Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

WISH YOU A ... SMILY 2013 :)

Εβίτα Ελευθερουδάκη
Άλέξανδρος Δεμερτζής
Μαίρη Κατηφόρη
Δημήτρης Πανταζής
Εσμεράλδα Παπαγιαννοπούλου

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για να λειτουργήσει νόμιμα ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να πληρεί ορισμένους όρους και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό κάθε τέτοιας χρήσης κατάστημα πρέπει να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη άδεια που εκδίδεται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα εφόσον η λειτουργία τους επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων, τη φυσιογνωμία και την αισθητική των πόλεων και τις εν γένει λειτουργίες τους.
Η αδειοδότηση μπορεί να διαρκέσει από λίγες εβδομάδες έως μερικά χρόνια. Σημαντικό είναι, ο ενδιαφερόμενος να απευθύνεται σε Μηχανικό (Αρχιτέκτονα, Πολιτικό μηχανικό κτλ) με εμπειρία στην έκδοση αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος,  προτού προβεί σε μίσθωση οιουδήποτε ακινήτου, ώστε να γίνει ένας προέλεγχος σε μια σειρά θεμάτων όπως η νομιμότητα του κτιρίου, αν υπάρχουν χώροι οι οποίοι είναι αυθαίρετοι και χρήζουν τακτοποίησης, εάν χρειάζεται αλλαγή χρήσης στην πολεοδομία και φυσικά αν οι χώροι του καταστήματος  είναι κατάλληλοι για την χρήση που  προορίζεται .Προσοχή θέλουν και οι χρήσεις γης καθώς επίσης και πιθανές αποσπασματικές αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, Νομαρχιών κλπ.
Η σωστή σειρά των διαδικασιών, η αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων και ο συνδυασμός της εκτέλεσης εργασιών και κατάθεσης των δικαιολογητικών στο σωστό χρόνο, μπορεί να συντομεύσει κατά πολύ τις διαδικασίες, να μειώσει τα έξοδα εγκατάστασης και να καταστήσει την επιχείρηση κερδοφόρα άμεσα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ

              Ως καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος νοούνται:
·         όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων διέπεται από υγειονομικές διατάξεις ή τον υγειονομικό κανονισμό και στα οποία γίνεται παρασκευή, διάθεση, εμπορία ή αποθήκευση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, όπως είναι κυρίως τα καταστήματα που διέπονται από την Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη και
·         καταστήματα και επιχειρήσεις τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως κομμωτήρια, κουρεία, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία κλπ. που διέπονται από διαφορετικές υγειονομικές διατάξεις.
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στην κατ’ αρχήν εξέταση της δυνατότητας ή μη, ίδρυσης συγκεκριμένου καταστήματος ή επιχείρησης σε συγκεκριμένη περιοχή μετά από προέλεγχο του αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Κατά τον προέλεγχο ο δήμος ή η κοινότητα εξετάζει εάν η λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος ή της επιχείρησης είναι συμβατή καταρχήν με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει:
τις χρήσεις γης, δηλαδή αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων γης,
την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος
την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων,
την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.

      Επομένως κατά το στάδιο της προέγκρισης δεν εξετάζονται όροι και προϋποθέσεις που τίθενται από τις υγειονομικές διατάξεις και αφορούν π.χ στη νομιμότητα του κτιρίου ή στις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια κλπ. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται μετά τη χορήγηση προέγκρισης.


Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Δήμο ή στην Κοινότητα αίτηση, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, τις προσφερόμενες υπηρεσίες,την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας μόνο:
διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής με ένδειξη της θέσης του ακινήτου, από την απεικόνιση του οποίου μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται από το υπό ίδρυση κατάστημα,
εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών από το οποίο να προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η συγκεκριμένη χρήση.


      Για την προέγκριση αποφασίζει η δημαρχιακή επιτροπή, αν πρόκειται για δήμο, ή το κοινοτικό συμβούλιο, αν πρόκειται για κοινότητα.
Εφόσον το αίτημα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, τότε η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει την προέγκριση  ίδρυσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα.

Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.


Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης με δυνατότητα παράτασης για δύο (2)ακόμα μήνες, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις ( υγειονομικές,πυροσβεστική κλπ) για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Επίσης οφείλει να καταβάλει το παράβολο που προβλέπεται από την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 533 Β’ /30-4-2002 ) όπως κάθε φορά ισχύει.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αντικαθίσταται με νέα χωρίς τήρηση περαιτέρω διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Μεταβίβαση της επιχείρησης σε νέο πρόσωπο εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά,   επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή ουσιώδης  τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.
Μίσθωσης ή υπομίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται από έγραφο βέβαιης χρονολογίας υπο τις προυποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης
Αποχώρησης ή αντικατάστασης του νομίμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης
Αλλαγή επωνυμίας.

Κατά την μεταβίβαση αδείας πέραν από το προβλεπόμενο παράβολο, τα ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση το κατάστημα οφείλει να έχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ.


Ο ενδιαφερόμενος που ζητά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος και ανάλογα με το είδος αυτού, μπορεί να ζητήσει και:
 άδεια λειτουργίας μουσικής ή/και
 άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλει το σχετικό αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα δικαιολογητικά που προσκομίζει μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήματος, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια. 

Για τη διευκόλυνση των πελατών της EPSILON TEAM real estate PLUS ,η εταιρεία ξεκίνησε επίσημη συνεργασία με τους μελετητές Δέσποινα Ταμπακοπούλου και Κωνσταντίνο Μπακατσέλο,οι οποίοι  έναντι minimum αμοιβής, διερευνούν τις δυνατότητες έκδοσης άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος για οποιοδήποτε κατάστημα εντός Αττικής. Τα απαραίτητα για τη διερεύνηση δικαιολογητικά είναι τα εξής
ü  Οικοδομική άδεια του κτιρίου
ü  Κάτοψη καταστήματος εγκεκριμένη απο την πολεοδομία 
ü  Διεύθυνση ακινήτου 

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΑΠΛΩΣ … ΠΛΗΡΩΝΕΙ

Είναι λίγα τα χρόνια που ασχολούμαι με τα μεσιτικά πολλά όμως αυτά που ασχολούμαι με τις ανθρώπινες συμπεριφορές και την επικοινωνία.
Και σε όλα αυτά τα χρόνια συνάντησα , μελέτησα και  επικοινώνησα  με  ψεύτες, κλέφτες, δολοφόνους, πολιτικούς, αθώους, ένοχους, άνεργους, αλλοδαπούς,  οικογενειάρχες, πλούσιους και φτωχούς.  Στη δημοσιογραφία έπρεπε να τους μελετήσω για να τεκμηριώσω το θέμα μου , να βγάλω τη σωστή είδηση και να μην εκτεθώ. Στη μεσιτεία είναι απαραίτητο  να τους … μελετήσω προκειμένου  να τους καθοδηγήσω στο σωστό για τον χαρακτήρα τις ανάγκες και τις πραγματικές τους επιθυμίες ακίνητο .
Οι άνθρωποι ήταν και παραμένουν ένας διαφορετικός γρίφος ο καθένας ,που αν τον λύσεις θα επικοινωνήσεις. Ο κάθε ένας θέλει τη δική του διαφορετική αντιμετώπιση, θέλει άλλο ύφος και διαφορετικά επιχειρήματα κάθε φορά για να πεισθεί να αγοράσει την καλύβα  ή το παλάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο.
Εκτός από τους παντρεμένους άνδρες.  Είναι η μόνη κατηγορία ανθρώπων που πείθονται όλοι με το ίδιο επιχείρημα. Τη σύζυγο.
Στην αρχή της μεσιτικής μου καριέρας, το 2008, συνάντησα τον πρώτο … σύζυγο.
Άσχετη  τότε με το θέμα «πουλάω ακίνητο σε ζευγάρι» , του έδειξα ένα εξαιρετικό ακίνητο στη Φιλοθέη. Εκείνος ενθουσιάστηκε , μου ζήτησε κατόψεις, ενθουσιάστηκα και εγώ γιατί νόμιζα ότι έκλεισα την πρώτη μου δουλειά , κάναμε τρεις ή τέσσερις επισκέψεις στο ακίνητο , εκείνος μου έδειξε  που θα έβαζε το τραπέζι με το σκάκι του, εγώ πέρασα από Βουκουρεστίου και διάλεξα  το μοντέλο της  luis Vuitton που θα αγόραζα την επομένη του συμβολαίου και κλείσαμε το τελευταίο ραντεβού στο ακίνητο για να το δεί και η σύζυγος που ήταν σίγουρος ότι θα πέταγε από τη χαρά της.
Κυριακή μεσημέρι έξω από το ακίνητο, γωνιακό ήταν θυμάμαι και νεόδμητο. Φθάνει το ζεύγος με … θωρακισμένη Mercedes, εκείνος αθλητικός τύπος γύρω στα 40 , με φόρμα γκρί Nautica και λευκό     t-shirt  , βγαίνει γρήγορα από τη θέση του οδηγού και ανοίγει την πόρτα της συζύγου. Εκείνη ,μεταξύ μας τώρα , δέκα κλάσεις χειρότερη από τον αγοραστή μου, ξανθιά με μαύρη ρίζα, σώμα αχλάδι, τεράστια περιφέρεια, φοράει στενή κόκκινη φούστα με ξηλωμένη λόγω … πίεσης την πιέτα στο πίσω μέρος και λευκό πουκάμισο με τα κουμπιά έτοιμα για … έκρηξη . Ο αγοραστής μου μας συστήνει αλλά εκείνη ούτε χέρι δεν απλώνει για να χαιρετηθούμε. Εκείνη την ώρα βλέπω τη Louis Vuitton να βγάζει ρόδες και να τρέχει προς Κηφισίας. Έτσι και έγινε.
Η σύζυγος κοίταξε το κτίριο εξωτερικά και του είπε. Δε μ αρέσει Γιάννη… Απαπαπα … αυτό είναι που μου έλεγες παλάτι? Μάλλον η μεσίτρια σε έπεισε … Γύρισε , με κοίταξε και μου είπε  : Είναι ευκολόπιστοι οι άντρες, ξέρετε εσείς …  ! Τι ήθελε να πει  Ότι είχα γνωρίζει εκατομμύρια άνδρες ή ότι ήμουν έμπειρη μεσίτης. Δεν ήταν ώρα να το σκεφθώ. Μόλις είχα χάσει μια σίγουρη αγοραπωλησία και μια διάσημη... Luis Vuitton . Το κτίριο ήταν νεόδμητο , εξαιρετικής κατασκευής, πολυτελέστατο , μίνιμαλ όμως αισθητικής που σίγουρα δεν ήταν η αισθητική που θα εκτιμούσε μια γυναίκα σαν κι αυτή.
Η αγοραπωλησία χάλασε, το σπίτια όμως το πούλησα δυο μήνες αργότερα. Πάλι μου τηλεφώνησε ένας … σύζυγος. Μόνο που αυτή τη φορά ήμουν αποφασισμένη να μη κάνω ούτε πρώτο ραντεβού χωρίς τη σύζυγο , αν υπήρχε. Τον πίεσα πολύ, εκείνη έλειπε στο εξωτερικό  μα  τελικά κανονίσαμε το ραντεβού και με τους δύο ένα απόγευμα Σαββάτου. Όταν έφθασαν εκείνη με ρώτησε γιατι επέμενα τόσο πολύ να κάνω το ραντεβού και με τους δύο μαζί. Της είπα την εμπειρία μου. Γέλασε και μου είπε. Κοριτσάκι μου - ήταν σίγουρα τουλάχιστον είκοσι χρόνια μεγαλύτερή μου - η γυναίκα αγοράζει πάντα, ο άντρας απλώς πληρώνει , αν το κάνει και αυτό ….. Και αν συναντήσεις άντρα που κάνει το αφεντικό να ξέρεις ότι η σύζυγος του επιτρέπει να παίζει αυτό το ρόλο έξω από το σπίτι. Μόνο έξω όμως.
Είχε απόλυτο δίκιο. Έκτοτε συνάντησα πολλά ζευγάρια που είτε αγόρασαν είτε νοίκιασαν. Πάντα αποφάσιζε η σύζυγος ακόμα και στην περίπτωση που το ζευγάρι ήταν φαινομενικά … ομόφυλο !

Εβίτα Ελευθερουδάκη

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΟ ... ΦΟΡΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Εναν ενιαίο φόρο ακινήτων θα πληρώνουν ετησίως από το 2013 όλοι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών και για πρώτη φορά οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων.
Ο νέος φόρος θα αντικαταστήσει το χαράτσι που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας που ακόμη δεν έχει εισπραχθεί, θα απλοποιήσει τη φοροεισπρακτική διαδικασία και θα εντάξει όλες τις κατηγορίες ακινήτων που βρίσκονται εντός και εκτός σχεδίου πόλεως.
Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο, που τελεί υπό την έγκριση της τρόικας, θα περιληφθεί σε φορολογικό νομοσχέδιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση και, όπως αναφέρει αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, στόχος είναι να εισπράττει το κράτος «λιγότερα από περισσότερους».
«Το Βήμα της Κυριακής» παρουσιάζει σήμερα κατ' αποκλειστικότητα την κλίμακα του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, η οποία θα βρεθεί το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών, των εκπροσώπων των τριών κομμάτων που συγκροτούν την κυβέρνηση και της τρόικας.
Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων θα αντικαταστήσει τους δύο βασικούς φόρους που επιβαρύνουν σήμερα την περιουσία των Ελλήνων, ενώ δεν υπάρχει σκέψη ούτε για κατάργηση των τελών και των φόρων που εισπράττουν οι δήμοι, αλλά ούτε και να υπάρξει ριζική αλλαγή στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Ακόμη, «κλειδωμένη» φαίνεται να είναι η απόφαση να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων αλλά να επεκταθεί ο αντικειμενικός προσδιορισμός σε όλη την επικράτεια και σε κάθε είδους ακίνητο, όπως είναι για παράδειγμα τα αγροτεμάχια. Αλλωστε και ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης είχε δηλώσει προσφάτως ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει την αύξηση των υφιστάμενων τιμών ζώνης αλλά την επέκταση του συστήματος εκεί που δεν υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός.
Ωστόσο τον τελικό λόγο φαίνεται ότι για ακόμη μία φορά θα τον έχει η τρόικα, καθώς στο δεύτερο μνημόνιο περιλαμβάνεται σαφής πρόβλεψη για αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης στα επίπεδα της αγοράς, ενώ θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι από τις αλλαγές στη φορολογία δεν θα μειωθούν τα έσοδα του κράτους.
Με βάση τη φορολογική κλίμακα που δημοσιεύεται παραπλεύρως, κάποιος που έχει μία και μόνη κατοικία στις περισσότερες περιπτώσεις και περιοχές της επικράτειας θα είναι αφορολόγητος, καθώς το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να μην υπάρχει καμία επιβάρυνση για συνολική ατομική αξία ακινήτων ως 100.000 ευρώ. Η νέα κλίμακα θυμίζει κατά πολύ αυτή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, η σημαντική διαφορά όμως είναι ότι πλέον ό,τι ακίνητο αναγράφεται στο έντυπο Ε9 θα λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της συνολικής αξίας περιουσίας του φορολογουμένου και επ' αυτής θα εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση συντελεστές.
Σημαντική φορολογική ελάφρυνση θα προκύπτει για όσους έχουν ατομική ακίνητη περιουσία ως 200.000, ενώ από 'κεί και πάνω όσο μεγαλύτερη είναι η αντικειμενική αξία των ακινήτων τόσο μεγαλύτερη θα είναι η φορολογία.
Στο υπουργείο Οικονομικών στόχο έχουν από τη φορολογία των ακινήτων κάθε χρόνο να εισπράττουν περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό θεωρείται αρκετά υψηλό και γι' αυτό για πρώτη φορά θα φορολογηθούν και τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, επί των οποίων έχουν δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες. Από τη νέα ενιαία φορολογία θα εξαιρεθούν τα αγροτεμάχια που ανήκουν σε κατ' επάγγελμα αγρότες και τα οποία καλλιεργούνται.
Ακόμη θα συνεχίσουν να φορολογούνται τα ακίνητα των νομικών προσώπων, αλλά υπάρχει εισήγηση η φορολογία από 6‰ που ισχύει σήμερα να μειωθεί σε 3‰. Τέλος, με 3‰ αντί για 1‰ εξετάζεται να φορολογούνται τα κτίσματα των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Θα υπολογίζεται το σύνολο της περιουσίας
Ο ενιαίος φόρος ακινήτων θα επιβαρύνει κάθε φυσικό πρόσωπο ξεχωριστά και θα υπολογίζεται επί του συνόλου της οικογενειακής περιουσίας. Αυτό σημαίνει ότι με αφορολόγητο 100.000 ευρώ έγγαμοι που έχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ και ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο.
Η αξία της περιουσίας θα προκύπτει από το άθροισμα του συνόλου των ακινήτων για κάθε φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια θα φορολογείται με βάση τη νέα κλίμακα. Για παράδειγμα, έστω ότι κάποιος έχει ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 400.000 ευρώ. Θα φορολογηθεί ως εξής: για τα πρώτα 100.000 ευρώ μηδέν φόρος, για τα επόμενα 100.000 ευρώ 100 ευρώ φόρος και για τα υπόλοιπα 200.000 ευρώ 400 ευρώ φόρος. Σύνολο: 500 ευρώ.

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μικρή επιβάρυνση για όσους έχουν μόνο ένα ακίνητο
Με την εφαρμογή αφορολογήτου ορίου 100.000 ευρώ οι περισσότεροι ιδιοκτήτες που έχουν μόνο μία κατοικία δεν θα επιβαρυνθούν με τον νέο φόρο, σε αντίθεση με αυτό που ισχύει με το χαράτσι της ΔΕΗ. Για παράδειγμα, έστω ότι κάποιος έχει διαμέρισμα δεκαετίας 110 τ.μ. στο Περιστέρι αντικειμενικής αξίας 82.500 ευρώ. Για το χαράτσι της ΔΕΗ θα πληρώσει 440 ευρώ, ενώ για τον ενιαίο φόρο ακινήτων δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο.
Μικρότερο φόρο θα πληρώσει κάποιος που έχει νεόδμητο διαμέρισμα στο Μαρούσι 120 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 216.000 ευρώ. Το χαράτσι θα του έρθει εφέτος 900 ευρώ και ο ενιαίος φόρος ακινήτων από το 2013 θα ανέλθει σε μόλις 132 ευρώ.

tovima.gr

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Και έπειτα ήρθαν οι … Ρώσοι


Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ένα χρόνο πριν , ακόμα και λίγους μήνες νωρίτερα, πως ένα άκαρπο εκλογικό αποτέλεσμα ήταν σε θέση να διαλύσει μέσα σε 24 ώρες την άλλοτε ακμαία Ελληνική κτηματαγορά.
Και όμως , εκείνη τη νύχτα ήρθαν τα πάνω κάτω και δυστυχώς δύο μήνες μετά , παραμένουν κάτω!   Αποσύρθηκαν από την αγορά ακόμα και αυτοί που στο μεσιτικό χώρο αποκαλούμε …  «καρχαρίες», οι  κυνηγοί ευκαιριών , γνωστοί και άγνωστοι Έλληνες  με … μικροτεράστιες αποταμιεύσεις  που από τις αρχές του 11 έψαχναν ,εντόπιζαν και αγόραζαν μετά από εξαντλητικά παζάρια και με τη δύναμη του «μετρητού» που διέθεταν, όποιο ακίνητο τους προσφέρονταν  με τουλάχιστον 50% μειωμένη τιμή  σε σχέση με τις τιμές του 2010. 
Ακόμα και αυτοί  χάθηκαν σαν μαγική εικόνα , εκείνη τη μοιραία για τη χώρα μας νύχτα της 6ης Μαΐου 2012.
Όσο ξαφνικά όμως χάθηκαν οι  «καρχαρίες» και οι λοιποί … συγγενείς τους, τόσο ξαφνικά εμφανίσθηκαν  οι … αλλοδαποί «αιμοδότες»!
 Γάλλοι και Ρώσοι ως επί το πλείστον , με μπάτζετ από 100 χιλιάδες ευρώ μέχρι πολλά  εκατομμύρια , άρχισαν  ξαφνικά  να φλερτάρουν σοβαρά και να παζαρεύουν ακίνητα  στην παράκτια Αττική αλλά και σ όλο το Αιγαίο , ευτυχώς από την Ελληνική πλευρά αυτή τη φορά!
Οι  ενδιαφέροντες αυτοί αγοραστές, έφτασαν στην Ελλάδα όπως μας είπαν,  γιατί…  άκουσαν  ότι έπεσαν οι τιμές και γιατί οι χώρες τις οποίες επέλεγαν τόσα χρόνια για διακοπές , Μαρόκο, Τυνησία κ.λ.π έπαψαν  να είναι ασφαλείς προορισμοί.
Ωστόσο και αυτοί έγιναν μύθος και οι επιθυμίες τους διαστρεβλωμένες αλα Ελληνικά,  μοιράστηκαν ως επιταγές χωρίς αντίκρισμα  από πολλούς συναδέλφους μεσίτες σε πανικόβλητους λόγω κρίσης πωλητές.  
Οι Ρώσοι δεν αγοράζουν ακίνητο που δε βρίσκεται πάνω στο κύμα. 
Συγκεκριμένα όπως διαπίστωσα μέσα από τη συνεργασία μου με  μεγάλο γραφείο της Μόσχας και όπως μου τόνισε ο ιδιοκτήτης του  όταν γνωριστήκαμε « οι Ρώσοι αγοραστές θέλουν γή που να ακουμπάει στο νερό». Και τη θέλουν σε καλή τιμή. 
Διαπραγματεύονται σκληρά και δεν υποχωρούν αν δεν αγγίξουν το στόχο τους. Εξ άλλου σήμερα  υπάρχει υπερπροσφορά ακινήτων στην παράκτια Ελλάδα και οι επιλογές των ξένων αγοραστών αναρίθμητες .
 Δυστυχώς όμως βρέθηκαν Έλληνες συνάδελφοι μεσίτες που υποσχέθηκαν Ρώσους αγοραστές για ακίνητα στο βουνό ή στην πόλη. Συνάδελφοι που παίζουν με την αγωνία των πωλητών , ανθρώπων που είτε θέλουν να πουλήσουν για να απεμπλακούν από το βάρος ενός ακινήτου είτε … πρέπει να πουλήσουν !
Οι Ρώσοι αγοράζουν μόνο παραθαλάσσια οικόπεδα με κατοικίες σε καλή κατάσταση που δε χρειάζονται  μεγάλη ανακαίνιση και βρίσκονται σε μικρή απόσταση, όχι περισσότερο από μισή ώρα οδικώς,  από Νοσοκομείο, αεροδρόμιο ή λιμάνι.
Οι Γάλλο πάλι συμβιβάζονται και  μόνο με  θέα θάλασσα. Με μικρότερα μπάτζετ από τους Ρώσους δεν θεωρούν απαραίτητο να ακουμπά στο νερό το ακίνητο που θα αγοράσουν. Οπωσδήποτε όμως θέλουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας , λιμάνια ή αεροδρόμια. Συνταξιούχοι οι περισσότεροι θέλουν κάτι μικρό , καλόγουστο και σε ενδιαφέρον  ήρεμο Ελληνικό τοπίο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
 Οι ζητήσεις από Ρώσους και Γάλλους πελάτες είναι τόσες που μπορούν να αναστήσουν την κτηματαγορά αρκεί οι πωλητές να ρίξουν τις τιμές στα λογικά για την εποχή επίπεδα . 

Εβίτα Ελευθερουδάκη

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Επιστολή προς ... πωλητές

Για τρίτη φορά επιχειρώ να γράψω την αλήθεια και να πείσω  τουλάχιστον τους πωλητές ακινήτων που πρέπει - επειγονται να πουλήσουν. Να πείσω για να βοηθήσω και όχι να πείσω για να κερδίσω.              Ο αγοραστής που κυκλοφορεί σήμερα έχει μετρητά, ξέρει την αγορά, έχει δει πολλά ακίνητα, είναι αποφασισμένος να κερδίσει και δεν θα επιλέξει με κριτήριο το συναίσθημα αλλά το κέρδος.
Όσοι δε συμμορφωθούν με το νέο τρόπο λειτουργίας της αγοράς ειναι καταδικασμένοι να χάσουν και μάλιστα πολύ !
Αν ανατρέξετε στα θέματα του blog θα δείτε οτι έγραψα αντίστοιχα κείμενα και πρίν απο ένα χρόνο , ποιους έπεισα ομως? Απο λίγους έως ελάχιστους. Το συναίσθημα ειδικά στο οικιστικό ακίνητο ήταν και  παραμένει δυστυχώς  ο χειρότερος σύμβουλος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.
Πελάτες μας που δεν αναλάβαμε τα ακίνητά τους επειδή η τιμή που ζητούσαν προ εξαμήνου ήταν υπερβολική κατα την εκτίμησή μας , άνθρωποι που μας έκοψαν ακόμα και την ... καλημέρα επειδή αισθάνθηκαν , λάθος , οτι υποτιμήσαμε τα ακινητά τους, επιστρέφουν σήμερα με την τιμή που τους είχαμε δώσει τότε. Δυστυχώς ομως, σήμερα το ακίνητο τους αξίζει ακομα λιγότερο και απο την απαισιόδοξη προηγούμενη εκτίμησή μας. Η πτώση των τιμών τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα απο τις ... συναισθηματικές εκτιμήσεις των πωλητών.
Αν θέλετε να πουλήσετε, αν πρέπει να πουλήσετε , επιλέξτε να πάρετε σήμερα και σε ... ευρώ, τα χρήματα που θα σας προσφέρουν το 2013 .Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΤΟ ... ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Του Γιώργου Καισάριου


 Φτάσαμε και επίσημα σε αυτό το σημείο. Επίσημα και στην Αθήνα, διότι στην επαρχία συμβαίνει καιρό. Δεν είναι ούτε η πρώτη αναφορά που έχω διαβάσει στον Τύπο και δεν θα είναι και η τελευταία. Όλοι το γνωρίζουμε, όλοι το βλέπουμε και όλοι ξέρουμε κάποιον που έχει να μας πει μια ιστορία.
Αυτό που επίσημα συμβαίνει είναι ότι η αξία πολλών κατοικιών είναι πλέον και κάτω από τις αντικειμενικές αξίες. Κάτι που πάρα πολλοί μου έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει (και εγώ τους έλεγα ότι μπορεί), έχει γίνει.
Οι αγοραπωλησίες έχουν υποχωρήσει 65% (στο ένα τρίτο) σε σχέση με το 2005. Στις ακριβότερες περιοχές η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Περίπου 80% μείωση σημειώνουν οι αγοραπωλησίες εξοχικών κατοικιών.
Οι νεόδμητες απούλητες κατοικίες είναι περίπου 120.000 σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 10.000 κατασκευαστικές επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον αντικείμενο και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί.
Οι μεσίτες δίνουν στοιχεία που δύσκολα γίνονται πιστευτά από πολλούς. Σύμφωνα με την χτεσινό ρεπορτάζ της Ημερήσιας, Μεζονέτα στη Βάρη 250 τ.μ. με πισίνα, πωλείται 300.000 ευρώ. 
Μονοκατοικία στη Βούλα 300 τ.μ. σε οικόπεδο 500 τ.μ. με πισίνα, 500.000 ευρώ. Μεζονέτα στην Εκάλη 280 τ.μ. με αντικειμενική αξία 1 εκατ. ευρώ πωλείται 550.000 ευρώ. Στη Δροσιά μεζονέτα 175 τ.μ. με αντικειμενική αξία 360 χιλ. ευρώ πωλείται 220.000 ευρώ.
Όπως έχω ξαναπεί, στην Ελλάδα το κόστος κατοχής περιουσίας ήταν μηδαμινό. Αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι έβλεπαν τα ακίνητα σαν αποθήκευση αξίας αλλά και σαν επένδυση.
Σήμερα όμως που έχουμε φορολόγηση περιουσίας, σήμερα που έχουμε νομισματικό αποπληθωρισμό και σήμερα που έχουμε υπογεννητικότητα, η αξία γης και ακινήτων, δεν είναι αυτή που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 60 χρόνια.
Και όχι μόνο θα έχουμε περαιτέρω μείωση τιμών, αλλά οι τιμές θα πέσουν και αρκετά κάτω από το κόστος κατασκευής. Στο μέλλον, μόνο αυτοί που έχουν αρκετά λεφτά και δεν τους νοιάζει το κόστος θα φτιάχνουν σπίτια. Οι περισσότεροι θα προτιμήσουν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο ακίνητο, καθώς το κόστος θα είναι αρκετά μικρότερο από ό,τι θα το έφτιαχναν οι ίδιοι.
Άρα μέχρι εκεί που βλέπει το μάτι, βλέπω ύφεση στην οικοδομή (εκτός αν αλλάξει κάτι ξαφνικά).
Κάτι άλλο που ακούω εδώ και αρκετά χρόνια, είναι ότι δεν μπορεί να πουληθούν τα καινούργια σπίτια κάτω από το κόστος κατασκευής, διότι οι εργολάβοι δεν χάνουν ποτέ.
Όποιος νομίζει ότι ισχύει αυτός ο κανόνας, δεν έχουν παρά να κοιτάξουν τι έχει γίνει στην Αμερική. Και όσον αφορά την Ελλάδα, αν ένα καινούργιο σπίτι δεν πουληθεί τα πρώτα 5 χρόνια, τότε χάνει αρκετά από την αξία του, καθώς πλέον θα κοστολογείται σαν μεταχειρισμένο.
Και εκτιμώ ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, όπου, έχει περάσει η πενταετία για τις περισσότερες καινούργιες κατασκευές και είτε θα πουληθούν τώρα με μεγάλη έκπτωση (ή και οριακή χασούρα), ή θα πουληθούν μελλοντικά με τεράστια ζημιά.


Ορισμένοι κανόνες που διέπουν το τι αξίζει κάτι:


* Κάτι αξίζει όσο κάποιος προτίθεται να πληρώσει για αυτό (όχι όσο θέλουμε ή όσο νομίζουμε) 
* Οι τιμές είναι συνάρτηση της ζήτησης και προσφοράς (όχι του τι νομίζουμε ότι θα πρέπει να είναι η ζήτηση και η προσφορά).
* Οι τιμές διαμορφώνονται at the margin, που σχετίζεται με αυτή τη ζήτηση η προσφορά.
* Η τιμή ενός asset, είναι επίσης συνάρτηση των ταμειακών ροών που αποφέρει αυτό το asset.


Ιδίως για το τελευταίο, όταν κανείς διαβάζει ότι τα έσοδα ενοικίου φορολογούνται έως 70% (Με συντελεστή άνω του 70% φορολογούνται τα ενοίκια), τι αξία πρέπει να έχει ένα ακίνητο για να μπορεί να αποφέρει 4% πραγματική απόδοση (έπειτα δηλαδή από φορολογία και πληθωρισμό);
Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει οι τιμές να πέσουν ακόμα πολύ. Διότι πέραν από το ότι οι αποδόσεις ήταν πολύ μικρές ακόμα και προ της κρίσης, σήμερα οι τιμές ενοικίου πέφτουν κατακόρυφα, που ουσιαστικά αναιρεί την όποια πτώση είχαν τα ακίνητα μέχρι σήμερα.
Για τους πλειστηριασμούς και το χαρτοφυλάκιο ακίνητων που έχουν οι τράπεζες που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν δεν κάνω καθόλου αναφορά. Αργά ή γρήγορα αυτά τα ακίνητα θα πρέπει να ρευστοποιηθούν. Σε τι τιμές είναι το μόνο ερώτημα.
Και το μεγάλο δυστύχημα σε αυτή την ιστορία είναι το εξής.
Στην Ελλάδα, το 80% της περιουσίας του μέσου πολίτη είναι σε ακίνητα. Στις ΗΠΑ αυτό είναι περίπου 35%. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με τα ακίνητα, έχει προκαλέσει απίστευτη ζημιά στον μέσο πολίτη.
Και δυστυχώς αυτή η ζημιά δύσκολα θα αναπληρωθεί, διότι δεν βλέπω δεδομένα τέτοια που θα αναζωπυρώσουν την ζήτηση για τα ακίνητα για πολλά χρόνια ακόμα. Δυστυχώς, όλοι μας θα κάνουμε πολλά χρόνια ακόμα μέχρι να ανακτήσουμε την ζημιά που έχουν υποστεί τα ακίνητα μας στην τωρινή κρίση.
Ένα μόνο θετικό βλέπω από αυτή την ιστορία και δυστυχώς λίγοι θα επωφεληθούν.σ[π
Τούτο είναι το ότι όταν θα επανέρθει η ανάπτυξη στη χώρα μας, θα υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά ακινήτων, έτσι ώστε το πάγιο επενδυτικό κόστος για ένα ακίνητο δεν θα είναι μεγάλο, κάτι που ίσως βοηθήσει αναπτυξιακά την οικονομία στο μέλλον.Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ


Επιτέλους έληξε το ένα μέρος του ... δράματος των πωλητών κάθε είδους οριζόντιας ιδιοκτησίας ,που λόγω λάθους του νομοθέτη, υποχρεώθηκαν από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι προ δεκαημέρου, να εκδίδουν το "πανάκριβο τοπογραφικό εθνικών συντεταγμένων" για να ολοκληρωθεί η πώληση του ακινήτου  τους.
Το τοπογραφικό με τις συντεταγμένες καταργήθηκε με "κόντρα - νόμο στον νέο νόμο περι αυθαιρεσιών "  για όλες τις οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, αποθήκες κ.λ.π). Είναι πλέον απαραίτητο μόνο  για τις πωλήσεις οικοπέδων και γενικά οπουδήποτε η νομοθεσία αναφέρει τοπογραφικό , αυτό πρέπει να είναι με εθνικές  συντεταγμένες.

Για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες εξακολουθούν και χρειάζονται η βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
Το ΠΕΑ επίσης, χρειάζεται  και για τις μισθώσεις διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων από 50 τ.μ και πάνω (όχι για αποθήκες)

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ


"Ρίξτε τις τιμές στα ακίνητα με κάθε κόστος". Αυτό είναι το αίτημα του Βερολίνου προς την Αθήνα καθώς φαίνεται πως η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των αποτιμήσεων στο ελληνικό real estate έχει εξοργίσει τους Γερμανούς, που επιδιώκουν να τις μειώσουν με φορολογικά μέτρα.
Η εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή η πτώση εισοδημάτων και τιμών σε όλο το φάσμα της οικονομίας, ήταν το βασικό ζητούμενο των δανειστών μας από την πρώτη στιγμή, που υπογράφηκε το μνημόνιο, το Μάιο του 2010.
Σε αυτή την κατεύθυνση, άρχισε η εφαρμογή μιας πολιτικής οριζόντιων μειώσεων σε μισθούς - κατ΄ αρχάς στο Δημόσιο - και σε συντάξεις και - σχεδόν δύο χρόνια μετά - στον ιδιωτικό τομέα, με τις γνωστές παρεμβάσεις στους κατώτατους μισθούς και σε βασικούς όρους των συλλογικών συμβάσεων.
Ο στόχος ήταν αυτό να επιφέρει πτώση της κατανάλωσης, ώστε να υποχωρήσουν και οι τιμές βασικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το θέμα είναι αν έγινε αυτό.
Σε βασικά προϊόντα είτε δεν έγινε είτε έγινε  με πολύ αργούς ρυθμούς, σε κάποια άλλα - κυρίως σε υπηρεσίες  που δεν είναι πρώτης ανάγκης έγινε  με ταχύτερους.
Από τους βασικούς, όμως, και σημαντικούς κλάδους, όπου η τρόικα θεωρεί ύψιστης σημασίας την πτώση των τιμών, είναι η αγορά του real estate. Οι δανειστές μας εκτιμούν ότι στο συγκεκριμένο κλάδο οι αποτιμήσεις πρέπει να υποχωρήσουν πρώτα απ΄ όλα.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για το γεγονός πως οι τιμές πώλησης και τα ενοίκια δεν έχουν πέσει ανάλογα με το κούρεμα των αποδοχών των φορολογουμένων.
"Πώς είναι δυνατόν να παραμένουν στα ύψη;", δηλώνει γερμανός αξιωματούχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης Μέρκελ. "Πώς γίνει αποδεκτή η μείωση του κατώτατου μισθού κάτω από τα 600 ευρώ, όταν κάποιος πρέπει να πληρώνει νοίκι 350, 400 και 500 ευρώ;", αναρωτιέται η ίδια πηγή.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Βερολίνο ζητά την επιπλέον λήψη μέτρων και την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών, που θα οδηγήσουν σε ελεύθερη πτώση τις αποτιμήσεις. Ποια θα είναι αυτά τα μέτρα;
Καθαρά φορολογικά. Σε συνέχεια του χαρατσιού της ΔΕΗ, το καλοκαίρι θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες κατά μέσο όρο τουλάχιστον 25%, ενώ ζητείται η πίεση να αυξηθεί μέσω άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων. Στόχος της γερμανικής πλευράς είναι να πληγεί η ιδιοκτησία κυρίως του μικρομεσαίου, ώστε μην αντέχοντας να σηκώσει το βάρος της φορολόγησης, να αναγκαστεί να πουλήσει το ακίνητό του σε πολύ χαμηλή τιμή, παρασύροντας προς τα κάτω και τα ενοίκια. "Οι μεγαλοϊδιοκτήτες και τα υψηλά εισοδήματα αντέχουν. Μπορούν να αντεπεξέλθουν πιο εύκολα στα νέα δεδομένα", συνεχίζει ο αξιωματούχος.
Στην ουσία, τι επιδιώκει η Γερμανία; Όταν οι μισθοί οδηγούνται προς τα 400 και 500 ευρώ, τα ενοίκια να πέσουν στα 200 και 300 ευρώ.
 Το αν και πόσο γρήγορα θα επιτευχθεί αυτό, θα φανεί σύντομα.  Το σίγουρο είναι πως θα συμβεί,  γι αυτό και κερδισμένοι θα είναι όσοι το αντιληφθούν εγκαίρως.

newsbeast.gr

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΣΕ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ


Τον δρόμο της απαξίωσης παίρνουν τα εμπορικά ακίνητα στους κυριότερους εμπορικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων της χώρας, καθώς τα λουκέτα στα καταστήματα είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Το high street retail βρίσκεται σε μια φάση παρατεταμένης ύφεσης καθώς οι εμπορικές επιχειρήσεις, λόγω του μειωμένου τζίρου και της έλλειψης ρευστόtητας, δεν αντέχουν και κλείνουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της ΕΣΕΕ ακόμη και στη "παντοδύναμη" Ερμού, 1 στα 4 καταστήματα είναι κλειστό.
Η κατάσταση του κέντρου της Αθήνας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού το π̟οσοστό των κλειστών επιχειρήσεων αυξήθηκε στο 24% από 17% που ήταν τον Αύγουστο του 2010. Κρισιμότερη ̟παρουσιάζεται η κατάσταση στην οδό Σταδίου, αφού καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό, περίπου 34%. Ακολουθεί η οδός Ακαδημίας με το 26% των καταστημάτων να είναι κλειστά, ενώ στην Ερμού η αναλογία φτάνει το 25%. Το Κολωνάκι φαίνεται να αντιστέκεται με το ποσοστά των κλειστών καταστημάτων σε Σκουφά, Τσακάλωφ και Π. Ιωακείμ να φτάνει το 18,3%.
Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση στους εμπορικούς δρόμους των προαστίων της Αθήνας με τα κλειστά καταστήματα στην λεωφόρο Ηρακλείου και στη Θησέως να φτάνουν το 18% του συνόλου. Στην Κηφισιά ωστόσο, στο σύνολο πέντε εμπορικών δρόμων που εξετάστηκαν, το ποσοστό φτάνει περίπου το 24% ενώ πριν από έξι μήνες ήταν στο 12%. Στο Χαλάνδρι παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση λουκέτων στο σύνολο των κεντρικών εμπορικών δρόμων που φτάνει το 22%. Στον Πειραιά λουκέτο έχει βάλει το 21% των καταστημάτων στους κεντρικούς δρόμους.
Πηγή ered

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 9/1/12 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Από τις 09/01/2012 θα είναι υποχρεωτικό το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοση (ΠΕΑ) και για τις ενοικιάσεις ακινήτων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων) εκτός και δοθεί και τρίτη στη σειρά παράταση.
Υπενθυμίζεται ότι το ΠΕΑ είναι σήμερα υποχρεωτικό, για τις πωλήσεις όλων των ακινήτων από 50τ.μ και άνω, με χρήση κατοικίας, καταστήματος, γραφείου κ.λ.π.
Για την έκδοση του ΠΕΑ για ακίνητα κατασκευασμένα προ του 1980 απαιτούνται : Η κάτοψη του ακινήτου, το αντίγραφο της δήλωσης στο Κτηματολόγιο, το συμβόλαιο ιδιοκτησίας, το φύλλο ελέγχου του λέβητα (σε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης), η οικοδομική άδεια και επικουρικά το τοπογραφικό της άδειας.
Για τα ακίνητα μετά το 1980 απαιτούνται επιπλέον η μελέτη θερμομόνωσης σε όλα τα κτίρια και η μελέτη θέρμανσης όπου ήταν υποχρεωτική (εξαρτάται από τον όγκο του κτιρίου).
Η νόμιμη αμοιβή για την έκδοση του ΠΕΑ είναι 2€/τ.μ για τα διαμερίσματα με ελάχιστο τα 150€, 1,5€/τ.μ για τις μονοκατοικίες με ελάχιστο τα 200€ και 2,5€/τ.μ για τα καταστήματα με ελάχιστο τα 300€ (όλες οι παραπάνω αμοιβές είναι χωρίς ΦΠΑ).

Μιχάλης  Σιδηρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ – Μ.Β.Α