωση καταβολής ΤΑΠ (τέλος που εισπράττεται από τους δήμους μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ).

Αυτά τα πιστοποιητικά έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα:

  • Ενεργειακό πιστοποιητικό
  • Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Με βάση τους υπολογισμούς παραγόντων της αγοράς που επικαλείται η «Καθημερινή», αυτά τα τρία νέα έγγραφα ανεβάζουν το κόστος για κάθε ένα από τα κτίρια που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης ούτε λίγο ούτε πολύ στα 1.000 ευρώ.

Μάλιστα στην περίπτωση της Ταυτότητας Κτιρίου, της οποίας το κόστος υπολογίζεται μίνιμουμ στα 300 με 400 ευρώ και θα πρέπει να εκδοθεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να την ανανεώνουν ανά επτά έτη, γεγονός που ανεβάζει το κόστος, καθώς η κάθε ανανέωση απαιτείται να γίνεται από μηχανικό, ο οποίος έχει αμοιβή τουλάχιστον 300 ευρώ.

Πηγή:  iefimerida.gr

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταργείται εντελώς η άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την πιο αναλυτική ενημέρωση που έκανε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Πατούλης στο Δ.Σ. μετά την συνάντηση που είχε με την Υφυπουργό Ανάπτυξης κα Τζάκρη.

Με το νέο νομικό πλαίσιο οι δήμοι θα χορηγούν βεβαίωση χρήσεων γης, και ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνει απλά με fax το δήμο για την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας.

Ετσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής απαλλάσσεται από την αρμοδιότητα αφού δεν θα χορηγείται πια ούτε άδεια μουσικών οργάνων, ούτε προέγκριση.

Σύμφωνα όμως με τα όσα εξήγησε η κα Τζάκρη στον κ. Πατούλη ο ελεγκτικός ρόλος του δήμου παραμένει καθώς και το δικαίωμα για παράταση της άδειας μουσικής. Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει την επιχείρηση όταν διαπιστώνει ότι παραβιάζονται οι κανόνες λειτουργίας.

Πρόθεση του Υπουργείου είναι να μην υπάρχει καμία εμπλοκή αιρετού στην αδειοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει με τις οικονομικές δραστηριότητες πλανόδιου εμπορίου, όμως διευκρινίστηκε ότι η αλλαγή του νομικού καθεστώτος αδειοδότησης των επιχειρήσεων δεν αφορά την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων. Η αρμοδιότητα παραμένει στους δήμους ως έχει.

Ο δήμος λοιπόν παρεμβαίνει κατασταλτικά με υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο της τάξεως του 20% μέχρι 30% με μια διαδικασία που θα οριστεί από το υπουργείο. Τους ελέγχους θα υποστηρίζουν και θα επιθεωρούν και κλιμάκια του Υπουργείου.
Παράβολο θα συνεχίσει να υπάρχει για την χορήγηση βεβαίωσης των χρήσεων γης

πηγή: myota.gr

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΦΙΑ

Το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ανέστειλε επ' αόριστον την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ από πολίτη. Η ιδιοκτήτρια τριών ακινήτων η οποία υποχρεώνεται να καταβάλλει ετησίως 15.800 ευρώ υπέβαλε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν θα πληρώσει ούτε ευρώ μέχρι να συζητηθεί η κύρια υπόθεση.
Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη και αυτό αναμένεται να γίνει σε περίπου 4 χρόνια, λόγω της πληθώρας υποθέσεων που εισάγονται, κάθε χρόνο, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και δικάζονται κατά προτεραιότητα.
Στο σκεπτικό του δικαστηρίου αναφέρεται ότι ο φόρος επιβάλλεται με βάση την αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, αλλά εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην αποπληρωμή του, το ακίνητο κατάσχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και βγαίνει σε πλειστηριασμό, με βάση την εμπορική αξία του.
Η ιδιοκτήτρια έχει στην κατοχή της τρία ακίνητα:μία κατοικία στην Καλαμαριά και μία κατοικία κι ένα εμπορικό οίκημα στο Πανόραμα, με αντικειμενική αξίας 1,8 εκατ.ευρώ, με δεδομένα του 2007, βάσει των οποίων υπολογίστηκε ο ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με την εκτίμηση ειδικής εκτιμήτριας ακινήτων, η εμπορική τους αξία σήμερα υπολογίζεται σε λιγότερα από 430.000 ευρώ. Το Ελληνικό Δημόσιο, όμως, απαίτησε την καταβολή  ΕΝΦΙΑ άνω των 15.800 ευρώ ετησίως (κύριος φόρος  3.960 ευρώ και συμπληρωματικός φόρος 11.842 ευρώ), για ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ.
"Ο ΕΝΦΙΑ υπολογίστηκε με την αντικειμενική αξία ενώ υπάρχει η δυνατότητας από το δικαστήριο να υπολογίσει  τον φόρο των συγκεκριμένων ακινήτων με την εμπορική τους αξία, όπως νομοθέτησε  το κράτος (από 1η Ιανουαρίου 2016) με τον αναμορφωμένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ)" επισήμανε στη Voria.gr ο δικηγόρος της ιδιοκτήτριας Κωνσταντίνος Κοπατσάρης.


Πηγή: http://www.voria.gr

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΣΗΜΑ ΕΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Σκεφτήκατε ποτέ να γίνετε...Ξενοδόχος! Μάλλον όχι. Με το νέο όμως νόμο για τις τουριστικές κατοικίες/Επαύλεις σε συνδυασμό με τις απίστευτες δυνατότητες του διαδικτύου, είναι σίγουρο ότι πολλοί θα το σκεφτούν σοβαρά...  Ας γίνω όμως περισσότερο σαφής:
Αναρίθμητες εξοχικές κατοικίες, έχουν απομείνει πλέον αχρησιμοποίητες από τους ιδιοκτήτες τους τα τελευταία χρόνια. Η μεγάλη κρίση της χώρας μεταξύ άλλων είχε σαν αποτέλεσμα και τη συντόμευση των διακοπών. Οι επισκέψεις στο εξοχικό, αραίωσαν ή έγιναν μικρότερης διάρκειας. Στους πιο απομακρυσμένους προορισμούς σταμάτησαν εντελώς. Η συρρίκνωση των εισοδημάτων δυσκόλεψε σε μεγάλο βαθμό την συντήρησή των εξοχικών, ενώ η νέα φορολογία για τα ακίνητα, η οποία φαίνεται ότι θα διατηρηθεί και από την νέα Κυβέρνηση, προβληματίζει, και προϊδεάζει για την δημιουργία μεγάλων έλλειμμάτων στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Ένα μεγάλο ακίνητο δεν είναι εύκολο να εκποιηθεί όταν δεν είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες. Η συμβατική ενοικίαση δεν μπορεί πλέον να λύσει το πρόβλημα, αφού υπάρχει ταυτόχρονα μεγάλη προσφορά, και μικρή, σχεδόν μηδενική, ζήτηση. Επομένως οι κάτοχοι τέτοιων ακινήτων αναζητούν εναγωνίως, κάποια άλλη λύση. Ως μία τέτοια λύση σήμερα προσφέρεται η συχνή και βραχυπρόθεσμη εποχιακή εκμίσθωση. Είναι μία μέθοδος εκμετάλλευσης, που είναι παρόμοια με αυτή των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.
Εδώ όμως μπαίνουν μία σειρά από δυσκολίες που μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν ανυπέρβλητες, για όποιον δεν ήταν επαγγελματίας του τουρισμού. Η κατάταξη κατοικιών στους γνωστούς τύπους τουριστικών καταλυμάτων (Επαύλεις ή τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες) είχαν προβλεφθεί από την σχετική νομοθεσία, αλλά η απόκτηση της σχετικής άδειας ΕΟΤ, ήταν μία δαπανηρή και μακροσκελής διαδικασία που δεν κατέληγε πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο επίδοξος «ξενοδόχος» έπρεπε να εμπλακεί σε ένα κυκεώνα γραφειοκρατίας, εξόδων και φορολογικής έκθεσης για ένα δυσανάλογα μικρό επιχειρηματικό αποτέλεσμα.
Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι, πολλοί ιδιοκτήτες παρέκαμψαν την περιττή αυτή γραφειοκρατία, νοικιάζοντας τα σπίτια τους παράνομα, με αποτέλεσμα να προκαλούν τεράστια ζημιά στον κρατικό προϋπολογισμό και νευρική κρίση στους επαγγελματίες ξενοδόχους που έβλεπαν να χάνεται με αυτόν τον τρόπο, ένα σεβαστό ποσοστό από τον δικό τους κύκλο εργασιών.
Μεχρις, όμως, εδώ! Η πολιτεία έπιασε επιτέλους το μήνυμα.
Απλοποίησε ουσιαστικά τη διαδικασία αδειοδότησης των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων (επιπλωμένες επαύλεις και τουριστικές κατοικίες) με τροπολογία των υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών, την οποία συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο για τον ΕΟΤ.
Με την τροπολογία αυτή παρακάμπτεται το μεγαλύτερο μέρος των κριτηρίων για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου, καθώς και των προδιαγραφών της αρχιτεκτονικής μελέτης για την μετατροπή μίας υπάρχουσας κατοικίας σε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι δαπάνες για τις σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις και συρρικνώνεται σημαντικά ο χρόνος απόκτησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΕΟΤ.
Αλλά το πιό σημαντικό είναι ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να λειτουργήσει το κατάλυμα ως ιδιώτης. Η εκμίσθωση των επαύλεων ή/και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών γίνεται με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό που θεωρείται στη ΔΟΥ εντός 15 ημερών.
Φορολογείται αυτοτελώς, για το αποκτώμενο εισόδημα με σχετικά χαμηλό φόρο (11% μέχρι 12000/έτος και 33% για το υπερβάλλον), και δεν έχει καμμία άλλη υποχρέωση (πχ δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην ΔΟΥ, ούτε να ασφαλιστεί σε κάποιον ασφαλιστικό οργανισμό). Κάθε ιδιώτης μπορεί να διαθέτει έως 2 τουριστικές επαύλεις χωρίς να απαιτηθεί να κάνει έναρξη τουριστικού επαγγέλματος.
Συμπέρασμα, αν διαθέτετε επιπλωμένη εξοχική κατοικία κατά προτίμηση σε παραθαλάσσια ή/και τουριστική περιοχή, αλλά και σε κέντρο τουριστικής πόλης όπως η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο κλπ, μπορείτε εύκολα να την μετατρέψετε σε επίσημη τουριστική κατοικία, και να την εκμισθώνετε 3 μήνες το χρόνο, σε τουρίστες, με πολύ ικανοποιητικά μισθώματα. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να αναμειχθείτε προσωπικά με την διαδικασία της εύρεσης, της εξυπηρέτησης των πελατών, τότε υπάρχουν εξειδικευμένα γραφεία που μπορούν να το κάνουν με ένα μέρος του τιμήματος.
Με την ανερχόμενη φέτος ζήτηση τουριστικού προϊόντος για τους περισσότερους προορισμούς στην Ελλάδα, και την ήδη σε εφαρμογή απλούστευση της διαδικασίας απόκτησης του ΕΣΛ, είναι ευκαιρία για πολλούς ιδιοκτήτες να μετριάσουν τις συνέπειες της υποτίμησης των ακινήτων τους, και να αποκτήσουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο εισόδημα.
ΠΗΓΗ:  Μιχάλης Σεϊτανίδης κ Συνεργάτες Αρχιτέκτονες

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Διεκδικούν και ελπίζουν ...

Δικαστικά προβλήματα θα αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά ο ΕΝΦΙΑ καθώς συνεχίζεται το μπαράζ προσφυγών για τις αντικειμενικές αξίες.

Οι προσφυγές ήταν αυτές που ανάγκασαν την κυβέρνηση να μειώσει τις αξίες μετά την απόφαση του ΣτΕ. Τώρα εκατοντάδες ιδιοκτήτες προσφεύγουν εκ νέου στα δικαστήρια και θα γίνει νέα πιλοτική δίκη άμεσα, πιθανότατα εντός του Ιουνίου στην Ολομέλεια ΣτΕ.

Μόνο στο ανώτατο δικαστήριο έχουν προσφύγει μέχρι στιγμής πάνω από 300 ιδιοκτήτες ακινήτων από όλη τη χώρα, επιδιώκοντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η υπουργική απόφαση (ΠΟΛ 18-1-16) που παρά την πρόσφατη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ (4446/15) διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τις αντικειμενικές αξίες, αφού πρόβλεψε μειώσεις το πολύ έως 20% (σε σύγκριση με τις υπερβολικές τιμές του 2007), ενώ σε αρκετές περιοχές καθόρισε είτε ελάχιστες είτε μηδενικές μειώσεις.

Στον νέο γύρο προσφυγών, που έχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν δεκτές με βάση τη νομολογία που χάραξε το ΣτΕ (στις πρόσφατες αποφάσεις-τελεσίγραφο προς το υπουργείο Οικονομικών να ρίξει τις τιμές αναδρομικά από 21-5-15), πολλοί ιδιοκτήτες συμμετέχουν ομαδικά στα σχετικά δικόγραφα, ενώ μόλις βγουν τα πρώτα «ραβασάκια» για τον ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους θα ακολουθήσει «μπαράζ» ενδικοφανών προσφυγών στο υπουργείο Οικονομικών και αμέσως μετά αγωγές στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Νομικοί κύκλοι προεξοφλούν ότι η Δικαιοσύνη θα υποστεί αυτήν τη φορά «οξύτατο έμφραγμα» και θα «φρακάρει» από δεκάδες (ίσως και εκατοντάδες) χιλιάδες προσφυγές κατά της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Η τακτική του υπουργείου Οικονομικών να κρατήσει τις ίδιες τιμές σε κάποιες περιοχές και σε άλλες να προβλέψει μειώσεις έως 20% αγνοεί τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή –τονίζουν στις προσφυγές- και διατηρεί τη φορολόγηση με τιμές μεγαλύτερες από τις πραγματικές.

Ετσι όμως οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται φορολογικά με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στην αξία της περιουσίας τους, με αποτέλεσμα να απειλείται αυτή σε πολλές περιπτώσεις με δήμευση, αφού δεν λαμβάνεται ταυτόχρονα υπόψη το εάν έχουν πλέον τη φοροδοτική ικανότητα, λόγω και της περικοπής εισοδημάτων, μισθών, συντάξεων και ό,τι άλλου έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη μεγάλη οικονομική κρίση. Πολλοί μάλιστα επισημαίνουν τον κίνδυνο να κληθούν να πληρώσουν ακόμα μεγαλύτερα ποσά με την αλλαγή συντελεστών, αφού το υπουργείο Οικονομικών, παρά τις αναγκαστικές μειώσεις, εξακολουθεί να προϋπολογίζει τα ίδια έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ.

Στις προσφυγές επικαλούνται μάλιστα οι ιδιοκτήτες ότι στις αποφάσεις του ΣτΕ που επέβαλαν στο κράτος να μειώσει τις αντικειμενικές, υπογραμμίζεται με βάση επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ότι το διάστημα 2008-2013 επήλθε συνολική μείωση της αξίας των ακινήτων κατά 33,4% και ακολούθησε πτώση 16,9% το 2013, άλλο 7,5% το 2014 και άλλο 5,4% το 2015.
Πηγή e-red

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Αγορές με πληρωμή στα … ξένα !

Από τις αγορές ό,τι νάναι , πήγαμε στις αγορές με μέτρο και αυστηρά κριτήρια, περάσαμε μια τριετία στις αγορές μεγάλης ευκαιρίας και καταλήξαμε από τον Σεπτέμβριο του 2015 μετά τα capital control , στις αγορές με πληρωμή στο εξωτερικό.
Όσοι έβγαλαν χρήματα εκτός Ελλάδος την εποχή της μεγάλης ανασφάλειας εν όψει αριστερής κυβέρνησης , έχουν σήμερα τη δυνατότητα να αγοράσουν τα καλύτερα σπίτια στις φθηνότερες τιμές. Και αυτό γιατί οι πωλητές ακινήτων στα prime locations της χώρας, Κολωνάκι, Ανάκτορα, Ψυχικό, Φιλοθέη , Γλυφάδα, Μύκονο κλπ είναι όλοι τους άνθρωποι που είχαν από παλιά λογαριασμό εξωτερικού και μόνο εκεί επιθυμούν να εισπράξουν το τίμημα της πώλησης.
Μια απολύτως νόμιμη συναλλαγή εφ όσον και οι δυο πλευρές έχουν νόμιμους λογαριασμούς εξωτερικού . Ο φόρος πληρώνεται στην Ελλάδα και το τίμημα , είτε με επιταγή τραπέζης εξωτερικού στον πωλητή ,  ο οποίος την καταθέτει στη δική του επίσης τράπεζα εξωτερικού, είτε με μεταφορά απο λογαριασμό σε λογαριασμό.
Κανείς πλέον δεν εμπιστεύεται τις Ελληνικές τράπεζες και προπαντός τις κυβερνητικές υποσχέσεις ότι δεν υπάρξει κούρεμα καταθέσεων δεδομένου ότι αντίστοιχες διαβεβαιώσεις έγιναν και μια μέρα πρίν την επιβολή των capital control. Όπως ακριβώς η παραβολή του βοσκού με τον λύκο ...

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

"ΠΑΙΧΝΙΔΙ" ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ

«Νεκρό» έτος και το 2016, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ακινήτων, καθώς θα συνεχιστεί η «φοροκαταιγίδα» στην «ιερή αγελάδα»
της Μαρίας Ακριβού
Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει το θέμα των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα, αφού κάθε εβδομάδα και ένα στέλεχος της κυβέρνησης προβαίνει σε μια διαφορετική δήλωση, κάνοντας τους παράγοντες της αγοράς να απορούν για το εάν τελικά θα αυξηθούν ή θα μειωθούν –και σε ποιες περιοχές– οι αντικειμενικές αξίες, τη στιγμή που απόφαση του ΣτΕ επιτάσσει την αναπροσαρμογή τους στα επίπεδα των αγοραίων. Οι νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων, οι οποίες θα είναι, από ό,τι φαίνεται, μειωμένες κατά 5%-20% στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στον Ιανουάριο και να τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από την 21η Μαΐου 2015, επηρεάζοντας 20 φόρους και τέλη που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα.
Όπως όλα δείχνουν, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει μειώσεις της τάξης του 5% σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 1.500 ευρώ/τ.μ., 15% με 20% εκεί όπου οι τιμές ζώνης κυμαίνονται μεταξύ 1.500 και 3.000 ευρώ/τ.μ. και 10% στις περιοχές όπου οι τιμές ζώνης αγγίζουν τις 4.000 ευρώ/τ.μ. Την ίδια ώρα, παράγοντες της κτηματαγοράς μιλούν στο «Π» και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για μια ακόμη καταστροφική χρονιά.
«Επιβραβεύονται, τελικά, όσοι δεν πληρώνουν»
Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει τελικά με τις αντικειμενικές αξίες, ένα ζήτημα που, όπως δηλώνει στο «Π», ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, κ. Στράτος Παραδιάς, τα τελευταία 30 χρόνια η πολιτική εξουσία το χειρίζεται ως πολιτικό και όχι ως οικονομικό μέγεθος, χωρίς να υπολογίζει την αγορά. Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει, μάλιστα, τη δυσκολία εξεύρεσης των πραγματικών αξιών για τα ακίνητα, καθώς, όπως λέει χαρακτηριστικά, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί σε μια ανύπαρκτη, πλέον, αγορά. «Ειλικρινά αναρωτιέμαι σε τι τιμές θα καταλήξει τελικά το κράτος για τα ακίνητα, όταν η χώρα υφίσταται γενικότερη εσωτερική υποτίμηση στις τιμές και στα αγαθά και όταν η δημοσιονομική απόδοση των φόρων θα πρέπει να μείνει στα ίδια επίπεδα. Δεν μπορούν να τιμωρούνται διαρκώς με πρόσθετη επιβάρυνση φόρων αυτοί που πληρώνουν στην ώρα τους και να επιβραβεύονται εκείνοι που έπρεπε να πληρώσουν λίγα και δεν το έκαναν, ούτε να πιστεύεται ότι τα έσοδα θα αυξηθούν από τους ξένους. Αυτό είναι «αστικός μύθος». Οι ξένοι επενδυτές δεν πρόκειται να αγοράσουν τα πάντα. Ενδιαφέρονται μόνο για ακίνητα υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος».
Ανάπτυξη μεταξύ 1%-1,5% το 2017
Άμεσα μείωση των αντικειμενικών αξιών ζητά και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος, Γιάννης Ρεβύθης, ενώ εξηγεί πως ουσιαστικά με την απόφαση του ΣτΕ δίνεται εντολή ώστε να αναθεωρηθούν οι τιμές των ακινήτων, οι οποίες τα τελευταία εννέα χρόνια δεν έχουν αλλάξει. Υπάρχουν, δε, πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές είναι έως και 50% ανεβασμένες από τις κανονικές.
Ο κ. Ρεβύθης εκτιμά πως μια ενδεχόμενη μείωση των αντικειμενικών αξιών θα επιφέρει μικρό πλήγμα στα έσοδα του κράτους, ενώ υπογραμμίζει πως η «χασούρα» θα μπορούσε να καλυφθεί με την επιβολή μεγαλύτερου φόρου στα μεγαλύτερα ακίνητα. «Οι εναλλακτικές επιλογές σε αυτή την περίπτωση είναι δύο: Η εύκολη λύση είναι να προβεί το κράτος σε αναπροσαρμογή με βάση τις τιμές ζώνης ανά ποσοστό. Ωστόσο, η πιο σωστή επιλογή θα ήταν να αλλάξουν οι τιμές κατόπιν έρευνας και στοιχείων που θα έχουν δοθεί από τις κτηματομεσιτικές εταιρείες που έχουν και την καλύτερη εικόνα της αγοράς».
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος επισημαίνει πως, παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή η ελληνική αγορά ακινήτων, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών παραμένει έντονο, γεγονός που αποδίδεται στις ελκυστικές τιμές που υπάρχουν, στην golden visa, καθώς και στις αποκρατικοποιήσεις που γίνονται, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, περιοχών που αν μη τι άλλο θεωρούνται «φιλέτα». «Οι “παίκτες” που έρχονται να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στη χώρα, φυσικά, και δεν θα το έκαναν, εάν υπήρχε ο κίνδυνος να τα χάσουν. Εκτιμώ ότι το 2017 η εν λόγω αγορά θα καταγράψει ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ 1% και 1,5%».
Σοβαρές επιπτώσεις των capital controls στην κτηματαγορά
Ως χρονιά σταθεροποίησης χαρακτηρίζει το 2016 για την αγορά ακινήτων ο ιδιοκτήτης της RE/MAX Athmonon, κ. Giorgio Capocci, εκτιμώντας πως από το 2017 και έπειτα θα υπάρξει μία μικρή και σταδιακή ανάκαμψη. Για να γίνει, όμως, κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρξει –αν όχι μειώσεις στους συντελεστές φορολόγησης των ακινήτων–, τουλάχιστον, ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, ενώ μεγάλο ερώτημα παραμένει το πώς θα κινηθούν οι τράπεζες με τα ακίνητα από τα «κόκκινα» δάνεια. «Η εκτίμησή μου είναι ότι θα μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες σε κάποιες περιοχές, όπως τα βόρεια προάστια, αλλά δεν θα αυξηθούν σε αυτές που θα έπρεπε, όπως για παράδειγμα στα δυτικά προάστια. Παράλληλα, επειδή τα έσοδα από τη φορολόγηση των ακινήτων δεν πρέπει να μειωθούν, προβλέπω αυξήσεις στους φόρους που αφορούν τα ακίνητα, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι όποιες μειώσεις». Ο κ. Capocci προσθέτει πως από τις αρχές του 2015 οι τιμές ακινήτων στα βόρεια προάστια έχουν μειωθεί κατά περίπου 5%.
Όσο για την εικόνα που διαμορφώνεται σχεδόν ένα εξάμηνο μετά την επιβολή των capital controls και αν πράγματι έχει ξεπεραστεί το αρχικό σοκ, ο ίδιος απαντά πως τα capital controls επηρέασαν σημαντικά την ελληνική κτηματαγορά, καθώς εμπόδισαν μεγάλο μέρος των μεταβιβάσεων. Όσα, δηλαδή, ακίνητα είχαν έστω και μικρό δάνειο δεν κατάφεραν τελικά να πουληθούν, καθώς η νέα ΠΝΠ επιτρέπει πλέον την πρόωρη εξόφληση δανείου, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου. «Παρατηρείται, δε, το φαινόμενο οι ξένοι να διατηρούν ενεργό το ενδιαφέρον τους, αλλά να παραμένουν διστακτικοί λόγω των συνεχών αλλαγών στη φορολόγηση των ακινήτων. Το ενδιαφέρον τους εκφράζεται, κυρίως, για ακίνητα σε νησιά ή κοντά σε θάλασσα».
«Crash test» οι Σκουριές για την αγορά ακινήτων
Την άποψη πως η κυβέρνηση δεν έχει κανένα περιθώριο να προβεί σε αυξήσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά σε καθολικές μειώσεις σε όλο το φάσμα των τιμών ζώνης ανά την επικράτεια, εκφράζει ο Θεολόγος Μπόσδας, διευθυντής πωλήσεων της Kensington Finest Properties International AG. «Η εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών είχε προδιαγραφεί, ήδη, από το 1ο μνημόνιο και έχει καθυστερήσει να εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα εδώ και χρόνια οι ιδιοκτήτες να υπόκεινται σε παράλογους φόρους, με βάση τόσο την πλασματική αποτίμηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας όσο και τους αυξημένους φορομπηχτικούς μηχανισμούς που αναπτύχθηκαν εις βάρος των ακινήτων».
Αναφερόμενος στα capital controls, κάνει λόγο για ουσιαστικό «πάγωμα» της κτηματαγοράς, με ακύρωση όχι μόνο τοποθετήσεων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, αλλά και επενδυτικών κινήσεων από το εξωτερικό, μειώνοντας ακόμα και τον ρυθμό έκδοσης αδειών παραμονής σε ξένους που έκριναν πολύ επισφαλή την –έστω και προσωρινή– παραμονή των κεφαλαίων τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έως ότου ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία. «Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ενθάρρυνε κάπως τις ελπίδες τους, πλην, όμως, η αντιστροφή της τάσης απαιτεί και πάλι μεγάλη προσπάθεια από την ίδια κυβέρνηση, που έδιωξε μακριά κάθε ελπίδα να θεωρήσουμε την κατοικία ως ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο».
Ο ίδιος εκτιμά πως η συνέχιση της «φοροκαταιγίδας» που πλήττει τα ακίνητα, το ανύπαρκτο, πλέον, παραγόμενο εισόδημα, καθώς και οι χαμηλές τιμές στις οποίες πραγματοποιούνται οι όποιες πράξεις δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για ανάκαμψη της κτηματαγοράς εντός του 2016. «Πεποίθησή μου είναι πως η εναρμόνιση των τιμών ζώνης με τα πραγματικά δεδομένα θα λειτουργήσει μόνο ανακουφιστικά για τους ιδιοκτήτες και δεν θα μεταφραστεί σε ικανή ζήτηση και αυξημένες τιμές, καθώς τα μακρο-οικονομικά της χώρας και η χειραγώγηση της ελληνικής οικονομίας με πολιτικά και μόνο κριτήρια θα στείλουν την ελπίδα για οικονομική ανάκαμψη της χώρας στα βράχια και στις καλένδες, μέχρι το τέλος της δεκαετίας».
Τέλος, αναφέρει πως οι εξελίξεις στις Σκουριές θα παίξουν καταλυτικό ρόλο ως προς το επενδυτικό στίγμα που θέλει να αφήσει η Ελλάδα στο εξωτερικό, είτε αυτό αφορά μεγάλες επενδύσεις υποδομών, είτε την απόκτηση βίζας και την απόκτηση μιας παραθεριστικής κατοικίας. «Η έλλειψη στρατηγικής και ρεαλιστικών στόχων στην ανάπτυξη της οικονομίας, η ανυπαρξία πλάνου στη διαχείριση των τουριστικών επενδύσεων δρουν απωθητικά, κάνοντας τους ξένους επενδυτές είτε να προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά τιμήματα, για να αποφύγουν πιθανούς πολιτικούς κινδύνους, είτε να τηρούν στάση αναμονής έως ότου κατακαθίσουν οι… στάχτες».
 Παρασκήνιο 16/01

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ Η 5η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ !!!

Οι 40 εκατομμύρια ταξιδιώτες από 150 χώρες του κόσμου που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Airbnb ψήφισαν τις καλύτερες γειτονιές απ’ όλο τον κόσμο ανεβάζοντας το Κουκάκι στην Αθήνα στην πέμπτη θέση!

Το Airbnb είναι υπηρεσία ενοικίασης διαμερισμάτων για ταξιδιώτες και την εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο.

Οι γειτονιές διακρίθηκαν με βάση τα παρακάτω κριτήρια: τοιχογραφίες δρόμων, γκαλερί, εστιατόρια, παραδοσιακά εμπορικά κέντρα κλπ.

Το δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει χαρακτηριστικά : «Το Κουκάκι της Αθήνας που βρίσκεται κοντά στην Ακρόπολη χαρακτηρίζεται ως το σπίτι αρχαίων θησαυρών. Επιπλέον γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για τον δρόμο της περιοχής με τις τοπικές ψησταριές, εστιατόρια, μπυραρίες κλπ».

Η λίστα με τις 16 καλύτερες γειτονιές του κόσμου:

1. Chuo-ku στην Οσάκα, Ιαπωνία (αύξηση 7000%)

2. Banglampoo στην Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη (αύξηση 1230%)

3. Brickfields, Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία (αύξηση 1200%)

4. Capucins σε Μπορντό, Γαλλία (αύξηση 950%)

5. Κουκάκι στην Αθήνα, Ελλάδα (αύξηση 800%)

6. Triana στη Σεβίλλη, Ισπανία (αύξηση 750%)

8. Kaneohe στο Oahu, ΗΠΑ (αύξηση 320 %)

9. Meireles σε Fortaleza, Βραζιλία (αύξηση 285%)

10. Ρομά Sur στην Πόλη του Μεξικού, Μεξικό (αύξηση 275%)

11. Oak Lawn στο Ντάλας, ΗΠΑ (αύξηση 260%)

12. Poncey - Highland στην Ατλάντα, GA (αύξηση 240%)

13. Περιοχή VII στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία - αύξηση 145%

14. Το Bukit Χερσονήσου, Μπαλί (αύξηση 130%)

15. Richmond στη Μελβούρνη, Αυστραλία (αύξηση 126%)

16. Συντάγμα στο Μπουένος Άιρες, Αργεντινή (αύξηση 125%)

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Την Κυριακή ενημερωνόμαστε έγκυρα για να προσφέρουμε πραγματικές και … ΣΟΒΑΡΕΣ υπηρεσίες στους πελάτες μας.
Επειδή μεσίτης πλέον δεν νοείται όπως παλιά ο καλός δημοσιοσχεσίτης αλλα ο καλά ενημερωμένος επαγγελματίας που προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται μέχρι την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας στον πελάτη του, είναι υποχρέωσή μας να  έχουμε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.
Οι νόμοι που αφορούν στα ακίνητα ατέλειωτοι και η υποχρέωσή μας να τους γνωρίζουμε ανελαστική.
Χωρίς ειδικές γνώσεις πλέον είναι αδύνατον να φανούμε χρήσιμοι στους πελάτες μας και να δικαιολογήσουμε την αμοιβή μας.
Γι αυτό πρέπει όλοι να παρευρεθούμε την Κυριακή 10/1/2016 στην αίθουσα Τερψιχόρη C του Χίλτον στις 11 το πρωί για να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες δυο σημαντικών νομικών για θέματα που αφορούν στους πελάτες μας. Θα μπορούσαμε να καλέσουμε και πελάτες μας πωλητές ή και αγοραστές που επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τον ΕΜΦΙΑ, ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ.