Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για να λειτουργήσει νόμιμα ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να πληρεί ορισμένους όρους και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό κάθε τέτοιας χρήσης κατάστημα πρέπει να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη άδεια που εκδίδεται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα εφόσον η λειτουργία τους επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων, τη φυσιογνωμία και την αισθητική των πόλεων και τις εν γένει λειτουργίες τους.
Η αδειοδότηση μπορεί να διαρκέσει από λίγες εβδομάδες έως μερικά χρόνια. Σημαντικό είναι, ο ενδιαφερόμενος να απευθύνεται σε Μηχανικό (Αρχιτέκτονα, Πολιτικό μηχανικό κτλ) με εμπειρία στην έκδοση αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος,  προτού προβεί σε μίσθωση οιουδήποτε ακινήτου, ώστε να γίνει ένας προέλεγχος σε μια σειρά θεμάτων όπως η νομιμότητα του κτιρίου, αν υπάρχουν χώροι οι οποίοι είναι αυθαίρετοι και χρήζουν τακτοποίησης, εάν χρειάζεται αλλαγή χρήσης στην πολεοδομία και φυσικά αν οι χώροι του καταστήματος  είναι κατάλληλοι για την χρήση που  προορίζεται .Προσοχή θέλουν και οι χρήσεις γης καθώς επίσης και πιθανές αποσπασματικές αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, Νομαρχιών κλπ.
Η σωστή σειρά των διαδικασιών, η αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων και ο συνδυασμός της εκτέλεσης εργασιών και κατάθεσης των δικαιολογητικών στο σωστό χρόνο, μπορεί να συντομεύσει κατά πολύ τις διαδικασίες, να μειώσει τα έξοδα εγκατάστασης και να καταστήσει την επιχείρηση κερδοφόρα άμεσα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ

              Ως καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος νοούνται:
·         όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων διέπεται από υγειονομικές διατάξεις ή τον υγειονομικό κανονισμό και στα οποία γίνεται παρασκευή, διάθεση, εμπορία ή αποθήκευση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, όπως είναι κυρίως τα καταστήματα που διέπονται από την Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη και
·         καταστήματα και επιχειρήσεις τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως κομμωτήρια, κουρεία, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία κλπ. που διέπονται από διαφορετικές υγειονομικές διατάξεις.
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στην κατ’ αρχήν εξέταση της δυνατότητας ή μη, ίδρυσης συγκεκριμένου καταστήματος ή επιχείρησης σε συγκεκριμένη περιοχή μετά από προέλεγχο του αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Κατά τον προέλεγχο ο δήμος ή η κοινότητα εξετάζει εάν η λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος ή της επιχείρησης είναι συμβατή καταρχήν με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει:
τις χρήσεις γης, δηλαδή αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων γης,
την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος
την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων,
την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.

      Επομένως κατά το στάδιο της προέγκρισης δεν εξετάζονται όροι και προϋποθέσεις που τίθενται από τις υγειονομικές διατάξεις και αφορούν π.χ στη νομιμότητα του κτιρίου ή στις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια κλπ. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται μετά τη χορήγηση προέγκρισης.


Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Δήμο ή στην Κοινότητα αίτηση, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, τις προσφερόμενες υπηρεσίες,την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας μόνο:
διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής με ένδειξη της θέσης του ακινήτου, από την απεικόνιση του οποίου μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται από το υπό ίδρυση κατάστημα,
εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών από το οποίο να προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η συγκεκριμένη χρήση.


      Για την προέγκριση αποφασίζει η δημαρχιακή επιτροπή, αν πρόκειται για δήμο, ή το κοινοτικό συμβούλιο, αν πρόκειται για κοινότητα.
Εφόσον το αίτημα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, τότε η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει την προέγκριση  ίδρυσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα.

Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.


Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης με δυνατότητα παράτασης για δύο (2)ακόμα μήνες, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις ( υγειονομικές,πυροσβεστική κλπ) για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Επίσης οφείλει να καταβάλει το παράβολο που προβλέπεται από την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 533 Β’ /30-4-2002 ) όπως κάθε φορά ισχύει.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αντικαθίσταται με νέα χωρίς τήρηση περαιτέρω διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Μεταβίβαση της επιχείρησης σε νέο πρόσωπο εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά,   επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή ουσιώδης  τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.
Μίσθωσης ή υπομίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται από έγραφο βέβαιης χρονολογίας υπο τις προυποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης
Αποχώρησης ή αντικατάστασης του νομίμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης
Αλλαγή επωνυμίας.

Κατά την μεταβίβαση αδείας πέραν από το προβλεπόμενο παράβολο, τα ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση το κατάστημα οφείλει να έχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ.


Ο ενδιαφερόμενος που ζητά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος και ανάλογα με το είδος αυτού, μπορεί να ζητήσει και:
 άδεια λειτουργίας μουσικής ή/και
 άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλει το σχετικό αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα δικαιολογητικά που προσκομίζει μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήματος, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια. 

Για τη διευκόλυνση των πελατών της EPSILON TEAM real estate PLUS ,η εταιρεία ξεκίνησε επίσημη συνεργασία με τους μελετητές Δέσποινα Ταμπακοπούλου και Κωνσταντίνο Μπακατσέλο,οι οποίοι  έναντι minimum αμοιβής, διερευνούν τις δυνατότητες έκδοσης άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος για οποιοδήποτε κατάστημα εντός Αττικής. Τα απαραίτητα για τη διερεύνηση δικαιολογητικά είναι τα εξής
ü  Οικοδομική άδεια του κτιρίου
ü  Κάτοψη καταστήματος εγκεκριμένη απο την πολεοδομία 
ü  Διεύθυνση ακινήτου 

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΑΠΛΩΣ … ΠΛΗΡΩΝΕΙ

Είναι λίγα τα χρόνια που ασχολούμαι με τα μεσιτικά πολλά όμως αυτά που ασχολούμαι με τις ανθρώπινες συμπεριφορές και την επικοινωνία.
Και σε όλα αυτά τα χρόνια συνάντησα , μελέτησα και  επικοινώνησα  με  ψεύτες, κλέφτες, δολοφόνους, πολιτικούς, αθώους, ένοχους, άνεργους, αλλοδαπούς,  οικογενειάρχες, πλούσιους και φτωχούς.  Στη δημοσιογραφία έπρεπε να τους μελετήσω για να τεκμηριώσω το θέμα μου , να βγάλω τη σωστή είδηση και να μην εκτεθώ. Στη μεσιτεία είναι απαραίτητο  να τους … μελετήσω προκειμένου  να τους καθοδηγήσω στο σωστό για τον χαρακτήρα τις ανάγκες και τις πραγματικές τους επιθυμίες ακίνητο .
Οι άνθρωποι ήταν και παραμένουν ένας διαφορετικός γρίφος ο καθένας ,που αν τον λύσεις θα επικοινωνήσεις. Ο κάθε ένας θέλει τη δική του διαφορετική αντιμετώπιση, θέλει άλλο ύφος και διαφορετικά επιχειρήματα κάθε φορά για να πεισθεί να αγοράσει την καλύβα  ή το παλάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο.
Εκτός από τους παντρεμένους άνδρες.  Είναι η μόνη κατηγορία ανθρώπων που πείθονται όλοι με το ίδιο επιχείρημα. Τη σύζυγο.
Στην αρχή της μεσιτικής μου καριέρας, το 2008, συνάντησα τον πρώτο … σύζυγο.
Άσχετη  τότε με το θέμα «πουλάω ακίνητο σε ζευγάρι» , του έδειξα ένα εξαιρετικό ακίνητο στη Φιλοθέη. Εκείνος ενθουσιάστηκε , μου ζήτησε κατόψεις, ενθουσιάστηκα και εγώ γιατί νόμιζα ότι έκλεισα την πρώτη μου δουλειά , κάναμε τρεις ή τέσσερις επισκέψεις στο ακίνητο , εκείνος μου έδειξε  που θα έβαζε το τραπέζι με το σκάκι του, εγώ πέρασα από Βουκουρεστίου και διάλεξα  το μοντέλο της  luis Vuitton που θα αγόραζα την επομένη του συμβολαίου και κλείσαμε το τελευταίο ραντεβού στο ακίνητο για να το δεί και η σύζυγος που ήταν σίγουρος ότι θα πέταγε από τη χαρά της.
Κυριακή μεσημέρι έξω από το ακίνητο, γωνιακό ήταν θυμάμαι και νεόδμητο. Φθάνει το ζεύγος με … θωρακισμένη Mercedes, εκείνος αθλητικός τύπος γύρω στα 40 , με φόρμα γκρί Nautica και λευκό     t-shirt  , βγαίνει γρήγορα από τη θέση του οδηγού και ανοίγει την πόρτα της συζύγου. Εκείνη ,μεταξύ μας τώρα , δέκα κλάσεις χειρότερη από τον αγοραστή μου, ξανθιά με μαύρη ρίζα, σώμα αχλάδι, τεράστια περιφέρεια, φοράει στενή κόκκινη φούστα με ξηλωμένη λόγω … πίεσης την πιέτα στο πίσω μέρος και λευκό πουκάμισο με τα κουμπιά έτοιμα για … έκρηξη . Ο αγοραστής μου μας συστήνει αλλά εκείνη ούτε χέρι δεν απλώνει για να χαιρετηθούμε. Εκείνη την ώρα βλέπω τη Louis Vuitton να βγάζει ρόδες και να τρέχει προς Κηφισίας. Έτσι και έγινε.
Η σύζυγος κοίταξε το κτίριο εξωτερικά και του είπε. Δε μ αρέσει Γιάννη… Απαπαπα … αυτό είναι που μου έλεγες παλάτι? Μάλλον η μεσίτρια σε έπεισε … Γύρισε , με κοίταξε και μου είπε  : Είναι ευκολόπιστοι οι άντρες, ξέρετε εσείς …  ! Τι ήθελε να πει  Ότι είχα γνωρίζει εκατομμύρια άνδρες ή ότι ήμουν έμπειρη μεσίτης. Δεν ήταν ώρα να το σκεφθώ. Μόλις είχα χάσει μια σίγουρη αγοραπωλησία και μια διάσημη... Luis Vuitton . Το κτίριο ήταν νεόδμητο , εξαιρετικής κατασκευής, πολυτελέστατο , μίνιμαλ όμως αισθητικής που σίγουρα δεν ήταν η αισθητική που θα εκτιμούσε μια γυναίκα σαν κι αυτή.
Η αγοραπωλησία χάλασε, το σπίτια όμως το πούλησα δυο μήνες αργότερα. Πάλι μου τηλεφώνησε ένας … σύζυγος. Μόνο που αυτή τη φορά ήμουν αποφασισμένη να μη κάνω ούτε πρώτο ραντεβού χωρίς τη σύζυγο , αν υπήρχε. Τον πίεσα πολύ, εκείνη έλειπε στο εξωτερικό  μα  τελικά κανονίσαμε το ραντεβού και με τους δύο ένα απόγευμα Σαββάτου. Όταν έφθασαν εκείνη με ρώτησε γιατι επέμενα τόσο πολύ να κάνω το ραντεβού και με τους δύο μαζί. Της είπα την εμπειρία μου. Γέλασε και μου είπε. Κοριτσάκι μου - ήταν σίγουρα τουλάχιστον είκοσι χρόνια μεγαλύτερή μου - η γυναίκα αγοράζει πάντα, ο άντρας απλώς πληρώνει , αν το κάνει και αυτό ….. Και αν συναντήσεις άντρα που κάνει το αφεντικό να ξέρεις ότι η σύζυγος του επιτρέπει να παίζει αυτό το ρόλο έξω από το σπίτι. Μόνο έξω όμως.
Είχε απόλυτο δίκιο. Έκτοτε συνάντησα πολλά ζευγάρια που είτε αγόρασαν είτε νοίκιασαν. Πάντα αποφάσιζε η σύζυγος ακόμα και στην περίπτωση που το ζευγάρι ήταν φαινομενικά … ομόφυλο !

Εβίτα Ελευθερουδάκη